Romans 11

Anôtô taê walô lau Israel

Ma galoc jatu kênac acgom gebe Anôtô oc kêtiŋ nê lau su me masi. Masigoc, amboac tonaŋ atom. Aê tauc nec Israel teŋ aŋga Abrahamnê ŋawê ma Benjaminnê gôlôac. Anôtô kêtiŋ nê lau, taŋ kêjaliŋ êsêac sa kwanaŋgeŋ naŋ, su atom. Amac ajala biŋ, taŋ teto kêpi Elia naŋ, me masi. Eŋ gêbu Israel gêdêŋ Anôtô ma kêsôm gebe “O Apômtau, êsêac sêjac nêm propete êndu ma seseŋ aômnêm altar su e gêjac aê taucgeŋ sa, ma galoc dêdib aê sêmoa sebe sênac aê êndu amboac tonaŋgeŋ.” Ma Anôtônê biŋ ondoc gêjô Elia awa. Biŋ tonec gebe “Aê kajaliŋ ŋoc lau 7,000 sa tec sêmoa, lau tonaŋ sêpôŋ aeŋduc gêdêŋ Bal atom.” Ma têm galocŋa ŋabiŋ kêtôm tonaŋ. Lau ŋagêdô gacgeŋ sêmoa, naŋ kêtôm Anôtô kêjaliŋ êsêac sa kêtu nê taê walô êsêacŋa. Anôtô embe taê walô êsêac, go nêŋ koleŋ ênam êsêac sa êtiam atom. Koleŋ embe ênam êsêac sa, go ênê moasiŋ tau êtu moasiŋ ŋanô atom.

Ma galoc amboac ondoc. Gêŋ taŋ Israel sêsôm naŋ, têtap sa atom. Lau taŋ Anôtô kêjaliŋ êsêac sa naŋ, tauŋgeŋ tec têtap sa, ma êsêac ŋagêdô nêŋ ŋalêlôm ŋajaŋa kêsa. Kêtôm biŋ, taŋ teto gêc naŋ gebe

“Anôtô gêgôm êsêacnêŋ kauc ŋawapac kêsa
e mateŋanô sêlic gêŋ atom
to taŋeŋsuŋ sêŋô biŋ atom, tec sêmoa ŋapaŋ e mêŋgêdêŋ galoc.”
Ma Dawid kêsôm gebe

“Êsêacnêŋ moasiŋ sêniŋŋa êtu nêŋ lakô to nêŋ uc
ma êtu nêŋ lip ênac êsêacŋa to nêŋ ŋagêjô sec.
10 Ôkêŋ êsêac mateŋanô êtu kanuc e sêlic gamêŋ atom,
ma dêmôêŋtêkwa êwa lip endeŋ tôŋgeŋ.”

Anôtô gêjam lau samuc kêsi

11 Amboac tonaŋ jatu kênac acgom. Êsêac dêdiŋ eŋkaiŋ gebe sêu tauŋ sênaŋaŋa me. Masigoc, amboac tonaŋ atom. Êsêac sêgêli biŋ, tec kêtu moasiŋ gêjam lau samuc kêsi. Biŋ tonaŋ epeŋ lau Israel nêŋ ŋalêlôm e sênam lêmuŋ lau samuc. 12 Êsêac sêgêli biŋ, tec kêtu moasiŋ gêdêŋ lau nomŋa samob, ma êsêac têtôm Anôtônê mêtê atom, tec kêtu moasiŋ gêdêŋ lau samuc. Ma embe êsêac tomalageŋ sêmansaŋ Anôtônê biŋ, oc moasiŋ êlêlêc su ŋêŋgeŋ êndêŋ ŋamalac samob.

13 Aê jasôm ŋoc biŋ êndêŋ amac lau samuc gebe Aê tec katu lau samuc nêŋ jaeŋwaga ma jalambiŋ ŋoc sakiŋ tonaŋ gebe ŋajamanô. 14 Aê taêc kêka gebe jakêŋ ŋoc lau sênam lêmuŋ amac e janam esêacnêŋ ŋagêdô kêsi. 15 Anôtô kêtiŋ êsêac su, tec gê wama ŋamalac nomŋa samob. Ma Anôtô embe êkôc êsêac sa, oc êtôm ŋacmatê sêndi sa sêmoa mateŋ jali. 16 Embe tapac polom ma takêŋ polom ŋamataŋa êndêŋ Anôtô, go polom samucgeŋ êtu ênê amboac tonaŋ. Ma embe ka ŋawakac êtu Anôtônê, go ka ŋalaka êtu ênê amboac tonaŋ.

