1 Corinthians 15

Kilisi matawe vukuri be gimdil nangge taku gimat ane

Angg nune-nggen; Ayeu ve naro yem ta be nanei yaun nipil binge vie ebe warik ayeu gagas be ganei gitangi yem gikwai ok vukuri kob. Binge vie etok ge ete galkik giro yem ta be uvarkei gwangne. Be binge vie ete warik ayeu ganei gitangi yem ok, ginei yem aplongg aim nivin be un-gas ta gwangne ge, atob Pomate nemb yem ru.

Yaun ebe ayeu gagas mate-ngge ok, ete ayeu gab gitangi yem gimungg. Yaun nok dangeteik; Kilisi gimat vunu ve gisin eitit and tiate tepwengge gikwai, dangebe warik Pomate ane yaun ebe giengk ane kapia ginei ok. Eisir ispun ei be as mate ebe ve aitol ane ok okob ete Pomate ges ei itin vukuri nangge taku gimat ane. Dangebe warik yaun ebe giengk Pomate ane kapia ginei ok. Be ges ate ru gitangi Pita gimungg, bekob gile gihlang ve eisir 12 (aposel). Be bwayage kob ges ate ru gitangi ane amolmol-gen subu ebe gitlek 500 ok be tepwengge ili ei. Be eisir nok as amolmol walang molge ete imbweg matawas imbweg nik, be subu nolge imat. Bekob gile gihlang ve Jems, be bwayage kob ges ate ru gitangi eisir aposel tepwengge.

Ei ges ate ru gitangi amolmol bambamo etok love ma gikwai be gideb mul ane molge kob ete ges ate ru gitangi ayeu givin weik etok ge. Beti ayeu weik nunus ti ebe tine gikuv ei gitlek sawa ebe ve tine vie ve ei ok. Bingano, eisir aposel as dail-mul ete ayeu ik, be gitangi ebe ve amolmol intal ayeu inei aposel ok ite. Ve gisov warik ayeu galgum gen ve gayaing Pomate ane amolmol-gen. 10 Bemem gisov Pomate ane ta viti ane ge, beti galkik yem uli ayeu dang-etenik. Be Ei ane ta viti ete geb gitangi ayeu ok, ginme giengk sin gege ite ma. Ayeu galgum kulkul bamo molge gitlek eisir aposel tepwengge, bemem ayeu galgum kulkul bambamo etok ve ayeu ate ge angg gwangne ite ma, etok Pomate ane ta viti ebe giengk givin ayeu ok ete gilgum kulkul etok. 11 Bemem eisir be ayeu, amei anei mateu gitangi ate ge, be yem aplongg aim givin.

Asonge amolmol tepwengge ebe imat vunkunu ok matawas be inamdil vukuri

12 Amei algum kulkul ve anei mateu gipil ebe Kilisi gimat vunu bekob Pomate ges Ei itin vukuri nangge taku gimat ane ok. Be namnambed yem aim amolmol subu inei amolmol ebe nolge imat vunkunu ok atob inamdil vukuri ite? 13 Ginei amolmol ebe imat vunkunu ok asonge inamdil vukuri ite bingano ge, okob Pomate ges Kilisi itin nangge taku gimat ane ite weik etok ge. 14 Be ginei Pomate ges Kilisi itin ite bingano ge, okob binge vie ete amei anei anei ok atob ane ano ma, be yem aim aplongg aim givin ok atob ane ano ma weik etok ge. 15 Ginei dangetok, okob amei aposel weik amolmol ebe inei yaun bingkas kasop gipil Pomate ok. Ve amei anei Pomate ges Kilisi itin vukuri nangge taku gimat ane. Bemem ginei ei nes amolmol ebe imat vunkunu ok it-kitin ite, okob ei ges Kilisi itin ite weik etok ge. 16 Bingano. Ginei Pomate gitangi ebe ve nes amolmol ebe imat vunu ok itin ite, okob ei ges Kilisi itin ite weik etok ge. 17 Bemem ginei Pomate ges Kilisi itin ite, okob atob yem aplongg aim givin etok ane ano ma, be atob unvang tis aim tiate ge ninggas ta ge. 18 Be amolmol ebe aplos givin Kilisi be nolge imat vunkunu ok, eisir etok gitangi ebe atob matawas be inamdil vukuri ok ite weik etok ge. 19 Ginei eitit aplond nivin Kilisi nivin ebe ve tanvang matawand nangge nalk etenik ok ane ge, okob atob amolmol indi eitit weik ebe gen sin ge ok be atob tas viti ve eitit nitlek amolmol subu nangge nalk.

