1 Corinthians 14

Yaun subu vukuri gipil gen vevies ebe Ngalau Yamar gibwas ok

Dangetok be yem unvang mul ve luev tas givin ane painge ge. Be lolongg aim painge ge ve un-gas gen vevies ete ginme nangge Ngalau Yamar ane ok. Bemem gen vie ebe ve yem un-gas ulu ge bekob ok, ete Pomate ane gwangne ebe ve unei Pomate avo ukwas binge ok. Yem un-gas gen etok nimungg ge. Ve amol ti ebe ginei yaun giengk amolmol taku ti ane avos bemem ei ate ok ta gisgil yaun etok givin ok, ei ginei yaun gitangi amolmol ite ma, etok ei ginei yaun gitangi Pomate ge. Ve gisov amolmol itpweng ei ane yaun ete ginei ok are ite. Etok Ngalau giro ei ta be ginei yaun ano ebe givuaivun ate ge ok vusa. Bemem amol ebe ginei Pomate avo ukwas binge ok, ete ei geb amolmol ru. Ve gisov amolmol iute ei ane yaun be itpweng are. Beti ei ane yaun ete ginei ok giro eisir ta givin ebe gen bunam meng-gihlang ok. Amol ebe ginei yaun giengk amolmol taku ti ane avos, bemem ei ate ok gitpweng yaun etok are ite ok, ei geb ei ate ge ru. Bemem amol ebe ginei Pomate avo ukwas binge ok, ei geb amolmol bui ane tepwengge ru. Ayeu tangg givin ve yem unei yaun niengk amolmol taku ti ane avos, ebe yem ate tangg aim gisgil ok, bemem ayeu tangg givin anongge ve ganei yem unei Pomate avo ukwas binge. Amol ebe ginei Pomate avo ukwas binge ok, geb amolmol bui ane ru gitlek amol ebe ginei yaun giengk amolmol taku ti ane avos, bemem ei ate ta gisgil ane dabe ok. Ve ginei amol ti niro yaun ete amol etok ginei giengk amolmol taku ti ane avos ok vukir ite, okob yaun etok atob nemb amolmol ru namnambed?

Angg nune-nggen. Dangetok be ginei ayeu natangi yem nalek be nanei yaun niengk amolmol taku ti ane avos, ebe ayeu ate ok tangg gisgil ane dabe ok nitangi yem, me nanei gen subu ebe Pomate gilgum gitangi ayeu ok lavo nitangi yem ite, me namb dabas-gwet ebe ve inatpweng gen arkare ok nitangi yem ite, me nanei Pomate avo ukwas binge ite, me nambul yem ite, okob atob ayeu namb yem ru namnambed?

Tanei Pomate ane yaun niengk avond

Gen ebe tavwat ve tanes uye nisov ok, weik saingon be gita tis amb be tis gen subu subu, ginei ines me inyuv ane avo dongke ge, okob atob tanatpweng avo ete es me iyuv ok are namnambed? Be ginei tavulk niteng avo valir ane ite, okob amol ret atob nitpweng are be nipasang ate ve valir ane? Dangetok be yem ok weik etok ge, ginei yem unei yaun niengk amolmol taku ti ane avos, okob atob amolmol inatpweng yem aim yaun etok are namnambed? Atob yem aim yaun etok nile niaing ate sin gege. 10 Bingano, amolmol tepwengge nangge nalk inei as yaun giengk avos gitang-tangi ge, bemem yaun etok tepwengge tis ane dabe ge. 11 Dangetok be ginei ayeu natpweng amol ti ane yaun ete ginei ok ane dabe are ite, atob ei nili ayeu ninei ayeu amol taku ti ane. Be ayeu ok atob nali ei nanei ei amol taku ti ane weik etok ge. 12 Be yem ok weik etok ge, yem ulgum ve un-gas gen vevies ebe ginme nangge Ngalau ok, dangetok be lolongg aim painge ge ve un-gas gen vie ebe gitangi ve nemb amolmol ru ok.

13 Dangetok be amol ebe ginei yaun giengk amolmol taku ti ane avos bemem ei ate ok ta gisgil ane dabe ok, ei nes miengk nitangi Pomate veik niro ei ta be niro yaun ete ginei ok vukir vukuri. 14 Yem uli, ginei ayeu nas miengk niengk amolmol taku ti ane avos, okob awangg ngalau ge ges miengk bemem dabangg-gwet gitpweng yaun etok are ite. 15 Dangetok be atob ayeu nalgum namnambed? Ginei awangg ngalau ve nes miengk, okob dabangg-gwet ok nes miengk nivin. Be ginei awangg ngalau ve ninei uiye, okob dabangg-gwet ok ninei uiye nivin weik etok ge. 16 Ginei mie ve nos miengk tam-vie ane nitangi Pomate ve am ngalau ge, okob amol ti ebe ta gisgil yaun ete mie gunei ok atob ninei Bingano, ve miam miengk tas-vie ane etok nivin namnambed? Ve ei gitpweng yaun ete mie gunei ve am ngalau ge ok are ite. 17 Bingano, mie gos miengk tas-vie ane vie molge gitangi Pomate, bemem miam miengk etok geb amolmol subu ru givin ite.

18 Be Pol ginei; Ayeu ganei angg tangg-vie gitangi Pomate ve gisov ayeu ganei yaun giengk amolmol taku ti ane avos ebe tangg gisgil ane dabe ok, gitlek yem tepwengge. 19 Bemem ayeu tangg gitung ve ganei nanei yaun tupe-ngge nitangi yem nangge lum aplo veik nambul amolmol subu nivin. Be yaun walang ete giengk amolmol taku ti ane avos be ayeu ate tangg gisgil ok, niengk em.

