1 Corinthians 16

Da ebe ve nemb Pomate ane amolmol-gen ru ok

Galkik etenik ayeu ve nanei yaun nipil mone (awar) ebe ve nemb Pomate ane amolmol-gen ru nangge Jerusalem ok. Yem unalgum dangete ayeu ganei gitangi amolmol bui ane nangge Galeisia be ilgum ok. Nivin Sonda walang ok yem tepwengge untak mone tavlu niengk atane ge nitang tangi ge, nitangi gen ebe giengk givin yem ate ok, be unavkwen mone nok. Veik nivin ebe ve ayeu nalek nambielk ve yem ok, okob yem unalgum bunam bunam ebe ve unro aim da sut ok bwaya. Ayeu nambielk ve yem nikwai bekob nahlin yem aim amolmol subu ebe yem ate uli eisir gitangi ok, be naro eisir as yaun lavo nireu kapia ti be invwat tis yem aim da etok inde inemb nitangi amolmol ebe imbweg Jerusalem ok. Be ginei ayeu nali gitangi ebe ve nale ok, okob eisir invang invin ayeu be amei tepwe ande.

Pol ta gitung gitung ane luev ebe ve nivang ok

Ayeu atob navang nambe Masedonia as taku ane nale nimungg bekob natangi yem nalek. Be ayeu tangg gitung ve atob wat nambweg navin yem sawa undib siti bekob, love urwemb ma nikwai kob. Be bwayage kob yem unemb ayeu ru be naro angg luev dani itin vukuri. Ayeu bwaingg ve ret nalek nambielk ve yem bokti navang nakwai yem seukie-ngge. Ayeu tangg givin ve ginei Amol Bamo ninei, kob atob ayeu nambweg navin yem sawa undib siti bekob. Bemem atob ayeu nambweg ete Epeses ik love Sonda Pendekos ane ma nikwai kob. Ve kulkul bamo molge ete giengk eteik be atob ayeu nalgum subu bekob. Bemem amolmol ebe ilgum gen ve inyaing awangg kulkul ok, walang molge ete ivang eteik.

10 Be mul ane ginei Timoti gilek gihlang ve yem, okob nangg aim undi ei vie-ngge, veik nivang tis aplo vie-ngge nivin yem. Be unaute; Ei gilgum Amol Bamo ane kulkul givin weik ete ayeu ok. 11 Dangetok be amol ti ta nitung ninei Timoti ei amol sin ge ti be nivkir dume nitangi ei bwaya. Yem unemb ei dabin vie-ngge love nitangi ebe ve unahlin ei be nitangi ayeu ninme ok, ve ayeu be tis angg nune-nggen subu nangg amei giengk ei ge.

12 Be eitit and nune Apolos ane yaun dangeteik; Ayeu gautani ei tis as mate subu ve ganei ei nivang nivin eitit and nune-nggen subu be nitangi yem nilek. Bemem ei ta gitung ve ginei atob nilek nivin sawa etenik ite, be ginei sawa ti ei gili gitangi kob atob nilek.

Pol ane avo ukwas subu

13 Matanongg-aim sang sangas be aplongg aim nivin ano ge, be unvarkei gwangne weik ebe amol ok. 14 Unalgum aim gen walang ok tis tangg aim nivin aim ate ge.

15 Angg nune-nggen, yem utpweng Stefanas tis ane amolmol-gen are gikwai, eisir etok ebe meihlang ve amolmol bui ane ulu, nangge Akaia as taku ok. Eisir nok emb is ate isov kulkul ebe ve inemb Pomate ane amolmol-gen ru ok aplo ile. Dangetok beti ayeu ve nanei nitangi yem nanei; 16 Unvang mul ve amolmol dang dang-etok as luev, be tis eisir subu ebe emb kulkul etok ivin eisir ok.

17 Ayeu tangg vevie ge ve ebe gali Stefanas gabu Fotyunetas be Akaikas nas ok, be etok weik sotol inggas yem tepwengge nangg aim be itangi ayeu inme. 18 Bingano, sotol ilgum yem be ayeu aplond vie. Dangetok be yem avongg aim nivwat amolmol dang dang-etok ares.

19 Pomate ane amolmol-gen ebe imbweg Asia as taku ok, avos ges yem. Be Akwila gabu arwe Priska be tis amolmol bui ane ebe iro is ate sut isov sulu as nam ile ok avos ges yem ve Amol Bamo are ane. 20 Be amolmol bui ane tepwengge ebe imbweg eteik ok, avos ges yem givin weik etok ge. Yem un-gas aim ate nivang mul ve amolmol bui ane as luev.

21 Ayeu Pol garo yaun tas vevias ane etenok ve ayeu ate baingg.

22 Amol ti ginei ta givin Amol Bamo ite, amol etok ok imat ile ma! O Amol Bamo. Unme ma!

23 Amol Bamo Yisu, ane ta givin atob nilek niengk nivin yem. 24 Gisov Yisu Kilisi ane ge, beti ayeu tangg givin yem tepwengge.

Copyright information for `KBM