20 Bemem dangetok ite. Pomate ges Kilisi itin vukuri nangge taku gimat ane bingano molge. Be Ei weik amolmol ebe imat vunkunu ok as amol mate ane ebe gimdil ulu nangge taku gimat ane ok. 21 Yem uli; Amol dongke-ngge gilgum be amolmol imat vunkunu, beti Amol dongke-ngge gilgum be atob amolmol matawas be imdil vukuri weik etok ge. 22 Yaun etok ane dabe dangeteik; Gisov Adam ane ge beti atob amolmol tepwengge inmat vunkunu. Be gisov Kilisi ane ge beti atob amolmol tepwengge matawas be inamdil vukuri nangge taku gimat ane weik etok ge. 23 Bemem amolmol tepwengge atob inamdil niengk ti-ngge ite, atob inamdil nitang tangi ge. Kilisi Ei gimdil ulu, be atob nivin sawa ebe Ei ve ninumul ninme ok okob atob amolmol ebe aplos givin ei ok matawas be inamdil.

24 Be sawa etok ete atob gen walang ok ma nikwai. Be Kilisi ane gwangne atob nitin gen gwangne gwangne tepwengge nikwai, be nemb gen walang ok nisov Tame ane gwangne ane lu nile ve nemb dabin. 25 Ve Kilisi atob nemb gen walang ok dabin painge love Pomate nitak amolmol ebe ili ei tiate be es valir gitangi ei ok tepwengge insov ei ane gwangne ane lu okob. 26 Be mul ane kob atob ei nitin gimat ane gwangne nikwai, ve gisov ei gibweg giwei gen tiate walang ok gikwai. 27 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;

“Pomate gitak gen walang ok gisov Ei ane gwangne ane lu gikwai.”
Yaun ake ete “GEN WALANG OK,” etok ginei Pomate Ei ate ok gisov Kilisi ane gwangne ane lu givin ite ma.
28 Bemem sawa ebe gen bambamo etok ve insov Kilisi ane gwangne ane lu inde ok, okob atob Kilisi Ei ate nisov Pomate ebe gen walang etok gisov ei ane gwangne ane lu gile ok ane gwangne ane lu nivin. Ve Pomate atob nemb gen tepwengge dabin nipil dongke ge.

29 Be ginei yaun etenik ano ite, okob amolmol subu iringk bui sanggu veik inemb amolmol ebe nolge imat vunkunu ok ru ve ret ane? Be ginei amolmol ebe nolge imat vunkunu ok atob inamdil vukuri ite bingano ge, okob eisir etok iringk bui sanggu veik inemb amolmol ebe ande imat vunu ikwai ok ru ve ret? 30 Be amei ok weik etok ge? Gimdom beti as mate walang ok amei avang asov gen tiate walang ano ebe gitangi ve nes amei vunkunu ok aplo painge ge? 31 Angg nune-nggen. Bingano molge, ayeu tangg-vevie anongge ve yem ane, ve eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ane. Be yaun ete ayeu ganei ik, yaun etok ano molge, ve as mate walang ok ayeu gagas bunam walang ano be gitangi ebe ve namat vunu ok. 32 Ginei ayeu nas valir nitangi bwelk kusing nangge ete Epeses ik nisov gen nalk ane ge, okob atob ayeu weik ebe gen sin ge ti ok. Be ginei yaun ete amolmol atob inamdil vukuri ite ok ano molge, okob eitit tandi be tanum be tanen and ben yapin ma! Velob asongkob tanmat vunu.

33 Undi aim ate ge velob amolmol inyo inyo aim. Ginei eitit tanvang tansov amolmol tiate ane aplo, atob eisir inyaing eitit and luev vie ebe tand gitung giengk aplond ok nikwai. 34 Dangetok be unkari luev gen tiate ane nikwai aim ate be tangg aim nitung gen ebe vevies ok ge. Be unalgum gen tiate vukuri ite. Unaute kob; Yem aim amolmol subu itpweng Pomate are ite nangge. Ayeu ganei yaun eteik veik nilgum yem mai-maiyangg aim siti kob.

Utland ulis ebe asonge nimdil vukuri nangge taku gimat ane ok atob ti

35 Amolmol subu atob inautani be inei dangeteik; Amolmol ebe nolge imat vunu ok atob inamdil vukuri namnambed? Be atob eisir utlas ulis namnambed? 36 Mie dabem gwet ma! Gen ret ane uve ebe mie guvro ok, ginei nipiel ite, okob atob tuvu ite weik etok ge. 37 Be gen uve ete mie ve nuvro ok, atob mie nomb gen ebe nolge aitine gile ok be nuvro ite ma! Atob mie nuspun gen etok ane vatu weik yanggo be tis gen uve subu subu. 38 Be Pomate geb gen uve etok ane ano gitangi ebe ei ate ane ta gitung ok, be geb gen uve walang ok ane ano gitang-tangi ge gitangi ananos ge. 39 Be gen bambamo ete matawas nik, utlas ulis gitangi ate ge ite ma. Amolmol utlas ulis ti be bwelk utlas ulis ti, be mank utlas ulis ti be wenk as utlas ulis ti. 40 Be gen gulumb ane be tis gen nalk ane ok ete giengk nik, gen gulumb ane, ane utle ulis ti be gen nalk ane, ane utle ulis ti. 41 As matano ane utle ulis ti, be aiweng ane utle ulis ti be viteuk-auwe as utlas ulis ti. Bingano, viteuk-auwe anongge molge bemem eisir utlas ulis gitang-tangi ge.

