Romans 16

Paulu awa gêjac lau Romŋa

Aê jakêŋ lasiŋio Poibe, taŋ gêjam sakiŋ gôlôac dabuŋ Keŋkreaŋa gêmoa, nê ŋawae êndêŋ amac. Akôc eŋ sa êtôm Anôtônê launêŋ mêtê êtu Apômtaunê ŋaêŋa. Eŋ embe êpô lêna tau êtu nê kôm me gêŋ teŋŋa, naŋ anam eŋ sa gebe awê tonaŋ gêjam lau taêsam sa ma gêjam aê sa gêwiŋ.

Aê aoc gêjac Priska agêc Akwila, taŋ sêjam Kilisi Jesu nê kôm sêwiŋ eŋ naŋ. Êsêagêc tec sêjac môkê tauŋ kêtu aêŋa. Mago aê taucgeŋ gajam daŋge êsêagêc atom, gôlôac dabuŋ aŋga lau samuc nêŋ samob sêjam daŋge êsêagêc sêwiŋ. Aê aoc gêjac gôlôac dabuŋ, taŋ sêkac sa sêmoa agêcnêŋ andu naŋ, amboac tonaŋgeŋ. Aê aoc gêjac ŋoc ŋac Epainete. Ŋac tau kêtu lau sêkêŋ gêwiŋ Kilisiŋa nêŋ ŋamêc aŋga Asia ŋagamêŋ. Aê aoc gêjac Maria. Eŋ gim tau su kêtu amacŋa. Aê aoc gêjac Androniki agêc Junia. Êsêagêc Juda têtôm aê ma sêŋgôŋ kapoacwalô sêwiŋ aê. Aposolo sêjala êsêagêc kêtu tôŋ su, ma agêc têtu Kilisinê lau sêmuŋ aê. Aê aoc gêjac ŋoc ŋac Ampliata, taŋ Apômtau gêbiŋ aêagêc tôŋ naŋ. Aê aoc gêjac Urbana. Eŋ gêjam Kilisinê kôm gêwiŋ aêac. Ma aoc gêjac ŋoc ŋac Staku gêwiŋ. 10 Aê aoc gêjac Apele, taŋ kêsap Kllisi tôŋ ŋaŋêŋgeŋ naŋ. Aê aoc gêjac Aristobulunê gôlôac. 11 Aê aoc gêjac Herodion, taŋ aêagêcma ŋam tageŋ. Aê aoc gêjac êsêac, taŋ Apômtau gêbiŋ êsêac tôŋ aŋga Narikisinê gôlôac. 12 Aê aoc gêjac awêlagêc Trupaina agêc Truposa. Êsêagêc sim tauŋ su kêtu Apômtauŋa. Aê aoc gêjac Persida. Eŋ awê ŋajam ma gim tau su ŋanôgeŋ kêtu Apômtauŋa. 13 Aê aoc gêjac Rupu, taŋ Apômtau kêjaliŋ eŋ sa naŋ, agêc eŋ têna, taŋ kêtu aê tinoc gêwiŋ naŋ. 14 Aê aoc gêjac Asuŋkriti agêc Plagon ma Herme agêc Patroba ma Herma to lasitêwai, taŋ sêmoa sêwiŋ êsêac naŋ. 15 Aê aoc gêjac Pilologo agêc Julia ma Nerea agêc luo ma Olumpa to Anôtônê lau samob, taŋ sêmoa sêwiŋ êsêac naŋ. 16 Aê moalêc taôm to akôc taôm sa êtôm Anôtônê launêŋ mêtê. Kilisinê gôlôac samob aweŋ gêjac amac.

17 O lasitêwaac, aê jalêŋ biŋ amac gebe Ajop taôm êndêŋ êsêac, taŋ sêwa gôlôac êkôc to sêlênsôŋ biŋ takêŋ gêwiŋŋa, taŋ amac aŋô to akôc sa naŋ. Aŋgamiŋ taôm êndêŋ êsêac. 18 Lau tonaŋ ŋai sêjam sakiŋ aêacnêŋ Apômtau Jesu Kilisi atom, sêjam sakiŋ tauŋ têntacwalôgeŋ. Êsêac sêsôm biŋ malô-malô to biŋ ŋalêsi ŋajam ma sêsau lau, taŋ sêmoa totêntac makeŋgeŋ ma taêŋ gêjam biŋ sec teŋ atom naŋ, nêŋ ŋalêlôm. 19 Amac taŋem wamu Anôtônê biŋ ŋawae kêsa gêjam gamêŋ samob auc su, tec aê têtac ŋajam kêtu amacŋa. Aê gabe nêm kauc êsa êpi geŋ ŋajam to anac jaê gêŋ sec, 20 Aêacnêŋ biŋmalô ŋamôkê Anôtô êkêŋ Sadaŋ êso emkaiŋ ŋalabu ma ênac eŋ popoc sebeŋ. Aêacnêŋ Apômtau Jesu Kilisi nê moasiŋ êndêŋ amac.

21 Timote taŋ gêjam kôm gêwiŋ aê naŋ, awa gêjac amac. Ma Luki agêc Jason ma Sosipatra, taŋ aêacma ŋam kêsêp tageŋ naŋ, aweŋ gêjac amac amboac tonaŋgeŋ. 22 Ŋac kêlêpêwaga aê, Terti, Apômtau gêbiŋ aê tôŋ, tec aoc gêjac amac. 23 Ŋai taŋ gejob aê to kêkêŋ nê andu kêtu gôlôac dabuŋ nêŋ gamêŋ sêkac saŋa naŋ, awa gêjac amac. Erasta taŋ gejob malac tau ŋakanom naŋ, agêc aêac lasiŋi Kwarta aweŋ gêjac amac amboac tonaŋ. 24 [Aêacnêŋ Apômtau Jesu Kilisi nê moasiŋ êndêŋ amac samob. Biŋŋanô.]

Paulu keteŋ mec lambiŋŋa

25 Ŋawasi êndêŋ Anôtô. Eŋ kêtôm gebe êŋgôm amac akêŋ êwiŋ ŋajaŋa êtôm ŋawae ŋajam, taŋ kakêŋ gêdêŋ amac naŋ, to êtôm Jesu Kilisi nê jaeŋ ma êtôm biŋ, taŋ kêsiŋ tau totêm-totêm gêc lêlômgeŋ e galoc geoc tau lasê naŋ. 26 Ma galoc biŋ tau kêtu awê gebe Anôtô, taŋ gêmoa teŋgeŋ naŋ, kêjatu propete gebe teto biŋ tau e lau samuc samob sêŋô to sêjala ma sêkêŋ êwiŋ to taŋeŋ wamu biŋ tau.

27 Anôtô tageŋ, taŋ taugeŋ gêwê kaiŋ kauc samob tomôkêgeŋ naŋ, nê ŋawasi ênêc teŋgeŋ ma teŋgeŋ êtu Jesu Kilisiŋa. Biŋŋanô.

Copyright information for `JAE