Revelation of John 8

Ŋapeŋ kêtu 7ŋa

Domba kêkac ŋapeŋ kêtu 7ŋa su, go undambê ŋagamêŋ ŋaŋêŋ kêsa kêtôm ockatu ŋasawa ŋamakeŋ. Go galic aŋela 7, taŋ sêkô Anôtô laŋônêmŋa naŋ, sêkôc dauc 7.

Ma aŋela teŋ gêmêŋ kêkô kêsi altarŋa. Eŋ kêkôc laclu gold gêŋmaluŋa teŋ. Ma sêkêŋ gêŋmalu taêsam gêdêŋ eŋ gebe êkêŋ êtu da ênsac altar gold, taŋ kêkô lêpôŋ kiŋŋa ŋanêmŋa naŋ, êwiŋ Anôtônê lau samob nêŋ mec. Ma gêŋmalu ŋajadauŋ gêôŋ sa aŋga aŋela, taŋ kêkô Anôtô laŋônêmŋa naŋ lêma, kêpi gêwiŋ Anôtônê launêŋ mec gêja. Go aŋela kêkôc laclu gêŋmaluŋa jakêkêŋ ja aŋga altar kêsêp e mêŋgêc ma kêbaliŋ kêsêp nom gêja. Su, go wapap gêjac to gamêŋ ŋakicsêa kêsa ma ôsic kêkac to ôjô gêjam.

Dauc kêtaŋ

Ma aŋela 7, taŋ sêkôc dauc 7 naŋ, sêmasaŋ tauŋ gebe sênac êtaŋ.

Aŋela ŋamataŋa gêjac dauc kêtaŋ ma kompoc to ja ma dec kêgaluŋ gêwiŋ tau kêsêp nom gêja. Sêwa nom samuc kêkôc gêja ŋamakeŋ têlêac ma sêwa ka kêkôc gêja toŋ têlêac amboac tonaŋgeŋ. Tec ja geŋ nom ŋamakeŋ teŋ to ka ŋatoŋ teŋ su ma gêgwaŋ matac-matac samob tomalageŋ.

Go aŋela kêtu luagêcŋa gêjac dauc kêtaŋ ma gêŋ amboac ja geŋ lôc kapôêŋ teŋ gêu tau kêsêp gwêc gêja. Gwêc tau sêwa kêkôc gêja têlêac ma ŋateŋ kêtu dec. Ma sêwa gêŋ mateŋ jali, taŋ sêsê aweŋ sêmoa gwêc naŋ, to waŋ, taŋ sêpoac gwêc naŋ, kêkôc gêja toŋ têlêac ma gêŋ mateŋ jali nêŋ toŋ teŋ to waŋ ŋatoŋ teŋ sêjaŋa.

10 Go aŋela kêtu têlêacŋa gêjac dauc kêtaŋ. Ma utitalata kapôêŋ teŋ kêpôp aŋga umboŋ kêtôm daweŋ ŋawaô. Ma sêwa bu samob kêkôc gêja têlêac, tec jakêsêp ŋateŋ to kêsêp bumata gêwiŋ. 11 Ma utitalata tau ŋaê gebe Ŋamakic. Ma bu têlêac tau ŋateŋ ŋamakic kêsa. Ma ŋamalac taêsam sênôm bu ŋamakic tau, tec sêmac êndu.

12 Go aŋela kêtu aclêŋa gêjac dauc kêtaŋ. Ma sêwa oc kêkôc gêja ŋamakeŋ têlêac ma sêwa ajôŋ kêkôc gêja ŋamakeŋ têlêac to sêwa utitalata kêkôc gêja toŋ têlêac. Ma oc ŋamakeŋ teŋ to ajôŋ ŋamakeŋ teŋ ma utitalata ŋatoŋ teŋ gêjam kanuc. Ma têm oc to ajôŋ ma utitalata kêpô nomŋa kêtu dambê kêtôm tonaŋgeŋ.

13 Go galic to gaŋô momboaŋ teŋ gêlôb gêmoa umboŋ ŋalabu ma gêmôêc ŋa awa kapôêŋ gebe “Ojae, ojae, ojae, lau taŋ sêŋgôŋ nom naŋmêŋ. Aŋela têlêac tec sêmoa. Nêŋ dauc embe êtaŋ, oc êsêacmêŋ sêŋgôŋ naeo ŋanôgoc.”

Copyright information for `JAE