Titus 2

Tandôŋ mêtê ŋajamgeŋ

Mago aôm ôsôm biŋ êtôm mêtê ŋajam. Ôsôm êndêŋ lau ŋanô gebe sêmoa tokauc ŋawageŋ. Êsêac lau wapac to sêsa nêŋ lêŋ tokauc. Êsêac sêkêŋ êwiŋ tonêŋ ŋalêlôm ŋajamgeŋ ma têntac êwiŋ tauŋ ŋapep to sêôc gêŋwapac totêntac êpa sugeŋ. Ôsôm bi ŋ êndêŋ lauo ŋanô amboac tonaŋ. Êsêac sêsa nêŋ lêŋ amboac lauo, taŋ sêjam sakiŋ gêŋ dabuŋ naŋ. Êsêac sêŋga biŋ atom to sênôm wain anaboa atom. Êsêac têtu kêdôŋwagao biŋ ŋajamŋa, gebe sêndôŋ lauo wakuc têntac êwiŋ nêŋ ŋaci to nêŋ gôlôac ŋasec-ŋasec. Êsêac sêsa nêŋ lêŋ tokauc to sêmoa tonêŋ ŋalêlôm selec. Êsêac sejop kôm andulêlômŋa ŋapep to taŋeŋ wamu êndêŋ nêŋ ŋaci. Êsêac sêŋgôm gêŋ samob tonaŋ ŋai gebe lau teŋ sêsôm biŋ alôb- alôb êpi Anôtônê biŋ atom.

Ôlêŋ biŋ lau matac gebe sêsa nêŋ lêŋ tokauc amboac tonaŋgeŋ. Aôm taôm ôsa nêm lêŋ samob e ôŋgôm nêm gêŋ ŋajam ôtu ŋadôŋ êndêŋ êsêac. Ô ŋdôŋ mêtê ŋawa êndêŋ êsêac ŋapepgeŋ, ôŋgôm wapacgeŋ. Ôsôm biŋ ŋajam to solopgeŋ e aêacnêŋ soŋo- soŋo têtôm gebe sêsôm biŋ sec êpi aêac atom, sêmoa tomajeŋgeŋ.

Ôsôm êndêŋ sakiŋwaga gebe taŋeŋ wamu êndêŋ nêŋ ŋataui êtu gêŋ samobŋa e nêŋ ŋataui sêlic ŋajam. Sakiŋwaga sêjô nêŋ ŋataunêŋ biŋ atom. 10 Êsêac sênam geŋgeŋ gêŋ teŋ atom, sêŋgôm nêŋ gêŋ samob ŋaŋêŋ to ŋajamgeŋ, gebe êsêacnêŋ lêŋ samob êtu aêacnêŋ kêsiwaga Anôtô nê mêtê ŋagêlôŋ.

11 Gebe Anôtô geoc nê moasiŋ ênam ŋamalac pebeŋ kêsiŋa lasê. 12 Moasiŋ tonaŋ kêdôŋ aêac gebe takac tauŋ su aŋga lêŋ dandec Anôtôŋa to aŋga gêŋ ŋakalac nomŋa. Kêdôŋ aêac gebe tasa nbŋ lêŋ aŋga nom tonec tokaucgeŋ amboac lau gêdêŋ to mansaŋ, 13 ma aêac daôŋ bêc êjam, taŋ takêŋ mateŋ naŋ, gebe Anôtô kapôêŋ agêc aêacnêŋ kêsiwaga Jesu Kilisi nêŋ ŋawasi mêŋeoc tau lasê êndêŋ bêc tônê. 14 Ŋac tau kêkêŋ tau kêtu aêacŋa gebe êŋgamboac aêac su aŋga nêŋ geo samob ma eŋ kêsagu aêac tatu selec ma tatu ênê lau, tec tanam koleŋ ŋajam tatu dôbgeŋ. 15 Ôsôm biŋ tonaŋ ma ôlêŋ biŋ to ômêtôc lau toŋaclaigeŋ. Ŋac teŋ matapaŋa ênac aôm atom.

Copyright information for `JAE