Romans 8

Tasa nêŋ lêŋ to Ŋalaugeŋ

Amboac tonaŋ lau, taŋ Kilisi Jesu gêbiŋ êsêac tôŋ naŋ, têtap mêtôc enseŋ êsêac suŋa sa atom, gebe Ŋalau, taŋ kêkêŋ aêac daŋgôŋ mateŋ jali kêtu Kilisi Jesuŋa naŋ, nê biŋsu tec kêgaboac aêac su aŋga sec to tamac êndu ŋabiŋsu. Kôm taŋ nêŋ ŋalêlôm laŋgwa kêkô auc e biŋsu gêgôm kêtôm atom naŋ, Anôtô gêgôm. Eŋ kêmêtôc sec, taŋ gêc ŋalêlôm laŋgwa naŋ, e geseŋ su gêjaŋa gebe kêsakiŋ tau Latu toôli nomŋa kêtôm ŋamalac ôliŋ tosec naŋ, gebe enseŋ sec su. Eŋ gêgôm gêŋ tonaŋ gebe tasa nêŋ lêŋ tandaŋguc ŋalêlôm laŋgwa atom, tandaŋguc Ŋalaugeŋ e taŋeŋ wamu êndêŋ biŋsu ŋajatu gêdêŋ ênam aêac aucgeŋ. Gebe êsêac, taŋ sêsêlêŋ kêtôm nêŋ ŋalêlôm laŋgwa gêwê êsêacŋa naŋ, taêŋ gêjam gêŋ ŋalêlôm laŋgwaŋa. Ma êsêac, taŋ sêsêIêŋ kêtôm Ŋalau gêwê êsêacŋa naŋ, taêŋ gêjam gêŋ Ŋalauŋa. Embe taêŋ ênam gêŋ ŋalêlôm laŋgwaŋa, oc tamac êndu. Embe taêŋ ênam gêŋ Ŋalauŋa, oc daŋgôŋ mateŋ jali tobiŋmalôgeŋ. Ŋac teŋ embe taê ênam gêŋ ŋalêlôm laŋgwaŋa, oc êtu Anôtônê ŋacjo, gebe eŋ kêsô Anôtônê biŋsu ŋalabu atom, tau embe têtac êkac eŋ gebe naêsô ŋalabu, oc êŋgôm êtôm atom. Êsêac taŋ sêsêlêŋ kêtôm nêŋ ŋalêlôm laŋgwa gêwê êsêac naŋ, oc kêtôm gebe ênac Anôtô mataanô ŋajam atom.

Mago amac asêlêŋ kêtôm ŋalêlôm laŋgwa gêwê amac nec atom, asêlêŋ kêtôm ŋalau gêwê amac. Anôtônê Ŋalau embe êŋgôŋ amacnêm ŋalêlôm biŋŋanôgeŋ, oc biŋ amboac tonaŋ. Ŋac teŋ embe êkôc Kilisinê Ŋalau sa atom, oc êtu Kilisinê gêŋ atom. 10 Ma Kilisi embe êmoa nêm ŋalêlôm, go ôlim êtu gêŋ matê êtu secŋa, ma ŋalau êkêŋ amac aŋgôŋ matem jali êtu Anôtô kêmasaŋ amacnêm biŋ e gêlic amac atu lau gêdêŋŋa. 11 Anôtô gêŋu Jesu aŋga ŋacmatênêŋ sa. Ênê Ŋalau embe êŋgôŋ amacnêm ŋalêlôm, go Anôtô, taŋ gêŋu Kilisi aŋga ŋacmatênêŋ sa naŋ, êŋgôm amac ôlim, taŋ kêtu mêtê naŋ, mata jali êsa amboac tonaŋgeŋ. Eŋ kêkêŋ nê Ŋalau gêŋgôŋ amacnêm ŋalêlôm gebe ênam kôm tau.

