1 Corinthians 10

Tanemb it ate dabin vie-ngge ve pomate bingkasop ane, ane kulkul

Angg nune-nggen, velob yem tangg aim nisgil ge, dangetok be ayeu nanei lavo nitangi yem be unaute kob;

Eitit tumbud-gen ivang vie-ngge ivang umbim ti ane lu ve ile love es gielk muele gili ile ipil tavlu.
Eisir tepwengge iringk umbim tis gielk weik ebe as bui sanggu ok, be meihlang ve Mose ane amolmol-gen. Eisir tepwengge en be inum gen ebe Ngalau geb gitangi eisir ok ve as ben tis bui. Eisir inum bui nangge vat ebe Ngalau geb gitangi eisir be gitau gile is ok, be vat nok, etok Kilisi Ei ate. Bemem Pomate gili eisir nok tavlu bupwe ge tiate beti ges eisir vunkunu nangge taku sawa ebe amolmol ma ok.

Gen bambamo ete meng-gihlang gipil eitit tumbund-gen ok, ane yaun ete galkik giengk nik veik eitit tandi be tanpelk ve it ate ane be tand nitung ete ve tanalgum gen ungglus ungglus ok bwaya. Me tanei uiye be tanes miengk nitangi pomate bingkasop ane dangete eisir as amolmol subu ilgum ok bwaya. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang-eteik;

“Amolmol tepwengge imbweg golonge ve en be inum imbweg love okti imdil be imamb (wasi) is ate giriv be gira.”
Eitit tanalgum gen wasi ane bwaya weik etok ge. Eisir as amolmol subu ilgum dangetok beti Pomate ges eisir as amolmol gitangi 23,000 be imat vunu tis as mate dongke-ngge. Be eitit tanalgum dang-ete eisir ilgum ve indi Amol Bamo ane gwangne ok bwaya, eisir ilgum dang-etok beti mwat gilat is vunkunu. 10 Be tangg aim vavis nitangi Pomate weik ete eisir ilgum be angela ebe ges amolmol vunkunu ok ges eisir vunkunu ok bwaya.

11 Gen bambamo etok ete iro ane yaun gisov kapia gile giengk veik eitit tandi be tand nitung it ate, ve sawa ebe gulumb tis nalk ve ma nikwai ok ande gibloblo tepwe.

12 Dangetok be amol ti ginei gili ginei ei gitangi atob nivarkei gwangne, okob ei nili ate ge velob nivkwe silip be nes ate. 13 Be gen ret ete atob nitpungi yem ok, etok gen ti vaku ite ma. Gen dongke nok ebe gitpungi amolmol tepwengge gitangi ge ok. Bemem Pomate Ei Amol gwangne, be gitangi ebe atob ei na niro yem ta love gen dangetok nindwel aim vun-kunu ok ite ma. Ginei gen dang-etok ve menihlang, okob Pomate gitangi ve niro yem ta be unambweg unwei gen dang dang-etok ok.

14 Angg nune-nggen. Dangetok be unavkir dumangg aim nitangi pomate bingkas kasop ane as kulkul walang ok. 15 Yem dabangg-aim gwet giengk be atob unatpweng yaun ete ayeu ve nanei ik are. 16 Kap ete tas miengk gipil bekob tanum gen gisov ok, okob eitit tanggas Kilisi ane twerk tavin ite me? Be beret ete tamb vusvusa be tan ok, okob eitit tanggas Kilisi ane utle ulis tavin ite me? 17 Beret ano dongke ge ete gilgum be amolmol tepwengge meihlang weik gen ano dongke, ve gisov amolmol tepwengge en beret ano dongke etok ge.

18 Yem tangg aim nitung amolmol Israel ane be undi kob, eisir en ben ebe emb ve da ok, beti etok weik ebe da etok ane Tivie ane amolmol-gen eisir ok givin weik etok ge. 19 Wali yaun etok nam-nambed? Wat ben ete emb ve da gitangi pomate bingkasop ane ok, ete gen ano me pomate bingkasop ane ei ate ete wat gen ano me? 20 Ma yapin. Ayeu ganei yaun etenok ane avo dang eteik; Gen ebe amolmol gitip ane emb ve da ok, ete da etok eisir emb gitangi pomate bingkasop ane. Be emb da etok gitangi Pomate matawas ane ite ma. Dangetok beti ayeu bwaingg ve ret yem unvang unvin ngalau tiate. 21 Yem gitangi ebe atob unum gen nisov Amol Bamo ane kap be tis ngalau tiate ane kap nipil dongke ok ite. Be gitangi ebe atob unen Amol Bamo ane ben be ngalau tiate ane ben nipil dongke ok ite weik etok ge. 22 Eitit wat ve tanalgum dangetok veik Amol Bamo ta vavis ve eitit ok me? Me wat eitit and gwangne gitlek Ei ane me?

23 Gen bambamo etenik gitangi ebe ve tanalgum ok, bemem gen etok tepwengge gitangi ebe ve nipasang eitit ok ite. Be gen etok tepwengge gitangi ginei tanalgum bemem gen bambamo etok tepwengge wat nemb eitit ru ite. 24 Amol ti nilgum gen ebe ve nipasang ei ate ge ok ite, ei nilgum gen ebe ve nipasang amolmol subu ok nivin.

25 Wenk bambamo ete itak giengk taku ebe ve inavgo gen ane ok (maket), ete gitangi ebe ve unen ok, tis aplongg aim dongke ge be tangg aim nitung walang ano bwaya. 26 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:

“Nalk be tis ane gen vevies walang ok, etok Amol Bamo Ei ate ge ane gen.”
27 Dangetok be ginei amol gitip ane ti gital yem ve unde be unen ben unvin ei ei, okob unde, be gen ret ret ete ei geb ginme gitak ve unen ok, yem unen gen etok tis aplongg aim dongke ge be unei ane avo bwaya. 28 Bemem ginei amol ti ninei nitangi yem be ninei, ben etenok ebe emb ve da gitangi pomate bingkasop ane ok, okob yem tangg aim nitung amol etok ane yaun ete ginei ok be unen ben etok bwaya veik unemb bunam nitangi ei bwaya. 29 Ayeu ganei yaun etok gipil yem ite, bemem gisov amol ebe ginei yaun avo etok ok ane ge beti ayeu ganei yaun etok gipil ei. Bingano. Ayeu gitangi ebe ve nan gen dang dang-etok ok, be amol ti ta nitung yaun dangetok nipil ayeu ve ret ane? 30 Ginei ayeu nas miengk nitangi Pomate ve angg ben ete ve nan ok ane, okob mie amol ti guli ayeu tiate gisov ben ete ande ayeu gas miengk giwei ok ve ret ane?

31 Dangetok be ginei gen ret ete yem ve unen me unum, me gen subu subu ete ve unalgum ok, yem unalgum gen bambamo etok veik unalgum Pomate are menihlang bamo ge. 32 Yem tangg aim nitung amolmol Juda ane tis amolmol ebe nangge Juda ite ok, be tis Pomate ane amolmol-gen be unes aim luev vie-ngge, veik unemb bunam nisov eisir bwaya. 33 Yem unalgum dangete ayeu ok, ayeu galgum gen ve ayeu ate ge ane ite ma, ayeu galgum gen be tangg gitung amolmol subu givin veik Pomate nemb eisir ru.

Copyright information for `KBM