20 Angg nune-nggen, tangg aim nitung gen weik ebe nunus ok bwaya, tangg aim nitung gen weik amolmol ebe nolge bambamo gikwai ok. Bemem etok vie ve undi aim luev gen tiate ane weik ete nunus ok. 21 Yaun ti ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;

Amol Bamo ginei,

‘Atob ayeu nanei yaun niengk amolmol taku ti ane avos. Be atob nalgum be amolmol taku ti ane inei ayeu avongg ukwas binge nitangi eisir etenik, bemem atob eisir inaute awangg yaun ite.’
22 Beti galkik eitit tatpweng are ve luev ete inei yaun giengk amolmol taku ti ane avos ok, etok Pomate gipasang ve amolmol gitip ane roro, be gipasang ve amolmol bui ane ite ma. Bemem luev ebe ve inei Pomate avo ukwas binge ok, ete Pomate gipasang ve amolmol bui ane roro, be gipasang ve amolmol gitip ane ite ma.

23 Dangetok be ginei yem unro aim ate sut be tepwengge unei yaun niengk amolmol taku ti ane avos ebe tangg aim gisgil ane dabe ok, be ginei amolmol ebeok subu me amolmol gitip ane subu ebe imbweg ivin yem ok, atob inaute be inei gen ti wat giwel yem bingano ge. 24 Bemem ginei yem tepwengge unei Pomate avo ukwas binge, be amol gitip ane ti me amol ebeok ti nimbweg nivin yem be niute yem aim yaun ete unei unei ok, okob yaun ete yem unei ok atob nes amol nok aplo be atob nitpweng ane tiate ebe gilgum gilgum ok are. 25 Be yaun ret ret ebe giengk ei ate ge aplo ok, atob ei ninei vusa. Be atob nitle na nile lu niwei nalk be avo nivwat Pomate are be ninei, Pomate givang givin yem bingano ge.

Yaun gipil luev Sonda ane

26 Angg nune-nggen. Dangetok be wali atob yem unalgum namnambed? Dangeteik; Ginei yem uro aim ate sut ve undi Sonda, okob amol ti niru uiye ok, be amol ti ninei mateu, be amol ti ei ninei yaun ebe givuaivun ate ge ok vus-vusa. Be amol ti ve ninei yaun ebe giengk amolmol taku ti ane avos be ei ate gitpweng ane dabe are ite ok, bekob amol ti ninei yaun etok lavo nitangi amolmol. Yem unden gen bambamo etok love vie-ngge dangetok, okob atob unemb amolmol bui ane ru.

27 Ginei amolmol subu veve inei yaun niengk amolmol taku ti ane avos, ebe eisir itpweng ane dabe are ite ok, okob amol ailu me sotol aitol ge inei. Amol ti ninei nimnungg bekob sulu ailu, be sotol nok as amol ti ninei yaun nok lavo nitangi amolmol. 28 Bemem ginei amol ti ebe ve ninei yaun etok lavo nitangi amolmol ok gibweg ite, okob amol ebe ginei yaun giengk amolmol taku ti ane avos be ei gitpweng ane dabe are ite ok ei tumi-ngge nimbweg. Ei kakie nitangi Pomate niengk ei ate aplo ge. 29 Be amol ailu me sotol aitol ete inei Pomate avo ukwas binge ok, sotol etok ge inei yaun, be amolmol tepwengge kamoke inambweg be intu tal-ngas ve sotol as yaun ete inei inei ok. 30 Bemem ginei Pomate nes yaun ebe givuai-vun ate ge ok ti ru nitangi amol ti ebe gibweg lum aplo ok, okob amol ete givarkei ve ginei ginei yaun ok nemb ane yaun ta ge bekob. 31 Veik luev etok gitangi ebe atob yem tepwengge unei Pomate avo ukwas binge ok. Yem unalgum dangetok veik unro amolmol tepwengge ta be inatpweng Pomate ane yaun are. 32 Amolmol ebe inei Pomate avo ukwas binge ok, as ngalau gisov eisir as yaun ane lu ge. 33 Ve Pomate gital eitit ve ginei tanalgum gen niriv be nira ite ma, ei gital eitit be ta givin ve ginei tanalgum gen walang ok tis tand nivin it ate ge. Yem unes aim luev nitau nile Pomate ane amolmol-gen as luev ge. 34 Luev nok dangeteik; Ginei amolmol bui ane veve inro is ate sut, okob avie gaptol atob inambweg tumi-ngge nangge lum aplo. Eisir inamdil be inei yaun bwaya, ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang-etok ge. 35 Be ginei eisir tas givin ve inatpweng gen subu are, okob inautani arwasgen nangge ebe as nam ok nitang tangi ge. Ve gen etok vie ite ginei avie gaptol invarkei be inei yaun nangge lum aplo. 36 Namnambed? Wat Pomate ane yaun ane dabe yem me, me wat yem etenik ge ete unggas Pomate ane yaun be amolmol subu ma me?

37 Amol ti ginei gili ate ginei ei amol ebe ginei Pomate avo ukwas binge ok, me ei gigas gen vevies ebe ginme nangge Ngalau Yamar ane ok gikwai, okob ei nitpweng yaun ete ayeu garo gitangi yem nok are, ve etenik Amol Bamo ane yaun. 38 Bemem ginei ei gili yaun etenik weik Amol Bamo ane yaun ite, okob eitit ok atob tandi ei tanei ei amol ti ebe ginei Pomate avo ukwas binge ok ite weik etok ge. 39 Angg nune-nggen. Dangetok be yem unalgum kulkul gwangne ge ve unei Pomate avo ukwas binge, bemem unvarkei eisir ebe inei yaun giengk amolmol taku ti ane avos ok, as luev gili bwaya. 40 Yem unalgum gen walang ok unes ane luev vie-ngge.

Copyright information for `KBM