Zechariah 2

Sion ênam lasê êtu Apômtauŋa

10 Sion latuo, ônam lasê to têmtac wapigeŋ gebe aê oc wacjaŋgôŋ aôm ŋaluŋ. Apômtau kêsôm amboac tonaŋ. 11 Êndêŋ bêc tônê tenteŋlatu gwalêkiŋ oc sêmbiŋ tauŋ tôŋ dêndêŋ Apômtau ma têtu aêŋoc laugeŋ, ma wacsêŋgôŋ aôm ŋaluŋgeŋ. 12 Ocgo ôjala gebe lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau kêsakiŋ aê gawac. Ma Apômtau oc êkôc lau Juda sa têtu ênê gêŋlênsêm sêmoa gamêŋ dabuŋ ma êjaliŋ Jerusalem tau sa êtiam.” 13 Ŋamalac pebeŋ sênam tauŋ tôŋ jamaŋgeŋ sêkô Apômtau laŋônêm gebe eŋ gêdi aŋga gamêŋ dabuŋ taugoc.

Copyright information for `JAE