1 Corinthians 9

Pol ginei aposel as kulkul be tis as luev lavo

Be Pol ginei; Wat Kilisi gigas ayeu gikwai be gavang angg gen denang ebe gavang ok ite me? Be wat ayeu aposel ti ite me? Me wat ayeu gali eitit and Amol Bamo gisov matanongg ite me? Be Amol Bamo ane kulkul ebe ayeu galgum ok, okob wat yem ate nok weik awangg kulkul etok ane ano ite me? Bingano. Amolmol subu ili ayeu inei ayeu aposel ti ite, bemem yem, yem uli unei ayeu aposel ti. Ve gisov yem aim aplongg aim givin Amol Bamo ane ge, ete ginei ayeu lavo ginei ayeu aposel ti.

Givin ebe amolmol ilgum ve inemb ayeu ta ok, be ayeu gavarkei gwangne giwei angg yaun eteik: Ginei ayeu nambweg navin yem be nalgum kulkul, okob gitangi ebe yem unemb ben ve ayeu nan ok me ma? Pita be tis eisir aposel tepwengge love tis Amol Bamo male-nggen ok givin, eisir emb avie gaptol bui ane, be givin ebe eisir ivang itangi nam dabe ge ile ve inalgum kulkul ok, eisir inggas arwasgen givin givin be tepwe ile. Bemem amolmol ebe eisir imbweg ivin is ok emb ben gitangi eisir as avie-nggen givin weik etok ge. Dangetok be ginei yem unalgum dangetok nitangi ayeu ite, okob atob vie me ma? Me wat eilu Banabas ge atob analgum kulkul ve anavkwen amei ate me? Yem uli amol valir ane ret geb kulkul ve ges valir be ei ate givgo givgo ate? Be amol ret nolge givro ben um ti be gen ane ben etok ane ano ite? Me amol ret geb ane bwelk bulimakao dabin bemem givwat ane bwelk nok ane rur ve ginum ite?

Wat ayeu ganei yaun bambamo etok gitangi ebe amolmol ge as tas gitung ok me? Ma yapin. Mose ane yaun ok ginei yaun etenik givin weik etok ge. Ve Mose ane yaun ginei dangeteik; “Mie gitangi ebe ve nusum bwelk bulimakao ebe geb kulkul ve gilir ane ben givang yem aim um aplo ok, avo avwut ok ite.” Namnambed? Pomate ginei yaun etok gipil bwelk bulimakao bingano ge me, 10 me Ei ginei yaun etok gipil amei givin? Bingano molge. Ei ginei yaun etok gipil amei bingano ge. Pomate ta givin ve amol ebe gitle nalk ve ben ane ok gabu amol ebe gitpun ben uve ok, sulu atob inen as kulkul ete ilgum ok ane ano. 11 Amei avro ngalau ane ben uve gisov yem aplongg aim, be ginei yem unemb gen ebe ve nemb amei utlangg amei ulis ru ok nitangi amei, okob gen etok wat bunam molge gitangi yem me? 12 Be ginei amolmol subu gitangi ebe ve invwat gen dang-dang etok nangge yem ok, okob amei ok gitangi ebe atob anvwat gen walang ok nangge yem ok ite me?

Bemem gen ebe amei gitangi ve anvwat nangge yem ok, ete amei avwat gen etok ti nangge yem ane ite molge. Bemem aro amei ate ta be anggas gen bunam walang ok gitangi ge, gisov amei bwaingg amei ve ret anvarkei luev avwut ve Kilisi ane Binge Vie (mateu).

13 Yem utpweng are gikwai ve amolmol ebe emb kulkul nangge lum yamar aplo ok, eisir en ben lum ane. Be amolmol ebe itak itak da giwei taku da ane ok, eisir en gen ete emb ve da ok tavlu weik etok ge. 14 Be amei ok weik etok ge, ve Amol Bamo ginei dangetok ginei, “Amolmol ebe emb kulkul ve inei Binge Vie vusa ok, atob in-gas gen ebe ve niro eisir ta ok, ve as kulkul ete ilgum ok ane.”

