1 Corinthians 13

Yaun tand nivin itate ane

Ginei ayeu gitangi ebe ve nanei yaun niengk amolmol taku ti ane avos, me angela avos, bemem luev tas givin ane giengk ayeu ite, okob awangg yaun ete ganei ok weik ebe golong be kekeleng giteng avo bamo sin sin ge ok. Be ginei ayeu gitangi ebe ve nanei yaun weik amolmol ebe inei Pomate avo ukwas binge ok, me ayeu gitangi ebe ve natpweng yaun ebe givuaivun ate ge ok be tis dabas-gwet walang ok ane dabe arkares ok, me aplongg givin gwangne molge be gitangi ebe atob nanei nitangi matendubi ti be nemb ate itin nile niengk sawa ti ok, bemem luev tas givin ane giengk ayeu ite, okob atob ayeu weik ebe gen sin-ge ti ok. Be ginei ayeu namb angg gen walang ok nitangi amolmol ebe gen ma ve is ok, be namb utlangg ulis nitangi yev nile ve yev nen nikwai, bemem luev tas givin ane giengk ayeu ite, atob gen bambamo etok nemb ayeu ru ite weik etok ge.

Amol ti ginei givang mul ve luev tas givin ane, atob ei nemb tiate niwel tiate ebe amolmol ilgum gitangi ei ok seukie seukie ite. Amol ebe givang mul ve luev tas givin ane ok ete atob nemb amolmol tepwengge ru. Be ei ta vadbu ve amolmol ite, me avo nivwat ate ite, me nindang ate ite ma. Me gilgum gen giriv be gira ite. Be kaleuk tine ite, ta vavis ve amolmol seukie seukie ite, ta gitung tiate ebe amolmol ilgum gitangi ei ok ite ma. Be ei ta vevie ve luev gen tiate ane ite. Ei ta vevie ve luev yaun ano ane ge. Ei giro ate ta be gigas bunam walang ok gitangi ge, be ane aplo givin gwangne molge. Ei givang tis ta vevie ge be na giengk Pomate ge. Be giro ate ta be gigas bunam walang ok.

Luev tas givin ane gitangi ebe atob ma nikwai ok ite. Bingano. Kulkul ebe talgum ve tanei Pomate ane yaun binge ok ete asonge ma nikwai. Be amolmol taku ti ane avos ete eitit tanei be tatpweng are ite nik asonge ma nikwai. Be kulkul ete talgum ve tatpwengg gen arkare nik ok asonge ma nikwai weik etok ge. Dangeteik: Galkik etenik eitit tatpweng gen are giwei dobo ge, be tanei Pomate avo ukwas vusa tawei dobo ge. 10 Bemem sawa ebe gen ano roro ve menihlang ok menihlang, okob atob gen bambamo etenik ma nikwai.

11 Givin ebe warik ayeu nunus ge ok ete ayeu ganei yaun be gatpweng gen arkare be tangg gitung yaun weik ebe nunus ok ge. Bemem galkik ande ayeu bamongg gikwai be gakari angg luev nunus ge ane etok gikwai. 12 Bingano, galkik etenik eitit tali gen ane dalgo ge, weik ebe tali dalgond gisov bui tal ane ok, bemem mul ane atob tandi gen tepwengge ano bupwe ge. Be galkik etenik ayeu gatpweng gen are siti siti, bemem mul ane atob ayeu natpweng gen walang ok are, weik ete Pomate gitpweng ayeu are ok.

13 Gen aitol eteik ete asonge niengk nemb ta ge: Aplond nivin, be Tand nivin, be tis luev ebe tasge Pomate ok. Gen aitol etok, bemem luev tand givin ane, vie molge gitlek luev ailu etok.

Copyright information for `KBM