42 Dangetok be luev ebe atob amolmol inamdil vukuri nangge taku gimat ane ok weik etok ge. Utland ulis ebe gisov nalk avo gile ok, etok weik gen gimat be gen muai muai, be utland ulis ete ve nimdil vukuri nangge taku gimat ane ok, etok gen gwangne be atob niengk dangetok. 43 Utland ulis ete ve nisov nalk avo ok etok gen sin ge be gen muai muai, be utland ulis ete ve nimdil vukuri ok, etok gen gwangne be vie molge. 44 Be utland ulis ete ve nisov nalk avo ok, etok gen nalk ane, be ete ve nimdil vukuri ok etok gen ngalau ane. Eitit tali gikwai tanei utland ulis nalk ane ete giengk nik, dangetok be utland ulis ngalau ane ok ete giengk nik givin weik etok ge. 45 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;

“Pomate gipasang Adam mate ane ve bage, bekob giyuv avo ukwas gisov.”
Bemem Adam mul ane, ginme gihlang ve ngalau ane gwang-ne be ei geb dalgos matawas ane gitangi eitit.
46 Bemem dalgond ngalau ane meng-gihlang gimungg ite ma. Utland ulis nalk etenik ane meng-gihlang gimungg. 47 Amol mate ane ei meng-gihlang nangge nalk, Pomate geb nalk be gipasang ei. Be Amol mul ane kob ei amol gulumb ane roro. 48 Amolmol nalk ane utlas ulis weik Adam ebe Pomate gipasang ve nalk ok. Be amolmol gulumb ane utlas ulis weik ete Amol gulumb ane ok. 49 Galkik etenik eitit tanggas amol nalk ane, ane utle ulis. Be mul ane kob atob tan-gas Amol gulumb ane, ane utle ulis weik etok ge.

50 Angg nune-nggen ayeu nanei roro-ngge nitangi yem nanei; Utland ulis ete tis twerk nik gitangi ebe ve nisov Pomate ane taku nile ok ite. Be gen ebe ve ma nikwai ok, gitangi ebe ve niengk nivin gen ebe ve niengk dangetok painge-ngge ok ite. 51 Be galkik unaute kob, ayeu veve nanei yaun ebe givuai-vun ate ge ok ti nitangi yem; Eitit tepwengge atob tanmat vunu ite. Bemem atob Pomate niro eitit utland ulis vukir be menihlang nangglus ti. 52 Be gen etok atob menihlang seukie-ngge weik ebe matanond isi ping pang ok, nivin ebe tavulk mul ane, ane ve niteng ok. Be sawa ete tavulk mul ane ane etok ve niteng ok, ete atob amolmol ebe imat vunkunu ok inamdil tis utlas ulis ebe ve niengk dangetok ok. Be atob Pomate niro eitit utland ulis vukir be menihlang nangglus ti. 53 Ve atob dangeteik; Gen ebe ve ma nikwai ok atob niro ate vukir be menihlang weik gen ebe ve niengk dangetok ok. Be gen ebe ve nimat vunu ok atob niro ate vukir be menihlang weik gen ebe ve nimbweg matawe nemb ta ge ok. 54 Dangetok, be nivin sawa ete utland ulis ebe ve ma nikwai ok, niro ate vukir be menihlang weik utland ulis ebe ve niengk dangetok ok, be utland ulis ebe asonge nimat vunu ok ve niro ate vukir be menihlang weik utland ulis ebe ve nimbweg matawe dangetok ok ve menihlang ok, okob yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok atob ano nile. Be yaun nok dangeteik;

“Amol ebe gibweg giwei amolmol valir ane ok, ande ges gimat ane gwangne vunu gikwai.
55 Be Mie gimat! Wali ande miam gwangne giengk? Be Mie gimat! Wali ande miam i!”

56 Gimat ane i, etok gen tiate ebe talgum talgum ok. Be gimat ane gwangne, etok Moses ane yaun. 57 Dangetok be eitit tanei and tand-vie nitangi Pomate. Ve gisov eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ane ge, beti ei geb gwangne gitangi eitit be tambweg tawei gen tiate ane gwangne.

58 Angg nune-nggen, dangetok be yem unro aim ate ta be unvarkei gwangne ge. Be unalgum Amol Bamo ane kulkul ninggas ta ge tis as mate walang ok, ve yem utpweng are gikwai unei kulkul ete yem ulgum ve Amol Bamo ane ok, atob ane ano ma ite.

Copyright information for `KBM