12 O lasitêwaac, amboac tonaŋ sakiŋ teŋ gêjac aêac ŋawae tec gêc. Tageŋ tanam sakiŋ êtôm nêŋ ŋalêlôm laŋgwa êkac aêacŋa nec atom. 13 Embe asêlêŋ êtôm ŋalêlôm laŋgwa êwê amac, oc amac êndu. Mago Ŋalau embe êwê amac e ôlim ŋalêŋ êtu gêŋ mêtê, oc êkêŋ amac aŋgôŋ matem jali. 14 Gebe lau samob, taŋ Anôtônê Ŋalau gêwê êsêac naŋ, têtu Anôtônê latui. 15 Ŋalau taŋ amac akôc sa naŋ, kêkêŋ amac atu sakiŋwaga e atêc taôm kêtiam nec atom. Ŋalau taŋ amac akôc sa naŋ, kêkêŋ amac atu Anôtônê latui. Ŋalau tau kêpuc aêac tôŋ, tec tamôêc gebe “Tamemai, o Tamemai.” 16 Ŋalau tau tonaŋ tec gêwa sa mêŋgêwiŋ aêacnêŋ ŋalau gebe Aêac tatu Anôtônê ŋapalêgac. 17 Embe tatu Anôtônê ŋapalê, go tawê kaiŋ ênê gêŋlênsêm. Embe tawê kaiŋ Anôtônê gêŋlênsêm, go tawê kaiŋ Kilisinê dawiŋ amboac tonaŋgeŋ, gebe aêac embe daôc ŋandaŋ dawiŋ Kilisi, oc tatap ŋawasi sa dawiŋ eŋ amboac tonaŋ.

Ŋawasi taŋ mêŋêsa naŋ

18 Aê taêc gêjam gebe Aêac embe tanam dôŋ gêŋwapac, taŋ galoc gêgôm aêac naŋ, êpi ŋawasi, taŋ malôgeŋ oc mêŋeoc tau lasê êndêŋ aêac naŋ, oc talic gêŋwapac tau gebe ec sauŋ. 19 Gêŋ samob, taŋ Anôtô kêkêŋ naŋ, sêkêŋ mateŋ to têtu gwasaê ŋanoc Anôtô eoc latui lasêŋa. 20 Gêŋ samob, taŋ Anôtô kêkêŋ naŋ, ŋalêŋ gêc gebe oc sênaŋa. Tauŋ taêŋ gêjam lêŋ tau atom, Anôtô kêkêŋ êsêac sêsô lêŋ tonaŋ ŋalabu, gebe sêkêŋ mateŋ biŋ tonec gebe 21 Anôtô êŋgamboac gêŋ samob, taŋ eŋ kêkêŋ naŋ, su aŋga sakiŋ sênaŋaŋa ma sêmoa nêŋ lêtêgeŋ sêwê kaiŋ Anôtônê ŋapalênêŋ ŋawasi. 22 Aêac tajalagac gebe gêŋ samob, taŋ Anôtô kêkêŋ naŋ, sêmoa jageo to têtaŋ ŋanô e mêŋgêdêŋ galoc kêtôm awê ŋapalê kêtuŋ eŋ. 23 Mago biŋ tonaŋgeŋ atom. Aêac tauŋ tamoa jageo to tataŋ gêc lêlômgeŋ ma tatu gwasaê noc tatu Anôtônê latui to noc Anôtô êŋgamboac aêac su aŋga tauŋ ôliŋŋa. Aêac takôc Ŋalau sa kêtu gêŋ tonaŋ ŋakamaclauŋ. 24 Anôtô kêsi aêac su, tec takêŋ mateŋ ŋanô tau. Mago aêac embe talic gêŋ, taŋ takêŋ mateŋ naŋ, ŋanô su, oc takêŋ mateŋ gêŋ tau êtiam atom. Asa êkêŋ mata gêŋ, taŋ gêlic gêc naŋ. 25 Mago embe takêŋ mateŋ gêŋ, taŋ talic ŋanô atom naŋ, oc daôŋ ŋaŋêŋgeŋ tamoa.

