1 Corinthians 5

Tanalgum amolmol wasi ane as yaun

Yaun geb taku avut ve luev wasi ane galkik giengk nangge yem ane. Be gen etok tiate molge gitangi ebe amolmol gitip ane ilgum ilgum ok ite. Yaun nok dangeteik; Amol ti geb tame ebe geb ei dabin weik natu ok, ane avie ponge. Ke, yaun dangetok ete galkik givarkei nangge yem ane bekob uli etok ite be avongg aim givwat aim ate painge ge. Angg nunenggen, yem unvang tis aplong aim bunam ge ma! Be unaitin amol ebe gilgum gen dangetok ok nile nihlang be nivang dume Ane nikwai yem. Ayeu gabweg gavin yem ite bemem awangg ngalau givang givin yem beti ande gilgum amol ete gilgum gen tiate etok ok ane yaun gikwai, be etok weik ebe ayeu ate gabweg gavin be galgum ok. Givin ebe yem uro aim ate sut ve unkasa ve Amol Bamo Yisu are ane ok, ete awangg ngalau be tis eitit and Amol Bamo Yisu ane gwangne gilek givang givin yem. Dangetok be yem unemb amol nok nitangi Sadam nile veik ves ei utle ulis ge vunu, ne nindeb mul ane nivin ebe Amol Bamo ve ninumul ninme ok okob atob Pomate nemb ei dalgo matawe ane ru.

Yem uli gikwai, ve luev ebe indang is ate be avos givwat is ate ane ok etok tiate molge. Yem uli yis siti-ngge gitangi atob nemb beret tepwe-ngge avut. (Yis etok marasin ebe ivse tis beret veik nilgum be beret nirun love bamo ok.) Bingano molge, ayeu gali yem weik beret ebe itak yis givin ite ok rorongge, dangetok be unkari yis muanggane gen tiate ane etok nikwai veik unvang vie-ngge. Ve eitit and bwelk sipsip ebe ve tanalgum ben Pasova ane ok ete ande es vunu gikwai, be bwelk sipsip nok, etok Kilisi Ei ate. Dangetok be ginei eitit ve tanpasang and ben Sonda Pasova ane, okob tanemb yis muanggane be tantak nisov ben etok aplo nile ite. Be yis muanggane nok, etok luev wasi ane be tis gen tiate walang ok ane. Dangetok eitit tanpasang and ben Sonda Pasova ane sin-ge be tantak yis ti nivin ite. Be etok weik ebe luev yaun ano ane be tis aplond sang vie-ngge ok ane.

Ayeu garo kapia ti gitangi yem gilek gikwai be ganei yem unvang unvin amolmol wasi ane bwaya. 10 Ayeu ganei yem un-gilgili aim ate nitangi amolmol nalk ane tepwengge ebe ilgum gen ungglus ungglus ok, me ebe tas givin ve in-gas amolmol as gen ok, me eisir ebe irwel amolmol as gen sinsin-ge ok, me ebe inei uiye be es miengk gitangi pomate bingkasop ane ok ite ma. Bemem ginei yem tangg aim gitung unei ve bwaingg aim ve amolmol nalk ane tepwe-ngge, okob vie ve yem unmat vunu ge unkwai eisir. 11 Bemem awangg yaun ete garo gitangi yem nok ane dabe dangeteik; Amol ti ebe gital ate ginei yem aim kawe me aim male ei ok, bemem amol nok wasi tine, me kaleuk tine, me ginei uiye be ges miengk gitangi pomate bingkasop ane, me ginei yaun tiate giriv be gira me ei amol bui vavis (sipak) ane, me givaina amolmol as gen, okob yem unvang unvin ei ite molge. Be unambweg unvin ei be unen ben ite weik etok ge. 12 Ayeu gitangi ite ginei nalgum amolmol dabas ungglus as yaun. Pomate Ei ate ge atob nilgum eisir as yaun. Bemem yem gitangi ebe ve unalgum amolmol bui ane ebe ilgum gen dang-dangetok ok as yaun. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:

“Unaitin amolmol ebe ilgum gen ungglus ungglus ok inde inahlang inkwai yem be invarkei dume ane.”
Copyright information for `KBM