1 Corinthians 6

Amolmol dabas ungglus inalgum amolmol bui ane as yaun ite

Namnambed. Ginei yem aim amol ti gili ane nune tiate, okob ei maimae ve ebe gitlek amolmol bui ane be gile gilgum ane nune etok ane yaun givarkei amolmol dabas ungglus ane nas ok ite me? Wat ei nivang nitangi amolmol bui ane nile ma, veik eisir inpasang sulu as yaun be indi, inei sulu as amol ret gilgum gen gitlek. Yem ok utpweng yaun eteik are me ma? Pomate ane amolmol-gen atob inalgum amolmol nalk ane tepwe-ngge as yaun. Bingano, ginei asonge yem unpasang amolmol tepwe-ngge as yaun, okob yem gitangi ebe ve unpasang aim yaun sawa natu natu dang-dang etenik ok. Be yem utpweng are gikwai ve asonge eitit tanalgum angela as yaun nivin weik etok ge. Dangetok beti eitit gitangi ebe ve tanpasang and yaun nalk etenik ane ok. Dangetok be ginei yaun nalk etenik ane givarkei nangge yem ane, okob gitangi ebe un-gas untangi amolmol dabas ungglus ane unde be inpasang me? Mai-mayangg aim ma. Namnambed. Yem aim amol tis dabe-gwet vie ti givang ite me, ebe ve nipasang amolmol as yaun sawa dang dangetok ok? Beti omb aim nune-nggen gitangi amolmol ebe aplos givin Pomate ite ok gile ve inpasang eisir as yaun.

Bingano molge. Yem aim luev ete ulgum ve omb aim nune-nggen gitangi amolmol gitip ane gile ok, ginei lavo ve yem ande uvkwe silip be umbieg gikwai. Yem untau be amolmol inarwel yem aim gen nikwai-kwai ma? Yem avongg aim gwang-ne molge gitangi amolmol be unei invalval amolmol subu as gen bwaya. Bemem yem ate ulgum ve uvalval amolmol subu as gen love ulgum gitangi aim male-nggen be aim kawe-nggen ok givin weik etok ge. Undi ge velob unei yaun bingkas-kasop nipil aim ate. Yem uli, amolmol tiate ane atob insov Pomate ane taku inde ite molge. Avie gaptol be amol gaptol ebe nas gisa-sa luev wasi ane ok be amolmol ebe inei uiye be es miengk gitangi pomate bingkasop ane ok be amolmol ebe iyaing luev ebe emb is ate ane ok tis amol gaptol ebe emb is ate weik avie gaptol gitangi amolmol ok be amolmol ebe ilgum gen mai-mayas ane gitangi amolmol subu ok. 10 Be amolmol vaina ane be tis eisir ebe ivwat amolmol as gen sinsin ge ok, be amolmol sipak ane tis eisir ebe inei yaun ungglus ungglus ok be amolmol ebe ivalval amolmol subu as gen ok, amolmol dang-dang etok ete atob insov Pomate ane taku inde ite molge. 11 Warik yem aim amolmol subu ok es as luev dang-dang etok. Bemem ande Pomate gisin yem aim tiate bambamo etok gikwai be mohlang ve Pomate ane amolmol-gen. Beti galkik ande Pomate gital yem ginei amolmol vie ane gisov Amol Bamo Yisu Kilisi are be tis eitit and Pomate ane Ngalau ane ge.

Utland ulis ninggas Pomate are itin

12 Bingano. Gen walang ok gitangi ebe ve ayeu nalgum ok, bemem gen etok tepwe-ngge gitangi ebe atob nemb ayeu ru ok ite ma. Be ayeu ok gitangi atob nalgum gen bambamo etok, bemem wat nasov gen ete muete ok ti ane lu ite. 13 Amolmol subu inei dangetok inei ben, etok gen tand ane roro, be tand etok gen ben ane roro. Bingano, yaun etok yaun ano, bemem asonge Pomate niyaing gen ailu etok nikwai. Bemem utland ulis etok gen ebe ve tanemb nitangi luev wasi ane nile ok ite, ma molge. Ve etok Amol Bamo ane gen ete eitit utland ulis nik. 14 Be gisov Ei ane gwangne ane ge beti Pomate ges Amol Bamo itin nangge taku gimat ane, be atob nes eitit ok itin weik etok ge ve ane gwangne.

15 Yem ok utpweng gen etok are me ma? Kilisi utle ulis ane dani ete yem utlangg aim ulis ok. Dangetok be gitangi ebe atob ayeu namb Kilisi utle ulis dani etok nitangi luev wasi ane nile ok me? Ma yapin. Gitangi ite molge. 16 Yem uli, amol ti ginei nivang nivin avie wasi ane ti, okob sulu atob invang weik gen dongke ge. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:

“Sulu atob invang weik gen dongke.”
17 Bemem amol ti ebe geb ate gitangi Amol Bamo gile ok, amol etok gigas ngalau dongke ete Amol Bamo gigas ok givin.

18 Dangetok be undi be unkari luev wasi ane nikwai. Ve gen tiate subu subu ebe amolmol ilgum ok, giyaing utlas ulis ite bemem ginei amol ti nivang mul ve luev wasi ane, ei giyaing utle ulis bingano molge. 19 Yem utpweng etok are gikwai ve utlangg aim ulis etok Ngalau Yamar ebe givang aplongg aim ok ane lum yamar. Dangetok be etok yem aim gen ete utlangg aim ulis ok ite, etok Pomate ane gen be geb gitangi yem. 20 Ei givgo yem ve mone bamo molge, dangetok be avongg aim nivwat Pomate are ve utlangg aim ulis.

Copyright information for `KBM