1 Corinthians 2

Pol ginei Kilisi ane yaun ebe gimat vunu gireu ei givsangin ok

Angg nune-nggen, givin ebe ayeu gatangi yem galek ve nanei Pomate ane yaun ebe givuaivun ate ge ok nitangi yem ok, be givin sawa etok ayeu ganei yaun avongg vie molge me ganei denang ebe amolmol dabas-gwet vie molge ane inei inei ok ite. Givin sawa ete ayeu gabweg gavin yem ok, ayeu tangg gitung gen ti ite molge, tangg gitung Yisu Kilisi dongke ge ebe gimat vunu gireu ei givsangin ok. Be givin etok ayeu gapelk tulkwangg budbutu be gakurkuri anongge, ve ayeu gali au-ate gitangi ebe ve nalgum Pomate ane kulkul ok ite. Be awangg yaun be tis mateu ete ganei gitangi yem ok, ayeu ganei weik ete amolmol ebe dabas-gwet vie ane ilgum ilgum veik inro amolmol aplos vukir ok ite ma. Ayeu ganei mateu be gas Pomate ane Ngalau ane gwangne ru gitangi yem. Ve yem aim aplongg aim givin ane dabe giengk amolmol daband-gwet ite ma, gen etok ginme nangge Pomate ane gwangne dongke ge.

Pomate ane Ngalau geb eitit daband-gwet

Bingano. Ayeu ok ganei yaun vevies subu weik amolmol ebe tis dabas-gwet vie molge inei inei ok gitangi amolmol ebe aplos givin Pomate gwangne molge ok. Bemem yaun vevies ete ayeu ganei ok, etok amolmol nalk ane be tis amolmol bambamo (king) ebe emb amolmol dabin nangge nalk be asonge inmat vunkunu inkwai ok emb gitangi ayeu ite. Etok Pomate ane yaun ebe givuaivun ate ge ve amolmol ok. Ei geb nalk ite nangge be geb yaun nok ulu ve nemb bogbogo nitangi eitit. Amolmol bambamo (king) ebe emb amolmol dabin nangge nalk ok itpweng yaun etok are ite, ve ginei eisir inatpweng are okob atob ines Amol Bamo bogbogo ane vunu nireu ei givsangin ite. Bemem yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;

“Gen ebe amolmol gitangi ve indi ite, be inaute ite, be tis gen ebe amolmol tas gitung ve atob menihlang ite ok, gen etok ete Pomate gipasang ve amolmol ebe tas givin ei ok.”
10 Bemem eitit, Pomate ane Ngalau ginei Pomate ane yaun ebe givuaivun ate ge ok binge gitangi eitit gikwai, ve Ngalau ei girek Pomate ane gen bambamo ebe givuaivun ate ge ok be gitpweng are gikwai.

11 Amol ret gitangi ebe atob nitpweng gen ebe ane nune ta gitung ok are? Ma yapin. Amol ebe ta gitung gen dangetok giengk aplo ok, ane ngalau ebe givang ei ate aplo ok ge gitpweng gen ete ei ta gitung ok are. Dangetok be Pomate ok weik etok ge, Ei ane Ngalau dongke ge gitpweng Ei are. 12 Eitit tanggas amolmol nalk etenik ane as dabas-gwet ite ma, eitit tanggas Ngalau ebe ginme nangge Pomate ane ok veik tanatpweng gen vevies walang ano ebe Pomate geb sinsin ge gitangi eitit ok are. 13 Beti amei anei yaun ebe aute nangge amolmol ebe dabas-gwet vie molge ok as ite, amei anei yaun ebe anggas nangge Ngalau ok ge be anei lavo gitangi amolmol ebe Ngalau givang givin is ok.

14 Amol ti ebe Ngalau givang givin ei ite ok, gitangi ebe ninggas gen vevies ete ginme nangge Pomate ane Ngalau ok ite, ve ei gili gen bambamo etok weik ebe gen tiate ok. Ngalau nivang nivin amolmol kob atob inatpweng gen arkare. 15 Amolmol ebe Ngalau givang givin is ok gitangi atob inatpweng gen walang ok are, bemem amol ti ebe Ngalau givang givin ei ite ok gitangi ebe ninei amol ebe Ngalau givang givin ok lavo ok ite. 16 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;

“Amol ret gitpweng Amol Bamo ane ta gitung are? Be amol ret gitangi atob nimbul Amol Bamo?”
Bemem eitit ande tatpweng Kilisi ane ta gitung are gikwai.

Copyright information for `KBM