Romans 10

O lasitêwaac, aê taêc kêka toŋoc ŋalêlôm samucgeŋ ma kateŋ mec gêdêŋ Anôtô kêtu êsêacŋa gebe ênam êsêac kêsi. Aê gabe jawa êsêacnêŋ biŋ sa gebe sêgôm Anôtônê biŋ topalêgeŋ, mago sêgôm tokauc atom. Êsêac sêjam kauc Anôtônê lêŋ êmansaŋ ŋamalacnêŋ biŋŋa, tec sêsôm tauŋ nêŋ lêŋ ma sêsô Anôtônê lêŋ êmansaŋ êsêacnêŋ biŋŋa ŋalabu atom. Ŋam gebe Biŋsu mêŋgêjac pep gêdêŋ Kilisi, gebe Anôtô taugeŋ tec êmansaŋ lau, taŋ sêkêŋ gêwiŋ naŋ, nêŋ biŋ.

Anôtô gebe ênam ŋamalac samob kêsi

Mose keto gebe biŋsu kêtôm gebe êmansaŋ ŋamalacnêŋ biŋ êndêŋ Anôtô ma kêsôm gebe “Ŋac taŋ êŋgôm ŋanô êsa naŋ, oc êŋgôŋ mata jali.” Mago ŋac, taŋ Anôtô kêmasaŋ ênê biŋ naŋ, kêtu kêkêŋ gêwiŋŋa naŋ, êsôm ênêc nê ŋalêlômgeŋ gebe “Asa oc êpi undambê ana,” nec atom. Biŋ tonaŋ ŋam gebe êkôc Kilisi êsêp nom êmêŋ. Me êsôm tonec gebe “Asa oc asêp lamboam êna,” nec atom. Biŋ tonaŋ ŋam gebe êkôc Kilisi aŋga ŋacmatênêŋ êpi êmêŋ. Biŋ tau amboac tonec gebe “Anôtônê biŋ wacgêc aôm ŋagala, gêc aôm awamsuŋ to nêm ŋalêlôm.” Biŋ takêŋ gêwiŋŋa tau tonaŋ, tec tajam mêtê kêpi. Embe awamsuŋ ôsôm Jesu lasê gebe eŋ Apômtau, ma embe nêm ŋalêlôm ôkêŋ êwiŋ gebe Anôtô gêŋu eŋ sa aŋga ŋacmatênêŋ, naŋ Anôtô oc ênam aôm kêsi. 10 Embe nêŋ ŋalêlôm takêŋ êwiŋ, go Anôtô êmansaŋ aêacnêŋ biŋ e êlic aêac tatu lau gêdêŋ. Embe aweŋsuŋ tasôm biŋ lasê, go Anôtô ênam aêac kêsi. 11 Teto biŋ gêc gebe “Ŋac taŋ kêkêŋ gêwiŋ eŋ naŋ, oc ênaŋa atom.” 12 Juda to lau samuc têtôm tauŋgeŋ. Êsêac samob nêŋ Apômtau tageŋ. Eŋ ŋac tolêlôm kêtôm gebe êmoasiŋ lau samob, naŋ aweŋ gêjac eŋ naŋ, 13 gebe “Apômtau ênam lau samob, taŋ aweŋ ênac ênê ŋaê naŋ kêsi.”

14 Lau embe sêkêŋ êwiŋ ŋac tau atom, oc aweŋ ênac eŋ amboac ondoc. Embe sêŋô ênê biŋ atom, oc sêkêŋ êwiŋ amboac ondoc. Embe sênam mêtê êsêac atom, ma oc sêŋô amboac ondoc. 15 Ma Anôtô embe êsakiŋ jaeŋwaga atom, oc sênam mêtê amboac ondoc. Kêtôm teto gêc gebe “Op, lau taŋ sêsôm ŋawae ŋajam lasê naŋ, eŋkaiŋ ŋakicsêa ŋajamanô.” 16 Mago samob sêŋô ŋawae ŋajam tau ma sêkôc sa atom gebe Jesaia kêsôm gebe “O Apômtau, asa kêkêŋ gêwiŋ jaeŋ, taŋ aêac akêŋ naŋ.” 17 Amboac tonaŋ takêŋ gêwiŋ ŋam kêsêp taŋô jaeŋ. Taŋô jaeŋ ŋam kêsêp sêsôm Kilisinê biŋ lasê.

18 Ma gabe jatu kênac gebe Êsêac sêŋô ŋawae ŋajam atom me. Masi, sêŋôgac, gebe teto gêc gebe

“Aweŋ ŋaonda kêsa gêjam nom ŋagamêŋ samob auc,
ma êsêacnêŋ biŋ gelom-gelom e gêdêŋ nom ŋamadiŋ.”
19 Jatu kênac êtiam gebe Israel oc sêjala me masi. Sêjalagac. Andaŋgeŋ Mose kêsôm gebe

“Aê jakêŋ amac anam lêmuŋ êsêac, taŋ têtu laum teŋ atom tageŋ,
ma jaŋgôm amac têmtac êmbôli auc êndêŋ lau-kauc- masiwaga naŋ.”
20 Ma Jesaia kêsôm gêc awêgeŋ gebe

“Lau taŋ sêsôm aê atom naŋ, têtap aê sa,
ma gaoc tauc lasê gêdêŋ êsêac, taŋ têtu kênac aê atom naŋ.”
21 Go kêsôm tonec kêpi Israel gebe “Gajac kajo lau taŋeŋpêc to aweŋ olaboa kêtôm bêcgeŋ elêmê.”

Copyright information for `JAE