Romans 4

Abraham kêtu ŋadôŋ

Amboac tonaŋ aêac tasôm asageŋ êpi aêac abeŋi Abraham. Ênê biŋ amboac ondoc. Anôtô embe êlic Abraham êtu ŋac gêdêŋ êtu gêjam koleŋ ŋajamŋa, go Abrahamnê wae êsa. Mago Anôtô gêlic amboac tonaŋ atom. Biŋ taŋ teto gêc naŋ, kêsôm amboac ondoc. Kêsôm gebe “Abraham kêkêŋ gêwiŋ Anôtô, tec gêlic eŋ ŋac gêdêŋ.” Ŋac taŋ gêjam kôm naŋ, nê ŋaôli kêtu moasiŋ gêdêŋ eŋ atom, kêtu ênê kôm ŋagêjô. Ŋac taŋ gêjam kôm atom, mago kêkêŋ gêwiŋ Anôtô gebe kêmasaŋ lau sec nêŋ biŋ e gêlic êsêac têtu lau gêdêŋ naŋ, Anôtô oc êmansaŋ ŋac tonaŋ nê biŋ êtu nê kêkêŋ gêwiŋŋa. Biŋ tau kêtôm Dawid kêsôm gêdêŋ taŋ awa gêôc ŋac, naŋ Anôtô kêmasaŋ ênê biŋ e gêlic eŋ kêtu ŋac gêdêŋ kêtu ênê koleŋ gêdêŋ teŋŋa atom gebe

“Aê aoc êôc lau, taŋ Anôtô kêsuc nêŋ geo ôkwi
to kêgêduc nêŋ sec auc naŋ.
Aê aoc êôc ŋac,
taŋ Apômtau taê gêjam ênê sec kêtiam atom naŋ.”
Amboac ondoc, Dawid awa gêôc lau nec kêkanôŋ lau taŋ sêsa êsêac naŋgeŋ, me kêkanôŋ lau samuc gêwiŋ. Aêac tasôm sugac gebe Abraham kêkêŋ gêwiŋ Anôtô, tec gêlic eŋ ŋac gêdêŋ. 10 Gêdêŋ ondoc biŋ tonaŋ kêsa. Gêdêŋ taŋ sêsa eŋ su naŋ, me gêdêŋ taŋ sêsa eŋ atomgeŋ naŋ. Biŋ tau kêsa gêdêŋ taŋ sêsa eŋ atomgeŋ naŋ. 11 Sêsa Abraham atomgeŋ, mago Anôtô kêmasaŋ ênê biŋ kêtu kêkêŋ gêwiŋŋa. Go sêsa eŋ kêtu biŋ tau tonaŋ ŋabelo. Tec eŋ kêtu lau samuc samob, taŋ sêkêŋ gêwiŋ naŋ tameŋi. Sêsa êsêac atom, mago sêkêŋ gêwiŋ Anôtô, tec kêmasaŋ êsêacnêŋ biŋ e gêlic êsêac têtu lau gêdêŋ. 12 Eŋ kêtu êsêac, taŋ sêsa êsêac naŋ, tameŋi amboac tonaŋ. Mago eŋ kêtu êsêac tameŋi kêtu sêsa êsêacŋageŋ atom, kêtu sêsêlêŋ sêpuc aêac tameŋi Abraham wêŋa ma sêkêŋ gêwiŋ kêtôm eŋ kêkêŋ gêwiŋ gêdêŋ taŋ sêsa eŋ atomgeŋ naŋ.

Takêŋ êwiŋ, go tatap moasiŋ, taŋ Anôtô gêjac mata naŋ, ŋanô sa

13 Anôtô gêjac mata gêdêŋ Abraham to nê wakuc gebe nom samuc tau êtu nêŋ gêŋlênsêm. Eŋ gêjac mata biŋ tonaŋ kêtu Abraham gêgôm biŋsu ŋanô kêsaŋa nec atom, gêjac mata kêtu gêlic eŋ ŋacgêdêŋ kêtu kêkêŋ gêwiŋŋa. 14 Embe lau, taŋ sêŋgôm biŋsu ŋanô êsa naŋ, sêwê kaiŋ gêŋlênsêm, go biŋ takêŋ gêwiŋŋa ŋanô masi, ma biŋ, taŋ Anôtô gêjac mata naŋ, ê su. 15 Aêac talicgac gebe biŋsu kêkalem Anôtônê têtac ŋandaŋ. Ma biŋsu embe masi, go biŋ taŋgêli biŋsuŋa masi amboac tonaŋgeŋ.

16 Kêtu tonaŋŋa biŋ, taŋ Anôtô gêjac mata naŋ, ŋam kêsêp launêŋ sêkêŋ gêwiŋ, gebe sêjala gebe Anôtô êkêŋ nê moasiŋ ŋaômageŋ êndêŋ Abrahamnê wakuc samob, êndêŋ êsêac, taŋ sêgôm biŋsu ŋanô kêsa naŋgeŋ atom, êndêŋ êsêac, taŋ sêkêŋ gêwiŋ têtôm Abraham naŋ, amboac tonaŋgeŋ. Gebe Abraham kêtu aêac samob tameŋi 17 amboac teto gêc gebe “Aê kakêŋ aôm kêtu tenteŋlatu taêsam tameŋi.” Abraham kêkêŋ gêwiŋ Anôtô, taŋ gêŋu ŋacmatê mateŋ jali kêsa to kêkalem gêŋ, taŋ gêc atom naŋ, gebe mêŋêsa. 18 Abraham kêkêŋ mata gêŋ, taŋ kêtôm gebe takêŋ mateŋ atomŋa naŋ, ma kêkêŋ gêwiŋ gebe êtu tenteŋlatu taêsam tameŋi êtôm biŋdêm laŋgwa kêsôm gebe “Aômnêm wakuc têtu taêsam têtôm tônê.” 19 Abraham kêjala gebe nê jala amboac 100 ma kêjala tau gebe ôli kêtu mêtê su, ma Saranê têm êkôc ŋapalêŋa gêbacnê amboac tonaŋgeŋ, mago Abraham kêkêŋ gêwiŋ kêtu goloŋ atom. 20 Anôtô gêjac mata biŋ amboac tonaŋ, mago Abraham têtac lulu to kêkêŋ gêwiŋ kwalec atom. Eŋ kêkêŋ gêwiŋ kêpuc eŋ tôŋ ŋajaŋa ma gêgôm Anôtônê ŋawasi kêsa. 21 Eŋ kêjala toŋanôgeŋ gebe Anôtô kêtôm gebe êŋgôm biŋ, taŋ gêjac mata naŋ, ŋanô êsa. 22 Kêtu tonaŋŋa tec “Anôtô gêlic eŋ gêwê kaiŋ biŋgêdêŋ.” 23 Ŋalô “Anôtô gêlic eŋ gêwê kaiŋ biŋgêdêŋ” naŋ, teto kêtu Abraham taugeŋŋa atom. 24 Teto gêc kêtu aêacŋa gêwiŋ. Aêac embe takêŋ êwiŋ Anôtô, taŋ gêŋu aêacnêŋ Apômtau Jesu aŋga ŋacmatênêŋ sa naŋ, eŋ oc êlic aêac lau gêdêŋ amboac toŋaŋgeŋ. 25 Eŋ kêkêŋ Jesu gêmac êndu kêtu tagêli biŋsuŋa ma gêŋu eŋ sa gebe êmansaŋ aêacnêŋ biŋ êndêŋ Anôtô.

Copyright information for `JAE