1 Corinthians 4

Kilisi ane aposel

Yem undi amei aposel denang Kilisi ane amolmol kulkul ane ebe emb Pomate ane yaun ebe givuaivun ate ge ok dabin ok. Dangetok be eisir awaga as luev dangeteik; Eisir inemb as kulkul dabin vie-ngge. Be ginei yem ate me amol ti ebe giute giute (gipasang) amolmol as yaun ok ve nilgum awangg yaun, atob ayeu nali nanei etok gen sin-ge. Be ayeu ate ok gitangi ebe ve nalgum angg yaun ok ite weik etok ge. Ayeu gatpweng are ganei ayeu galgum gen tiate ti ite bemem yaun etenik ginei lavo gitangi ayeu ve ayeu amol vie ite. Amol Bamo ei dongke ge atob nilgum awangg yaun.

Dangetok be yem unalgum amolmol as yaun nimungg nimungg bwaya, be niengk ge love sawa ebe Amol Bamo ve ninumul ninme ok okob. Amol nok atob nilgum gen ebe giengk aiweng tumi aplo ok be menihlang be niengk nitip ge, be atob nemb yaun bambamo ebe amolmol tas gitung giengk aplos ge ok menihlang be niengk nitip ge. Be nivin sawa etok atob amolmol tepwengge in-gas ares bamo nitang tangi ge nangge Pomate ane, nitangi as kulkul ebe ilgum ok.

Angg nune-nggen, gisov yem ane ge beti ayeu garo yaun etenok be gab tuvweng gipil eilu Apolos, veik yem unatpweng yaun ake eteik are, “Unparkar yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok bwaya.” Avongg aim nivwat amol ti are be undi amol ti weik gen sin-ge ite. Angg nune. Amol ret gitak mie weik amolmol subu as amol bamo? Me wat Pomate geb gen walang ok gitangi mie ite me? Bingano. Gen bambamo etok ginme nangge Pomate dongke ge, bekob mie gudang im-ate tiate-ngge weik ebe gen bambamo etok meng gihlang nangge mie ate am gwangne ok ve ret ane?

Yem ande unggas gen walang ok gikwai be ande mohlang weik amolmol ebe tis wambal walang ok. Be ande utlek amei be omb aim ate dabin gikwai. Angg nune-nggen, ayeu tangg givin anongge ve ganei yem unemb aim ate dabin veik amei ok anemb amolmol dabin nivin weik etok ge. Ayeu tangg gitung dangeteik ganei; Wat Pomate gitak amei aposel gile mul ane molge weik amolmol ebe ande ilgum as yaun nangge amolmol tepwengge be tis angela nas ve atob ines is vunkunu ok me? 10 Gisov Kilisi ane kulkul ane ge beti amolmol ili amei inei amei gen buam buam, bemem yem, yem weik amolmol ebe tis dabas-gwet vie ok ve gisov Kilisi. Amei gen muai muai be yem amolmol lai ane, yem tis arengg aim be amei gen sin-ge. 11 Amei bui ges amei be marav-ges amei be kambam tis kup ma ve amei, be amolmol es amei be ambweg nam dabe ti ta gwangne ite tis ebe warik be ginme love galkik as mate etenik. 12 Amei ate baingg amei algum amei kulkul ben ane, amolmol inei yaun ungglus ungglus gipil amei bemem amei algum vie gitangi eisir, be as miengk gitangi Pomate veik nemb eisir ru. Eisir emb bunam gitangi amei bemem amei aro amei ate ta be anggas gen bunam etok. 13 Eisir inei yaun tiate gipil amei bemem amei amb yaun bwai-bwaya gitangi eisir. Amolmol ili amei weik ebe amolmol tepwengge as kuelk ok tis ebe warik be painge love galkik ok givin.

14 Ayeu galgum ve nalgum yem be mai-mayangg aim beti garo yaun avo dang etenok ite ma. Ayeu gali yem weik natu-nggen ebe tangg givin is gitlek molge ok beti galgum ve ganei naro yem ta. 15 Bingano. Ginei yem aim awaga-gen ebe emb yem dabin gitau gile Kilisi ane luev ok gitangi 10,000 ete imbweg nik, okob etok vie, bemem yem tamangg aim ebe ve nemb yem dabin nitau nile Kilisi ane luev ok ti gibweg ite. Ayeu dongke ge ete weik yem tamangg aim. Gisov ebe yem uvang uvin Kilisi Yisu ok ane ge, beti ayeu weik ebe yem tamangg aim ok, ebe gab binge vie gitangi aim ok. 16 Dangetok be ayeu nanei nitangi yem nanei Unvang mul ve awangg luev ge. 17 Bingano. Gisov yaun etenik ane ge beti ayeu gahlin Timoti be gitangi yem gilek. Ei weik ayeu natungg roro ebe tangg givin gitlek molge ok, ei geb Amol Bamo ane kulkul dabin vie molge. Atob ei nilek okob ninei Kilisi ane luev ebe ayeu gavang mul be gabul amolmol nangge nam dabe walang ok, ok lavo nitangi yem.

18 Yem aim amolmol subu wat tas gitung inei ayeu atob natangi yem nalek ite me, beti indang is ate be avos givwat is ate? 19 Etok bingano, bemem ginei Amol Bamo ta nivin ve ayeu nalek, okob atob ayeu namdil be natangi yem nalek seukie-ngge. Kob atob ayeu nali amolmol ete indang is ate ok as gwangne, nanei eisir as gwangne giengk me etok avos sinsin-ge. 20 Ve Pomate geb amolmol dabin gisov yaun ebe tanei tanei ok ite ma. Bemem gisov ane gwangne ane ge. 21 Be yem tangg aim gitung namnambed? Ayeu natangi yem nalek tis rauk ge me, nalek tis tangg viti be tis yaun bwai-bwaya?

Copyright information for `KBM