Romans 2

Anôtô kêmêtôc biŋ jagêdêŋgeŋ

Ojae, amac lau, taŋ amêtôc launêŋ biŋ naŋ, oc ansa taôm auc amboac ondoc. Amac embe amêtôc lau ŋagêdô nêŋ biŋ, go am u taôm êwiŋ, gebe biŋ, taŋ amêtôc naŋ, amac taôm agôm awiŋgac. Aêac tajalagac gebe Anôtônê metôc êtap êsêac, taŋ sêgôm gêŋ tonaŋ ŋai naŋ, sa biŋŋanôgeŋ. Ma amac lau, taŋ amêtôc lau kêtu gêŋ tonaŋ ŋaiŋa, mago taôm agôm naŋ, taêm gêjam amboac ondoc. Amac oc aêc Anôtônê mêtôc su me masi. Anôtô eŋ têtac wapôm to kêpuc tau tôŋ ma gê biŋ tôŋ. Ma amac alic gêŋ samob tonaŋ ŋai sec me. Anôtônê têtac wapôm gebe êwê amac anam taôm ôkwi. Biŋ tonaŋ amac ajala me masi. Amac atoc taôm sa ma ajam nêm ŋalêlôm ôkwi atom, tec êndêŋ bêc Anôtô eoc nê têtac ŋandaŋ to mêtôc êndêŋgeŋŋa lasêŋa naŋ, amac oc akalem ênê têtac ŋandaŋ êpi taôm. Anôtô oc êkêŋ ŋagêjô êndêŋ ŋamalac samob êndêŋ-êndêŋgeŋ êtôm nêŋ koleŋ, taŋ sêjam naŋ. Lau taŋ sêjam koleŋ ŋajam totêntac kêpa sugeŋ ma taêŋ kêka ŋawasi to waeŋ ŋajam ma sêmoa teŋgeŋ naŋ, Anôtô êkêŋ êsêac sêŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ. Ma lau, taŋ taêŋ gêjam tauŋ waeŋgeŋ to taŋeŋpêc gêdêŋ biŋŋanô, mago taŋeŋ wamu gêdêŋ gêŋ geo naŋ, Anôtônê têtac ŋandaŋ to têtac kêbôli auc gêdêŋ êsêac. Gêŋwapac to ŋandaŋ êpi ŋamalac samob, taŋ sêgôm sec naŋ. Juda oc têtap sa êmuŋ, ma lau samuc amboac tonaŋ. 10 Ŋawasi to waeŋ ŋajam ma biŋmalô êndêŋ lau samob, taŋ sêgôm nêŋ gêŋ ŋajam naŋ. Juda oc têtap sa êmuŋ, ma lau samuc amboac tonaŋ, 11 gebe Anôtô kêpuc lau teŋ ŋam atom, gêlic samob kêtôm tauŋgeŋ.

12 Ŋamalac samob, taŋ sêjam kauc biŋsu ma sêgôm sec naŋ, biŋsu oc êtiŋ êsêac su atom, tauŋ sênaŋa, ma êsêac samob, taŋ sêŋô biŋsugac, mago sêgôm sec naŋ, Anôtô oc êmêtôc êsêac êtôm biŋsu tau tonaŋ, 13 gebe lau, taŋ sêŋô biŋsu ŋaômageŋ naŋ, Anôtô êlic êsêac amboac lau gêdêŋ atom. Lau taŋ sêgôm ŋanô kêsa naŋgeŋ, tec têtu lau gêdêŋ. 14 Lau samuc têtap biŋsu sa atom. Mago tauŋ embe sêŋgôm gêŋ, taŋ biŋsu kêjatu naŋ, ŋanô êsa, go êsêac, taŋ têtap biŋsu sa atom naŋ, sêkêŋ tauŋ nêŋ lêŋ ŋagôliŋ gêwê êsêac kêtu tauŋ nêŋ biŋsu. 15 Êsêacnêŋ lêŋ gêwa sa gebe Anôtô keto biŋsu ŋakôm kêsêp êsêacnêŋ ŋalêlôm. Ma êsêacnêŋ awa ŋalêlômŋa gêwa biŋ tonaŋ sa gêwiŋ gebe nêŋ taêŋ gêjam kêmêtôc êsêac to kêpuc êsêac tôŋ gêwiŋ. 16 Biŋ tonaŋ ŋai oc êtu awê êndêŋ bêc, taŋ Anôtô êkêŋ Jesu Kilisi êmêtôc ŋamalacnêŋ biŋ kêsiŋ tauŋa naŋ, êtôm ŋoc ŋawae ŋajam, taŋ kasôm lasê naŋ.

