1 Corinthians 3

Pomate ane amolmol kulkul ane

Angg nune-nggen, warik mate ane ayeu gitangi ebe ve nanei yaun nitangi yem weik ebe ganei gitangi amolmol ebe nolge inggas Pomate ane Ngalau gikwai ok ite. Ayeu ganei yaun gitangi yem weik ebe ganei gitangi nunus ok, ve gisov yem aim tangg aim gitung gen weik ebe nunus ok. Dangetok beti ayeu ganei yaun ebe gideb ge ok ge gitangi yem veik unatpweng are. Ve yem gitangi ebe atob unatpweng yaun bambamo subu are ok ite nangge. Be galkik etenik ok weik etok ge, yem gitangi ebe ve unatpweng gen subu subu are ok ite, ve yem uvang mul ve luev nalk etenik ane beti aim tangg aim gitung gen weik ebe nunus ok ge nangge. Ve luev tas vadbu ane be tis ebe inggo is ate ane ete yem ulgum gitangi aim ate nik ges ru ve yem uvang mul ve Pomate ane ta givin be tis ane ta gitung ite ma. Yem ulgum gen gitangi ebe yem ate aim tangg aim givin ok ge. Beti unggo aim ate giriv be gira gisov eilu Apolos be omb aim ate vusvusa be unei, Pol ane amolmol-gen amei be subu inei Apolos ane amolmol-gen amei. Yem aim luev etok ete ginei lavo ginei, yem uvang mul ve amolmol nalk ane ge as luev.

Dangetok be gaptol tangg aim itung vevie be undi kob. Apolos ei amol ret be ayeu Pol ayeu amol ret? Eilu amei gabu ge eilu amolmol sin-ge, be Pomate ge ete geb eilu ve analgum ane kulkul ebe geb gitangi eilu ve analgum ok. Be eilu amei kulkul etok ete girwel yem utangi luev aplos givin ane ule. Eilu algum amei kulkul dangeteik, ayeu gatpun ben uve be Apolos gitak bui gipil, bemem etok Pomate Ei ate ete gilgum be ben nok gireu love bamo ok. Be gen ano ti gisov amol ebe gitpun me gitak bui gipil ok ite, bemem gen ano gisov amol ebe gilgum be ben gireu love bamo ok. Amol nok ete Pomate ei ate. Dangetok be amol ebe gitpun ben uve ok gabu amol ebe gitak bui gipil ok sulu gitangi ate ge, be atob sulu in-gas as kulkul ebe ilgum ok ane ano nitang-tangi ge. Bingano. Pomate ane amol kulkul ane eilu, ebe algum Pomate ane kulkul avin amei ate ok, be yem weik Pomate ane um be tis ane nam ebe gitav ok.

10 Gisov Pomate ane ta givin ane ge beti Ei geb ayeu weik amol mate ane ti ebe ve natav nam ok. Beti ayeu ande gatak tuelk gile givarkei gikwai, be amol ti gitak bum giwei tuelk nok. Dangetok be amolmol ebe ve intak nam ano niwei tuelk etok ok, eisir inemb as kulkul dabin vie-ngge. 11 Ve tuelk ano roro ebe ve intak nam niwei ok ete ande givarkei gikwai, be amol ti gitangi ebe atob nispun tuelk ano ti weik etok vukuri ok ite. Ma molge. 12 Be amolmol ebe ve intak nam niwei tuelk etok ok atob inemb gen weik gol, me silva, me vat ebe ivgo ve mone bamo molge ok, me inemb gen sangas ane weik wal (bueng) be ei be inpasang nam. 13 Be bwayage kob atob amolmol tepwengge as kulkul ebe ilgum ok, ane ano nes ate ru neingk nitip ge nindeb mul ane. Ve asonge nivin ebe Kilisi ve ninumul ninme ok okob atob amolmol tepwengge as kulkul ebe ilgum ok menihlang be niengk nitip ge, be atob yev ge nes eisir as kulkul ebe ilgum ok ane ano ru nivin sawa etok. 14 Ginei yev nen amol ti ane nam ebe gitav giwei tuelk etok ok ite, okob amol etok atob ninggas ane kulkul ebe gilgum ok ane ano. 15 Bemem ginei yev nen amol ti ane nam ebe gitav ok tepwengge nikwai, okob amol etok ane kulkul ebe gilgum ok atob niaing ate sin-ge, bemem ei ate, atob Pomate nemb ei ru be ninggas ei nikwai yev bamo etok aplo.

16 Bingano. Yem utpweng gen etok are gikwai, ve yem weik Pomate ane lum yamar be ei ane Ngalau gibweg yem aplongg aim. 17 Dangetok be amol ti ginei niaing Pomate ane lum yamar, okob Pomate atob niaing amol etok weik etok ge. Pomate ane lum, etok gen yamar. Be yem ate nok ete weik Pomate ane lum.

18 Yem unyo unyo be unei yaun bingkas-kasop nipil aim ate bwaya. Ginei yem aim amol ti gili ginei ei gitpweng gen nalk ane are vie molge gitlek amolmol subu as tas gitung, okob ei nilgum ate weik ebe gitpweng gen ti are ite ok veik ei ane ta gitung etok menihlang bamo ge. Be atob ei menihlang weik amol tis dabe-gwet vie molge ti ebe gitpweng yaun ano arkare ok. 19 Ve Pomate gili dabas-gwet nalk etenik ane ginei gen sin-ge. Bingano molge, ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;

“Pomate gipasang amolmol ebe ili is ate inei eisir dabas-gwet vie molge ok, as as yaun bingkasop ebe tas gitung ok, weik as wal mate ebe ve nes is ok.”
20 Be yaun nok ti ginei dangeteik;

“Amol Bamo gili amolmol ebe ili is ate inei eisir dabas-gwet vie molge ok weik gen buam-buam ti.”
21 Dangetok be amol ti gitangi ebe nindang ate, ve gisov ebe ei givang mul ve amol tis dabe-gwet vie molge ti ok ite. Ve Pomate geb gen walang ok gitangi yem gikwai. 22 Ei geb eilu Apolos be Pita, atangi yem anme ve anemb aim ru, be geb nalk tepwengge gitangi yem ve unambweg be unalgum kulkul unvang. Ei geb yem dalgongg aim matawangg aim ane be tis ebe ve unmat vunu ane ok be tis gen tepwengge ete galkik giengk givin sawa etenik ok be gen ebe asonge menihlang nindeb mul ane ok givin gitangi yem weik etok ge, be gen walang etok, etok yem ge aim gen. 23 Be yem ate weik Kilisi ane gen, be Kilisi etok Pomate ane gen.

Copyright information for `KBM