1 Corinthians 7

Yaun ebe ve inemb is ate ane ok

Ayeu veve nawel yem aim yaun ebe uro ok okob. Amol ti ginei geb avie ite, okob etok vie. Bemem gisov luev wasi ane ge beti atob amol gaptol inemb avie nitang tangi ge, be avie gaptol ok weik etok ge eisir inemb amol nitang tangi ge. Dangetok be atob amol ninggil-gili ate nitangi arwe avie ite, be avie ok weik etok ge, ei ninggil-gili ate nitangi ane amol ite. Ve avie ei ate geb utle ulis dabin ite, ei ane amol geb ei utle ulis dabin. Be amol ok weik etok ge, ei ate geb utle ulis dabin ite ma, ei ane avie geb ei utle ulis dabin. Dangetok be un-gilgili aim ate nitangi aim ate bwaya, ginei ande tangg aim givin ve unyamar aim ate sawa siti-ngge, ebe ve unes miengk ok, okob etok vie ve gabu unpasang yaun nitangi aim ate nimungg bekob. Be sawa etok ma nikwai kob gabu unvang unvin aim ate vukuri, velob Sadam ninme be nitpungi aim.

Yem utani ayeu ve yaun etenik ane, beti ayeu ganei ve nanei lavo ge nitangi yem. Be etenik weik luev ti ebe ve yem unvang mul ok ite ma. Ayeu tangg givin ve ganei amolmol tepwengge invang as gen dangete ayeu ok. Bemem Pomate gibwas ane gen vevies walang ano gitangi amolmol ananos gitang-tangi ge gile. Ei geb luev vie ti gitangi amol ti ve amol etok nemb avie bwaya, be geb ti gitangi amol ti ve amol etok nemb avie.

Bemem ayeu ve nanei yaun siti nitangi amol be avie ete emb is ate ite nangge ok be tis avie gaptol ebe nolge arwasgen imat vunkunu ikwai is ok. Ginei eisir invang as gen dangete ayeu ok, atob vie molge. Bemem ginei eisir gitangi ebe ve inemb utlas ulis tis aplos dabin vevie ite ok, okob etok vie ve inemb is ate nikwai. Ve luev ete ve inemb is ate ane ok, etok vie molge gitlek ete ivang sinsin ge be tis gen ebe utlas ulis ta givin ve nilgum ok.

10 Be avie be amol ebe nolge emb is ate gikwai ok as yaun eteik. Be yaun nok gireu nangge ayeu aplongg beti ve nanei nitangi yem ite ma, yaun ete ayeu ve nanei nitangi yem nik ginme nangge Amol Bamo. Yaun nok dangeteik; 11 Avie atob bua ve arwe amol ite, be ginei ande ei veve bua ve arwe, okob ei nivang ane gen dangetok love ginei ta gitung namnambed okob nile nivang nivin ane amol nok vukuri. Be amol ok weik etok ge, ei nitin arwe avie buaya.

12 Ande ma, be amolmol ebeok as yaun ete ayeu ve nanei ik. (eteik ayeu ate ge angg yaun, velob yem unei yaun etenik ginme nangge Amol Bamo.) Ginei amol bui ane ti geb avie gitip ane ti be avie nok ta givin ve nivang nivin ane amol nok, okob amol etok nitin avie nok buaya. 13 Me ginei avie bui ane ti geb amol gitip ane ti be amol nok ta givin ve nivang nivin ane avie nok, okob avie etok nitin amol etok buaya weik etok ge. 14 Ve gisov avie bui ane etok ane ge, beti atob ane amol gitip ane etok menihlang weik Pomate ane amol ti. Me avie gitip ane etok atob menihlang weik Pomate ane avie ti, ve gisov ei ate arwe ane ge. Ginei yem unalgum dangete ayeu ganei ok ite, okob natungg aimgen atob meinahlang weik ebe amolmol gitip ane natus-gen ok. Bemem dangetok ite, eisir ande meihlang weik Pomate natu-nggen gikwai. 15 Bemem ginei amolmol gitip ane ebe emb avie be amol bui ane ok, ginei veve bwais ve arwasgen, okob etok gitangi. Ebe ginei eisir tas gitung ve inalgum dangetok ok. Be gen dangetok nilgum avie be amol bui ane be aplos bunam buaya. Ve Pomate gital yem be ta givin ve ginei unvang vie-ngge tis yaun ma ge. 16 Dangetok be mie avie bui ane, mie gitangi ebe atob nomb am amol ru be niro ate vukir be menihlang amol bui ane ti ok me ma? Me mie amol bui ane, mie gitangi ebe atob nomb am avie ru be niro ate vukir be menihlang avie bui ane ti ok me ma?

