1 Corinthians 11

Dangetok be yem unvang mul ve awangg luev, dangete ayeu gavang mul ve Kilisi ane luev ok.

Luev ebe iravu dabas-lan be ili Sonda ok

Ayeu avongg givwat yem arengg aim ve gisov as mate walang ok, yem tangg aim gitung ayeu be uvang mul ve yaun bambamo ebe ayeu gagas be gab gitangi yem gilek ok ane. Bemem ayeu tangg givin ve yem unatpweng gen eteik are nivin kob: Kilisi weik amol gaptol as gwangne, be amol gaptol weik arwasgen as gwangne, be Pomate weik Kilisi ane gwangne. Dangetok be ginei amol ti niravu (nisum) dabe tulkwe be gimdil ve nes miengk me ninei mateu nivarkei amolmol nas, okob etok weik ei gilgum Kilisi be maimae. Be avie ti ginei giravu dabe tulkwe ite, be gimdil be ges miengk me ginei mateu givarkei amolmol nas, okob ei gilgum arwe amol be maimae. Ve gen etok weik ebe es avie ti dabe-lan tepwengge gikwai ok. Ginei avie ti bua ve niravu dabe-lan, okob ines ei dabe-lan love tupe. Bemem ginei ines avie ti dabe-lan love tupe, me inkali tepwengge nikwai atob ei maimae. Dangetok be etok vie ve ei niravu dabe-lan ge. Be amol gaptol, eisir atob inravu dabas-lan ite ve gisov eisir weik ebe Pomate ane gen vevies ok. Be avie gaptol weik ebe as amolgen as gen vevies ok.

Etok bingano molge, ve Pomate geb avie utle ulis tavlu be gipasang amol ite ma, Ei geb amol utle ulis tavlu be gipasang avie. Be Pomate gipasang amol ve avie ane ite. Ei gipasang avie ve amol ane. 10 Dangetok beti atob avie gaptol inravu dabas-lan veik angela indi be inatpweng are inei eisir isov arwasgen ane lu. 11 Bemem Amol Bamo ane luev giengk dangetok ve atob avie nivang sin-ge be amol ma, me amol nivang sin-ge be avie ma ite. 12 Ve Pomate geb amol utle ulis tavlu be gipasang avie, dangetok beti avie gaptol ok ivang ve ines amol virkier. Gen bambamo etok ane dabe giengk Pomate Ei ate ge.

13 Yem ate ge kob tangg aim itung yaun eteik be undi. Avie ti ginei niravu dabe-lan ite be gimdil givarkei ve nes miengk nitangi Pomate, okob atob vie me ma? 14 Eitit amolmol and luev ebe tatpweng are gikwai ok atob ninei yaun etenik lavo nitangi yem. Ve eitit and luev dangeteik; Amol gaptol atob inro dabas-lan ta love undib undib weik ete avie gaptol as ok ite, ve etok vie ite. 15 Bemem ginei avie ti dabe-lan undib molge okob etok vie, ve etok weik ei ane gen vie ti ebe gigolong ate ok. Ve Pomate geb avie gaptol dabas-lan undib undib veik nidbwem dabas tulkwe. 16 Bemem ginei amol ti gili gen etok gitangi ite be veve nilgum ane yaun, okob amol nok ta nitung be nili kob, ve amei be tis Pomate ane amolmol-gen amei luev ti giengk dangetok ite.

Yaun gipil Amol Bamo ane ben

17 Dangetok, beti ayeu veve namb luev subu nitangi yem okob. Bemem ayeu wat avongg nivwat yem arengg aim ve gen ebe ulgum ulgum ok ane ite ma. Yem aim kasa ane luev givang vie ite molge. 18 Beti ayeu ve nanei yaun gen etok ane nimungg bekob. Ayeu gaute yaun ti dangetok ve yem omb aim ate vus-vusa givin ebe uro aim ate sut ve ben ane ok. 19 Beti ayeu ve nanei dangetok nanei, bingano, ginei yaun ti dangetok givarkei yem ane okob etok vie ve unemb aim ate vus-vusa veik tanatpweng amolmol ebe ivang mul ve luev gen vevies ane ok arkare.