26 Ma Ŋalau tau mêŋkêpuc aêacnêŋ palê-palê tôŋ amboac tonaŋ. Aêac tajam kauc tateŋ gêŋ êndêŋ Anôtô naêndêŋgeŋŋa. Mago Ŋalau tau keteŋ gêjô aêac su ŋaawa kaiŋ teŋ kêtôm tasôm naêtôm atom. 27 Mago Anôtô, taŋ gêbi ŋamalacnêŋ ŋalêlôm lêtêŋ naŋ, kêjala biŋ, taŋ Ŋalau taê gêjam naŋ, gebe Ŋalau keteŋ gêjô Anôtônê lau su kêtôm Anôtô tau taê gêjam.

28 Aêac tajalagac gebe Anôtô gêjam gôliŋ gêŋ samob gebe gêŋ tau êmoasiŋ êsêac, taŋ têntac gêwiŋ eŋ naŋ êtômgeŋ. Anôtô kêjaliŋ êsêac sa kwanaŋgeŋ tec kêkalem êsêac. 29 Gebe eŋ kêjala êsêacgac ma kêjaliŋ êsêac sa kwanaŋgeŋ gebe têtôm eŋ Latunê katu, gebe Latu êtu lasii taêsam nêŋ ŋacsêga. 30 Ma lau, taŋ Anôtô kêkalem êsêac naŋ, eŋ kêjaliŋ êsêac sa kwanaŋgeŋ amboac tonaŋ. Ma lau, taŋ eŋ kêkalem êsêac naŋ, kêmasaŋ êsêacnêŋ biŋ e gêlic êsêac têtu lau gêdêŋ. Go êsêac, taŋ kêmasaŋ nêŋ biŋ su naŋ, kêkêŋ nê ŋawasi gêdêŋ êsêac amboac tonaŋ.

Anôtô têtac gêwiŋ aêac kêtu Kilisi Jesuŋa

31 Aêac oc tasôm biŋ amboac ondoc êjô biŋ samob tonaŋ ŋai. Anôtô embe êwiŋ aêac, oc asa enseŋ aêac su. 32 Ŋac tau taê walô tau nê Latu atom, kêkêŋ eŋ kêtu da kêtu aêac samobŋa. Eŋ kêkêŋ Latu gêdêŋ aêac, tec oc êkêŋ gêŋ ŋagêdô samob gebe êmoasiŋ aêacŋa atom me. 33 Asa oc êŋgôliŋ biŋ êpi lau, taŋ Anôtô kêjaliŋ êsêac sa naŋ. Anôtô tau kêmasaŋ êsêacnêŋ biŋ sugac. 34 Asa oc êmêtôc êsêac e enseŋ êsêac su. Masigoc. Kilisi Jesu, taŋ gêmac êndu ma gêdi sa kêtiam naŋ, jagêŋgôŋ Anôtônê anôŋa ma keteŋ Anôtô gêjô aêac su. 35 Asa oc êkac aêac su aŋga Kilisinê têtac gêwiŋ aêacŋa. Gêŋwapac me tamoa naeo me lau sêjanda aêacŋa me mo êjô aêacŋa me tapô lêna ŋakwê to gêŋ ŋagêdôŋa me êndambiŋ gêŋ ŋaclai enseŋ aêac suŋa me siŋ. Gêŋ tonaŋ ŋai oc êkac aêac su me masi. 36 Biŋ taŋ teto gêc naŋ, gêwa biŋ tau sa gebe

“Sêjaiŋ aêac kêtôm bêcgeŋ kêtu aômŋa,
ma sêgôm aêac atôm domba, taŋ sebe sêmbucŋa naŋ.”
37 Mago aêac taku gêŋwapac samob tonaŋ ŋai tulu gebe ŋac, taŋ têtac gêwiŋ aêac naŋ, kêpuc aêac tôŋ. 38 Tonec aê kajala kêtu tôŋ gebe Tamac êndu me daŋgôŋ mateŋ jali, aŋela me ŋaclai, biŋ galocŋa me biŋ ŋamuŋa me gêŋ ŋajaŋa teŋ, 39 gêŋ Iôlôcŋa me gêŋ eloŋŋa me gêŋ nomŋa teŋ kêtôm atom gebe êkac aêac su aŋga Anôtônê têtac gêwiŋ, taŋ ŋam kêsêp aêacnêŋ Apômtau Kilisi Jesu naŋ.

Copyright information for `JAE