Lau Juda to Mosenê biŋsu

17 Aôm kôsam taôm gebe Juda to taêm kêka biŋsu ma kôlanem taôm Anôtôŋa. 18 Aôm kôjala Anôtônê biŋ ma biŋsu gêwa nêm kauc sa e kôjala gêŋ gêdêŋ to gêŋ keso. 19 Aôm kôsaê taôm gebe kôtu mateŋpecnêŋ ŋac- êwê-êsêacwaga to lau, taŋ sêmoa ŋakesec naŋ, nêŋ ŋawê, 20 kôtu lau kauc gêbôc nêŋ jaomwaga to ŋapalê ŋasec-ŋasec nêŋ kêdôŋwaga, taŋ gôlic biŋsu kêtu kauc to biŋŋanô ŋamôkê gêdêŋ aôm. 21 Amboac ondoc kôdôŋ lau ŋagêdô, mago kôdôŋ taôm atom. Aôm gôjam mêtê gebe tanam geŋgeŋ atom, mago taôm gôjam geŋgeŋ me masi. 22 Aôm kôsôm gebe daŋgôm gêŋ mockaiŋo to mockaiŋŋa atom, mago aôm taôm gôgôm gêŋ tau me masi. Aôm gôlic sakiŋ gwamŋa gebe gêŋ sec, mago taôm kôjaŋgo gêlôŋ su aŋga gwam ŋalôm me masi. 23 Aôm kôlanem taôm biŋsuŋa, mago kôgêli biŋsu tau tec gôwê Anôtô auc me masi. 24 Biŋ tonaŋ kêtôm biŋ, taŋ teto gec gebe “Lau samuc sêsôm biŋ alôb-alôb kêpi Anôtônê ŋaê kêtu amacŋa.”

25 Aôm embe ômansaŋ biŋsu, go sêsa aômŋa ênam aôm sa. Embe ôŋgêli biŋsu, go sêsa aôm suŋa êtôm sêsa aôm atom. 26 Ma ŋac samuc teŋ embe ejop biŋsu ŋajatu, go Anôtô êlic ŋac samuc tau êtôm ŋac, taŋ sêsa eŋ naŋ. 27 Ma ŋac, taŋ sêsa eŋ atom, mago gêgôm biŋsu ŋanô kêsa naŋ, oc êmêtôc aôm. Êtu ageŋŋa. Gebe aôm kôtap biŋsu ŋabuku sa to sêsa aôm, mago kôgêli biŋsu. 28 Ŋac taŋ sêlic eŋ ôli dêmôêŋageŋ gebe Juda naŋ, eŋ Juda ŋanô atom. Ma ŋac, taŋ sêsa eŋ ôligeŋ naŋ, sêsa eŋ ŋanô atom. 29 Mago Juda ŋanô tau nec eŋ ŋac, taŋ nê ŋalêlôm kêsap Judanêŋ mêtê tôŋ. Ma ŋac, taŋ sêsa eŋ ŋanô naŋ, sêsa eŋ tonê ŋalêIômgeŋ. Kôm tonaŋ gêjac biŋsu, taŋ teto gêc naŋ, ŋawae atom, gêjac Ŋalau Dabuŋ ŋawae. Ŋac tau tonaŋ nê wae ŋam kêsêp ŋamalacŋa atom, kêsêp Anôtôŋageŋ.

Copyright information for `JAE