20 Tau unaute. Yem ulgum gen dangetok beti givin ebe uro aim ate sut ve unen Amol Bamo ane ben ok, be unei bwat ulgum gen vie gitangi aim ate bemem ma. 21 Ve yem tepwengge uro suk ge be on aim ben ebe uvwat gitang-tangi ge ok gimungg gimungg gikwai. Beti amolmol subu marav-ges is be eisir subu inum wain love giyaing is love isov be iengk ge. 22 Namnambed? Yem aim nam ebe ve unen be unum gen nangge ok ma me? Me wat yem uli gen ete Pomate ane amolmol-gen ve inro is ate sut nik weik gen sin-ge ti me, beti ulgum be aim nune-nggen subu ebe ben ma ve is ok maimayas? Dangetok beti ayeu wat avongg nivwat yem arengg aim ite, ma yapin.

23 Ayeu gagas yaun ete ande gab gitangi yem nok nangge Amol Bamo. Yaun nok dangeteik: Givin tambok ebe Judas geb Yisu gitangi amolmol valir ane gile ok, ete Amol Bamo Yisu geb ben siti 24 be ges miengk gitangi Pomate gikwai kob gible ben etok vus-vusa be geb gitangi ane singamolomb-gen be ginei; “Ben etenik weik Ayeu utlangg ulis ebe ve niro yem ta ok. Yem unalgum dangetenik veik tangg aim nitung Ayeu.” 25 En ben gikwai kob Yisu geb kap tis wain be gilgum weik etok ge be ginei; “Kap wain etenik weik awangg twerk luev vaku ane, ebe Pomate gibiti be girusu bage givin ok. Dangetok be nivin ebe yem veve unum wain etenik ok, okob yem unalgum dang-etenik veik tangg aim nitung ayeu.” 26 Yaun etok ane dabe dangeteik; As mate walang ok, nivin ebe yem veve unen ben be unum wain nisov kap etok ok, ete weik ebe unei Amol Bamo ane yaun ebe gimat vunu ok binge. Be asonge unalgum dangetok painge ge love Ei ate ninumul ninme sin-ge.

Tanpasang aplond love sang vie-ngge kob tanen Amol Bamo ane ben

27 Dangetok be ginei amol ti nipasang aplo be sang ite, be gile gen Amol Bamo ane ben be ginum gisov Amol Bamo ane kap, okob etok weik ebe ei giyaing Amol Bamo utle ulis ok. Dangetok be amol etok atob ninggas ane vavavne. 28 Beti amolmol tepwengge atob tas nitung is ate be inpasang aplos love sang vie-ngge nimungg, bekob inen Amol Bamo ane ben be inum nisov ane kap. 29 Ve ginei amol ti nen be ninum nisov Amol Bamo ane kap, be ei gitpweng Amol Bamo are ite, atob amol nok ninggas ane vavavne. 30 Yem aim amolmol subu as gwangne giengk ite be subu ivang tis gimat ge, be tavlu bamo ge ete nolge imat ikwai ok, gisov dabe ret? Ane dabe nok etenik. 31 Dangetok, be ginei eitit tanei and tiate ebe talgum talgum ok binge nimungg, okob atob Pomate nemb vavavne nitangi eitit ite. 32 Bemem Amol Bamo gilgum eitit and yaun be geb vavavne gitangi eitit, veik nindeb mul ane eitit tanmat vunu tanvin amolmol tiate nalk etenik ane bwaya.

33 Angg nune-nggen, dangetok be ginei yem veve unro aim ate sut ve unen Amol Bamo ane ben, okob unasge aim ate bekob. 34 Be ginei amol ti maravges, okob ei nen ane ben nangge ebe ane nam ok. Veik ninggas vavavne nivin ebe yem uro aim ate sut ve unen Amol Bamo ane ben ok bwaya.

Etok ge be yaun subu atob niengk ge love ayeu ate natangi yem nalek okob nanei.

Copyright information for `KBM