Titus 3

Lau buŋa nêŋ lêŋ

Ôjatu nêm lau gebe sêsô gôliŋwaga to ŋaclai ŋalabu ma taŋeŋ wamu êndêŋ êsêac to sêmansaŋ tauŋ gebe sênam koleŋ ŋajam samob. Êsêac sêmbu lau teŋ atom. Êsêac lau wama to lau wapôm ma sêmoa sêwiŋ lau samob tonêŋ ŋalêlôm malôgeŋ. Aôm kôjala gebe gêmuŋgeŋ aêac tauŋ tamoa tokauc gêbôc ma taŋeŋpêc e dao sic. Aêac tajam sakiŋ têntac ŋakalac tokaiŋ-tokaiŋ, taŋ kêkêli ôliŋgeŋ naŋ. Aêac tamoa togeo ma totêntac secgeŋ. Lau têntac gedec aêac ma aêac têntac gedec lau. Tageŋ gêdêŋ taŋ aêacnêŋ kêsiwaga Anôtô geoc nê têtac wapi to têtac gêwiŋ ŋamalacŋa lasê naŋ, eŋ gêjam aêac kêsi, kêtu koleŋ gêdêŋ, taŋ aêac tajam têdaguc Anôtônê biŋsu naŋŋa atom, kêtu eŋ taê walô aêacŋageŋ. Eŋ kêsagu aêac tec kêkôc aêac kêtiam ma Ŋalau Dabuŋ kêkêŋ aêac tatu wakuc. Anôtô kêkêŋ aêacnêŋ kêsiwaga Jesu Kilisi mêŋkêsêwa Ŋalau Dabuŋ kêpi aêac, gebe Anôtô êmansaŋ aêacnêŋ biŋ e êlic aêac tatu lau gêdêŋ êtu moasiŋ tonaŋŋa ma aêac tawê kaiŋ daŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ, taŋ takêŋ mateŋ naŋ. Biŋ tonaŋ tec ŋanô.

Aê gabe aôm ôwa sa ŋajaŋageŋ gebe êsêac, taŋ sêkêŋ gêwiŋ Anôtô naŋ, sênam nêŋ koleŋ ŋajam topalêgeŋ. Gêŋ tonaŋ ŋajam, oc êmoasiŋ ŋamalac.
Ônac jaê êsêacnêŋ biŋgalôm meloc to nêŋ abeŋi to dêbuŋi nêŋ ŋaê ŋadênaŋ sêpuc tauŋ ŋamŋa ma kisa to siŋ, taŋ sêjac kêtu biŋsuŋa naŋ. Biŋ tonaŋ ŋai ŋanô masi ma ênam aêac sa atom. 10 Ŋac taŋ êkac gôlôac êkôc naŋ, ôIêŋ biŋ eŋ êtu dim tageŋ me luagêc. Embe êkêŋ taŋa atom, go ondec eŋ êmoaŋa. 11 Aôm kôjala gebe ŋac amboac tonaŋ kêsa lêŋ keso to gêgôm sec. Ênê lêŋ kêmêtôc eŋgac.

Paulu gêjac mata nê biŋ

12 Embe jasakiŋ Arema me Tukiki êndêŋ aôm êwac, naŋ ôkac taômgeŋ ôndêŋ aê ômôêŋ Nikopoli. Aê taêc gêjam kêtu tôŋ gebe jamoa tônê êndêŋ komô. 13 Ôkêŋ biŋsutau Sêna agêc Apolo sêndi sêmuŋ aôm ma alic gebe gêŋ êjô êsêagêc aŋga intêna atom. 14 Ma ôndôŋ aêacnêŋ lau e sêjala gebe sênam koleŋ ŋajam ma sênam lau sêpô lêna tauŋŋa sa. Sêŋgôm amboac tonaŋ, go sêsa nêŋ lêŋ toŋanômêgeŋ atom.

15 Lau samob, taŋ sêmoa sêwiŋ aê naŋ, aweŋ gêjac aôm. Ôsôm êndêŋ êsêac, taŋ takêŋ gêwiŋ gêbiŋ aêac tôŋ ma têntac gêwiŋ tauŋ naŋ, gebe aoc gêjac êsêac.

Moasiŋ êndêŋ amac samob êwac.

Copyright information for `JAE