Revelation of John 6

Biŋ peŋŋa

Go galic Domba kêkac buku ŋapeŋ 7 ŋamataŋa su. Ma gaŋô bôc aclê nêŋ teŋ kêsôm awa amboac wapap gêjac gebe “Omôêŋ.” Ma gaôc matocanô sa ma galic hos kwalam-kwalam teŋ. Ŋac taŋ gêŋgôŋ hos ŋaô naŋ, kêmêgôm talam ma sêkêŋ sunsuŋ gêdêŋ eŋ kêkuc. Ma ŋac tau kêsa gêja kêtôm ŋac-kêku-ŋacjo-tuluwaga, ma eŋ oc êku ŋacjo tulu.

Go Domba kêkac ŋapeŋ kêtu luagêcŋa su. Ma gaŋô bôc kêtu luagêcŋa kêsôm gebe “Ômôêŋ.” Ma hos kokoc teŋ kêsa gêmêŋ. Ma ŋac, taŋ gêŋgôŋ hos ŋaô naŋ, kêtu ŋatau gebe êkôc biŋmalô su aŋga nom ma êkêŋ ŋamalac senseŋ tauŋ, tec sêkêŋ siŋ kapôêŋ teŋ gêdêŋ eŋ.

Go Domba kêkac ŋapeŋ kêtu têlêacŋa su. Ma gaŋô bôc kêtu têlêacŋa kêsôm gebe “Ômôêŋ.” Ma gaôc matocanô sa e galic hos jejec teŋ. Ma ŋac, taŋ gêŋgôŋ hos ŋaô naŋ, kêkôc dôŋ tanam dôŋ gêŋ ŋawapacŋa kêsêp lêma. Ma gaŋô awa teŋ kêsa bôc aclê ŋasawa gebe “Kôm bêc tageŋŋa ŋaôli kêtôm gebe tanam ôli padi kap luagêc. Kôm bêc tageŋŋa ŋaôli kêtôm gebe tanam ôli labi kap 6geŋ. Mago ôŋgôm ŋalêsi to wain êtu sec atom.”

Go Domba kêkac ŋapeŋ kêtu aclêŋa su. Ma gaŋô bôc kêtu aclêŋa nê awa gebe “Ômôêŋ.” Tec gaôc matocanô sa e galic hos bobob teŋ. Ma ŋac, taŋ gêŋgôŋ hos gaô naŋ, nê ŋaê gebe Gêmacanô. Ma lau lamboamŋa têdaguc eŋ. Ma sêwa lau nomŋa kêkôc gêja toŋ aclê, ma Gêmacanô to nê lau têtap ŋaclai sa gebe senseŋ toŋ aclê tonaŋ ŋateŋ su ŋa siŋ to ŋa tôbôm ma ŋa gêmac tokaiŋ-tokaiŋ to ŋa bôclai nomŋa.

Go Domba kêkac ŋapeŋ kêtu lemeŋ teŋŋa su. Ma aê galic lau, taŋ sêjac êsêac êndu kêtu sêsôm Anôtônê biŋ lasê to sêwa biŋ tau sa ŋaŋêŋŋa naŋ, nêŋ katuŋ sêmoa altar ŋalabu. 10 Ma êsêac sêmôêc ŋa aweŋ kapôêŋ gebe “O ŋatau dabuŋ to biŋŋanôŋa, êndêŋ ondoc go ômêtôc biŋ ma ôkêŋ aêacma dec ŋagêjô êndêŋ lau nomŋa.” 11 Tec sêkêŋ ŋakwê kwalam-kwalam gêdêŋ êsêac kêtômgeŋ ma sêsôm gêdêŋ êsêac gebe sêlêwaŋ tauŋ sauŋgeŋ êwiŋ e ŋacjo sênac lau, taŋ sêjam kôm sêwiŋ êsêac to nêŋ lasitêwai êndu nasêwiŋ êsêac, go Anôtô êmêtôc lau nomŋa.

12 Ma aê galic Domba kêkac ŋapeŋ kêtu 6ŋa su ma ôjô gêjam kapôêŋanô e oc kêtu jec amboac talu ŋasaô-saô ma ajôŋ samuc amboac dec. 13 Utitalata umboŋŋa sêpôp sêsêp nom amboac wa tomatac-tomatac sêsêlô êndêŋ taŋ mu êsêlêŋ kapôêŋ naŋ. 14 Ma umboŋ gêlêc tau amboac sêlêc lacgeŋ ma lôc to nuc samob sêkêŋ maleŋ siŋ. 15 Go kiŋ nomŋa to lau towae ma siŋwaganêŋ kapitai to lau tolêlôm ma ŋajaŋa to gêŋôma ma êsêac, taŋ sêmoa nêŋ lêtêgeŋ naŋ, êsêac samob sêsiŋ tauŋ sêsêp gêsuŋ to poclabu aŋga lôc. 16 Ma sêsôm gêdêŋ lôc to poc kapôêŋ gebe “Aku taôm sa mêŋaŋgênduc aêac auc gebe ŋac, taŋ gêŋgôŋ lêpôŋ kiŋŋa naŋ, agêc Domba, taŋ têtac ŋandaŋ naŋ, sêlic aêac sapu. 17 Gebe agêcnêŋ bêc kapôêŋ têntac ŋandaŋŋa mêŋkêsa, ma asa kêtôm gebe êpuc tau tôŋ êkô.”

Copyright information for `JAE