Tanes and luev nitau nile gen ret ret ete Pomate gibwas gitangi eitit gitang tangi-ngge ok

17 Ayeu ganei yaun etenik gitangi amolmol bui ane nangge nam dabe walang ok gitangi ge be ganei; Amolmol walang ok ines as luev nitau nile gen vevies ete Pomate gibwas sinsin-ge gitangi eisir ok nitang tangi-ngge. Be invang nitangi ete Pomate gital eisir ok ge. 18 Ginei Pomate nital amol ti ebe nolge iure ei utle ulis ok, okob amol nok nes ate ta be nivuaivun ate bwaya. Me ginei Ei nital amol ti ebe iure utle ulis ite ok, okob inaure amol nok utle ulis bwaya. 19 Ve gen ano ti gisov ete iure utlas ulis me iure ite ok ite, bemem gen ebe ano roro ok eteik; Tansov Pomate ane yaun ane lu vie-ngge. 20 Amol ti ginei geb kulkul ti givang be Pomate gital ei, okob ei nilgum ane kulkul ebe gilgum ok painge nivang. 21 Ginei mie gob kulkul sinsin ge be gugas mone ite guvang be Pomate gital mie, okob aplom bunam bwaya. Bemem ginei gitangi ebe ve mie nuvang am gen sinsin ge ok, okob mie nuvang am gen vie-ngge. 22 Amol ti ebe geb kulkul bamo sinsin-ge be mone ma, be Amol Bamo gital ei ok, amol nok ande meng gihlang weik Amol Bamo ane amol ti ebe gigas ei gikwai be ande givang ane gen vie-ngge ok. Be amol ebe givang ane gen vie-ngge be Amol Bamo gital ei ok, ete ande menggihlang weik Kilisi ane amol kulkul ane sin-ge ti. 23 Pomate givgo yem gikwai ve mone bamo molge, dangetok be yem unalgum aim ate weik ebe amolmol subu as amolmol kulkul ane yem ok ite. 24 Angg nune-nggen, unemb aim kulkul ebe ulgum uvang be Pomate gital aim ok ta nitang tangi ge unvin Pomate gwangne ge.

Avie vuivuei tis amol singamolomb be avie gaptol ebe nolge arwasgen imat vunkunu ok as yaun

25 Ayeu gali Amol Bamo ane yaun ti giengk gitangi ebe atob namb nitangi avie vuivuei tis amol singamolomb ok ite ma. Bemem atob ayeu nanei yaun ebe ayeu ate ge tangg gitung ok nitangi yem. Be ayeu gatpweng are ganei Pomate ta viti ve ayeu be Ei gilgum ayeu love gitangi ebe atob nanei angg yaun be yem tangg aim nivin ge ok. 26 Ayeu gali ganei luev eteik wat vie molge; Ve galkik sawa etenik ande gen bunam walang ano meng gihlang, dangetok be vie ve amolmol tepwe-ngge invang as gen nitangi ete galkik ivang nik. 27 Ginei mie gob avie gikwai, okob nulgum ve nutin am avie nikwai bwaya, me ginei mie gob avie ite okob lolom ve nomb avie bwaya. 28 Bemem ginei mie gob avie gikwai, okob etok mie gulgum gen tiate ite ma. Be avie vuivuei ti ginei nemb amol okob ei gilgum gen tiate ite weik etok ge. Bemem amolmol ebe tis arwasgen ok atob in-gas gen bunam nalk etenik ane ninggas ta ge, be ayeu buaingg ve ret yem un-gas gen bunam dang dangetok.