17 Katêkwianô ŋalaka ŋagêdô Anôtô kêsapu su ma jakêkôc katêkwibôm ŋalaka jagêjam jaba. Amac lau samuc atôm katêkwibôm ŋalaka tec galoc awê kaiŋ ŋalêsi, taŋ katêkwianô ŋawakac kêkêŋ naŋ. 18 Amboac tonaŋ otoc taôm sa êndêŋ ŋalaka, taŋ sêsapu su naŋ atom. Embe otoc taôm sa, go taêm ênam taôm gebe aôm gôlôm ŋawakac atom, ŋawakac gêlôm aôm.

19 Moae ôsôm gebe “Sêsapu ŋalaka tônê su gebe sênam jaba aê jajô.” 20 Biŋŋanô, êsêac sêkêŋ gêwiŋ atom, tec sêsapu êsêac su. Ma aôm kôkêŋ gêwiŋ, tec kôkô êsêac maleŋ. Amboac tonaŋ taêm ênam biŋ otoc taôm saŋa atom, ôtêc taôm. 21 Anôtô embe taê labu ka tau ŋalaka atom, oc taê labu aôm atom amboac tonaŋgeŋ. 22 Amboac tonaŋ matam êsap Anôtônê moasiŋ to nê ŋajaŋa. Êsêac taŋ têtu sec naŋ, têtap ŋajaŋa sa. Mago aôm kôtap moasiŋ sa. Embe ômoa ênê moasiŋ ŋalêlôm, oc êmoasiŋ aôm. Embe masi, oc êsapu aôm su amboac tonaŋ. 23 Ma lau Israel embe sêwi nêŋ sêkêŋ gêwiŋ atomŋa siŋ, Anôtô oc êkêŋ êsêac nasêkô maleŋ tau êtiam. 24 Amac lau samuc atôm katêkwibôm ŋalaka, taŋ sêsapu su ma sêjam jaba amac api katêkwianô, naŋ kêtu amacnêm ŋamôkê kwanaŋgeŋ atom. Ma Anôtô embe êkêŋ katêkwianô tau ŋalaka tonaŋ, taŋ kêsapu su naŋ, sêmu sêndêŋ tauŋ ŋamôkê, oc êŋgôm ŋagaô êlêlêc.

Anôtô taê walô lau samob

25 O lasitêwaac, aê gabe amac anam kauc biŋ ŋalêlômŋa tonec atom, gebe akêli taôm êtu taôm nêm kaucŋa atom. Biŋ amboac tonec gebe lsraelnêŋ ŋagêdo nêŋ ŋalêlôm ŋajaŋa kêsa ênêc e lau samuc samob tomalageŋ sêsô Anôtônê gamêŋ sêna su acgom, 26 go Anôtô ênam Israel samob kêsi amboac tonaŋ, kêtôm teto gêc gebe

“Kêsiwaga oc mêŋêsa aŋga Sion
ma ênam Jakobnê geo ôkwi.
27 Êndêŋ taŋ jakôc êsêacnêŋ sec su naŋ,
jamoatiŋ ŋoc poac tonec êndêŋ êsêac.”
28 Lau Israel sêkôc ŋawae ŋajam sa atom, tec têtu Anôtônê ŋacjo kêtu amacŋa. Mago Anôtô kêjaliŋ êsêac sa su, tec têtu ênê lau têtac gêwiŋ êsêacŋa kêtu abeŋiŋa. 29 Biŋ tonec kêtu tôŋ gebe Anôtô ênam nê moasiŋ to kalem ôkwi atom. 30 Gêmuŋgeŋ amac lau samuc taŋempêc gêdêŋ Anôtô, ma galoc lau Israel nêŋ taŋeŋpêc tec kêkêŋ Anôtô taê walô amac. 31 Êsêac amboac tonaŋ. Galoc êsêac taŋeŋpêc kêtu Anôtô taê walô amacŋa ma êsêacnêŋ taŋeŋpêc oc êkêŋ Anôtô taê walô êsêac ôwiŋ amboac tonaŋgeŋ, 32 gebe Anôtô kêkêŋ taŋeŋpêc kêkôniŋ ŋamalac samob tôŋ, gebe taê walô êsêac samobŋa.

33 Ojae, Anôtô eŋ ŋac moasiŋ tolêlôm-tolêlômgoc. Kauc mêtêŋa to kauc êjala gêŋŋa ŋamsêga eŋgoc. Asa oc êwa ênê mêtôc ŋam sa, ma asa oc êkip ênê lêŋ ŋam sa.

34 “Asa kêjala Apômtaunê taê gêjam
ma asa kêtu ênê ŋac-êwa-biŋ-sawaga.
35 Me asa kêkêŋ gêŋ teŋ gêdêŋ eŋ kwanaŋgeŋ,
tec galoc gebe êkôc nê gêŋ ŋagêjô.”
36 Eŋ kêkêŋ to kêpuc gêŋ samob tôŋ gêmoa ma gêŋ samob tonaŋ ŋai kepeŋ eŋgeŋ. Ŋawasi êndêŋ eŋ endeŋ tôŋgeŋ. Biŋŋanô.

Copyright information for `JAE