Titus 1

Paulu gêjac m nê biŋ

Anôtônê sakiŋwaga ma Jesu Kilisi nê aposolo aê, Paulu. Anôtô kêsakiŋ aê gebe japuc lau-sêkêŋ- gêwiŋwaga, taŋ Anôtô kêjaliŋ êsêac sa naŋ, tôŋ to jawê êsêac sêjala biŋŋanô, taŋ ŋam kêsêp Anôtônê mêtê naŋ, ma sêkêŋ mateŋ daŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ, taŋ Anôtô gêjac mata gêdêŋ andaŋgeŋ naŋ gêŋ samob masigeŋ. Eŋ kêsau atom, go gêdêŋ ŋanoc tau Anôtô geoc nê biŋ lasê ma kêkêŋ aê kasôm ŋawae ŋajam lasê kêtôm aêacnêŋ kêsiwaga Anôtô kêjatu aê naŋ.

Aêŋoc biŋ êndêŋ latuc ŋanô, Titi, taŋ aêagêc takêŋ gêwiŋ- ŋanô tageŋ naŋ.

Tameŋi Anôtô agêc aêacnêŋ kêsiwaga Kilisi Jesu nêŋ moasiŋ to biŋmalô êndêŋ aôm êwac.

TiIinê kôm, taŋ gêjam gêmoa nuc Krete naŋ

Aê gawi aôm siŋ gôŋgôŋ Krete gebe ônac dabiŋ kôm ŋagêdô, taŋ gacgeŋ gêcŋa naŋ, e êmbacnê acgom. Ôkêŋ laumata sêŋgôŋ êtôm malacgeŋ amboac kasakiŋ aôm. Ŋac laŋônêm sawa, taŋ gêjam awê tageŋ ma nê ŋapalêo to ŋac sêkêŋ gêwiŋ ŋapep to nêŋ waeŋ wauc-wauctêna to taŋeŋpêcŋa teŋ gêc atom naŋ, ŋac amboac tonaŋ êtu lômmôkê. Aôm kôjala gebe gejobwaga kêtu Anôtônê gêŋ ŋasakiŋwaga, tec êmoa laŋônêm sawageŋ. Eŋ etoc tau sa atom, ŋac têtac ŋandaŋboa atom, ênôm gêŋ anaboa atom, lêma ênac si ŋ ŋawaô atom ma êwê launêŋ gêŋ aucboa atom. Eŋ êŋgôm ja lau, ŋac têtac êwiŋ biŋ ŋajamŋa, êsa nê lêŋ tokaucgeŋ, ŋac gêdêŋ, ŋac dabuŋ ma ŋac ŋalêlôm ŋawa êtu mêtê tau ŋapep. Eŋ êkam mêtê ŋanô tau tôŋ êtôm taŋ têdôŋ eŋ naŋ, e tau êtôm gebe êIêŋ biŋ lau ŋa mêtê solop ma êmêtôc êsêac, taŋ sebe senseŋ mêtê tau su naŋ.

10 Lau taŋeŋpêcŋa gwalêkiŋ tec sêmoa. Êsêac sêsôm biŋ agwa-agwa ma sêsau sêôc lauboa. Lau taŋ sêsa êsêac têtu Judawaga naŋ, tec sêgôm gêŋ tonaŋ sêjac ŋawaegeŋ. 11 Tanac lau amboac tonaŋ aweŋsuŋ aucmaŋ, gebe têdôŋ biŋ, taŋ kêtôm gebe têndôŋ atomŋa naŋ, e sêjam gôlôac andu ŋagêdôŋa ôkwi samucgeŋ. Sêgôm kêtu ŋam tageŋ tonecŋa gebe têtap awa saŋa. 12 Lau Krete tau nêŋ ŋac teŋ, taŋ kêtu êsêacnêŋ propete teŋ naŋ, kêsôm gebe “Lau Krete êsêac dansaŋtêna to bôclai ma ojomtêna, taŋ seŋ lasamboa naŋ, sêgôm ŋapaŋ sêmoa.” 13 Ênê biŋ tonaŋ biŋŋanô. Amboac tonaŋ ômêtôc êsêac ŋajaŋa gebe gêmac, taŋ kêtap nêŋ sêkêŋ gêwiŋ sa naŋ, ŋajam êsa êtiam, 14 ma sêsap Judanêŋ sêboaco to ŋamalac, taŋ sêkac tauŋ su aŋga biŋŋanô naŋ, nêŋ biŋsu tôŋ êtiam atom. 15 Lau tonêŋ ŋalêlôm selec sêsaê gêŋ samob gebe selec. Mago êsêac tonêŋ ŋalêlôm ŋatêmui ma sêkêŋ gêwiŋ atom naŋ nêŋ gêŋ selec teŋ gêc atom, nêŋ kauc to nêŋ ŋalêlôm ŋatêmui kêtôm taugeŋ. 16 Ac aweŋsuŋ sêsôm lasê gebe sêjala Anôtô, mago sêgôm nêŋ gêŋ sêsa eŋ aucboa. Gêŋ secsêga êsêac, taŋeŋpêcboa, ma sêgôm gêŋ ŋajam teŋ ŋapep atômanô.

Copyright information for `JAE