29 Angg nune-nggen yaun ete ayeu ganei nik ane dabe dangeteik; Galkik ande sawa undib ite, dangetok be amol gaptol ebe nolge emb avie gikwai ok invang as gen denang ebe emb avie ite. 30 Be eisir ebe iteng ok invang weik ebe aplos bunam ite ok, be amolmol ebe ivang tis tas vevias ge ok invang weik ebe aplos bunam ok. Be amolmol ebe ivgo gen walang ano molge ok, invang weik ebe eisir gen ma ve is ok, 31 be amolmol ebe emb kulkul ve gen nalk etenik ane ok eisir invang denang amolmol ebe ilgum kulkul gen etok ane ite ok. Ve eitit tatpweng are gikwai tanei asonge gen bambamo ete giengk nalk nik atob niro ate vukir be menihlang nangglus ti.

32 Ayeu bwaingg ginei yem tangg aim nitung walang ano love nilgum be aplongg aim bunam, beti ve nanei lavo vevie nitangi aim be unaute kob. Amol ebe geb avie ite ok, ei ta givin anongge ve nilgum Amol Bamo ane kulkul, gisov ei ta givin ve nilgum gen ebe Amol Bamo gili vie ok. 33 Bemem amol ebe geb avie gikwai ok, ei ta gitung gen nalk ane bamo molge, be ei gilgum veik arwe nili ei vie, 34 beti atob ei ta nitung ailu ailu. Be avie gaptol ebe arwasgen ma ok be tis avie vuivuei, eisir tas gitung Amol Bamo ane kulkul bamo molge, ve eisir tas givin ve inemb utlas ulis be tis dalgos nitangi Amol Bamo nile. Bemem avie ebe tis arwe gikwai ok, ei ta givin gen nalk ane gitlek molge, gisov ei ta givin ve ane amol nili ei vie.

35 Ayeu tangg givin ve namb yem ru beti ganei yaun dangetenik, velob yem unei bwat ayeu galgum ve navarkei yem gili bemem dangetok etok ite. Ayeu tangg givin ve yem unes aim luev vie-ngge be unalgum Pomate ane kulkul tis aplongg aim dongke ge.

36 Dangetok be ginei avie ti gabu amol ti ve inemb is ate bemem sulu emb is ate ite nangge, be amol nok gili gen etok gitangi ei ite be ei ta givin ve gabu inemb is ate seukie-ngge, okob gabu inemb is ate ma! Nitangi ete ei ane ta gitung ok. Be etok ei gilgum gen tiate ite. 37 Bemem ginei amol ti ta gitung yaun ti giengk aplo ite be ei gili ate gitangi ebe atob nemb ate dabin vie-ngge be ta gitung ginei nemb avie bwaya bekob ok, okob etok gen vie weik etok ge. 38 Dangetok be amol ti ginei ta gitung ve nemb avie, etok vie. Bemem amol ti ginei ta gitung ginei nemb avie bwaya, etok ok gen vie molge gitlek.

39 Ginei avie ti arwe gibweg matawe nangge, okob avie nok atob nivang nivin arwe etok painge ge nitangi ebe ane amol gibweg matawe ok, bemem ginei ei ane amol nimat vunu okob atob ei nivang ane gen nitangi ebe ta gitung ok. Be ginei ei ve nemb amol vaku ti vukuri, okob etok gitangi. Bemem ei nemb amol ti ebe nolge meng-gihlang amol bui ane ok. 40 Bemem ginei ei nivang ane gen weik ebe avie tupe ok, atob ei ta vevie anongge. Etok ayeu ate ge angg tangg gitung etok, be ayeu gali ganei Pomate ane Ngalau givang givin ayeu weik etok ge.

Copyright information for `KBM