15 Bemem ayeu gagas gen ti dangetok ite molge, be galkik etenik ok weik etok ge. Velob yem unei bwat ayeu galgum ve yem unemb gen nitangi ayeu beti garo yaun etenik bemem dangetok ite. Be etok vie ve ayeu namat vunu ge nakwai, ve gisov ayeu tangg vevie ano-ngge ve angg kulkul ebe galgum ok ane be bwaingg veret amol ti ninggas awangg tangg vie kulkul etok ane nikwai. 16 Ayeu gitangi ebe ve nandang auwate be nanei ayeu amol ebe ganei ganei mateu ok ite ma. Bemem luev ti giengk ebe ve ayeu nale ok ite ma, dangetok be atob ayeu nalgum angg kulkul etok ninggas ta ge. O ayeu likok e. Ginei ayeu nalgum kulkul etok ite, atob ayeu nambweg vie ite molge. 17 Ginei ayeu tangg nivin kulkul etenik, atob namb kulkul be nanggas ane mone nivin, be ginei ayeu tangg nivin kulkul etenik ite bemem ayeu galgum, okob etok weik ayeu gavang ve kulkul etok ane yapin. 18 Dangetok be atob ayeu nanggas kulkul etok ane ano namnambed? Kulkul etok ane ano ebe ayeu ve nanggas ok dangeteik; Gen ebe ayeu gitangi ve nanggas niwel angg kulkul etok ane ok, ete ayeu gagas ite ma, bemem ayeu gabwas mateu sinsin ge gitangi amolmol be etok weik ebe awangg kulkul ane ano ok.

19 Amol ti ane amol kulkul ane ayeu, ebe gab kulkul sinsin ge ok ite ma! Bemem ayeu ate ge gab awate ve amolmol tepwengge as amol kulkul ane sin-ge ti, veik ginei gitangi kob atob ayeu naro amolmol anongge aplos vukir. 20 Beti givin ebe ayeu galgum kulkul nangge Juda as taku ok, ayeu gavang mul ve Juda as luev ge, be galgum veik naro eisir Juda vukir. Bingano, Mose ane yaun geb ayeu dabin ite, bemem givin ebe ayeu gavang gavin amolmol ebe isov Mose ane yaun ane lu ok, ete ayeu gavang weik amol ti ebe gisov Mose ane yaun ane lu ok. Ayeu galgum dangetok veik naro amolmol ebe isov Mose ane yaun ane lu ok vukir. 21 Be givin ebe ayeu gavang gavin amolmol gitip ane (amolmol dabas ungglus) ebe inggas Mose ane yaun ite ok, ayeu galgum weik ebe ayeu amol gitip ane ti ebe gigas Mose ane yaun ite ok veik naro amolmol gitip ane vukir. Bemem ayeu bwaingg ve Pomate ane yaun ebe geb gitangi Mose ve nemb nitangi amolmol ok ite ma. Ayeu gasov Kilisi ane yaun ane lu givin weik etok ge. 22 Be ayeu weik amolmol ebe aplos givin gwangne ite ok as amol ti, veik naro eisir ebe aplos givin gwangne ite ok vukir. Ayeu gavang mul ve amolmol walang ok as luev gitangi ge be galgum veik ginei gitangi, okob atob naro eisir as amolmol subu vukir. 23 Ayeu galgum kulkul walang etok gisov Binge Vie ane ge, veik nalgum be Binge Vie nok menihlang bamo ge. Veik ayeu nanggas Binge Vie nok ane gen vevies navin amolmol subu.

24 Yem utpweng are gikwai, ve amolmol anongge atob intuvki (resis) be lolos ve in-gas gen. Bemem amol dongke ge atob ninggas gen ete eisir lolos ve in-gas ok. Dangetok be yem unemb tulkwangg aim vier be untuvki gwangne ge veik un-gas gen ete lolongg aim uvang ve un-gas ok. 25 Amolmol ebe ituv-tuvki (resis) ve in-gas gen ok, eisir emb asgwangne be tis utlas ulis be as tas gitung tepwengge gitangi gen etok gile. Eisir ilgum dangetok veik in-gas gen ebe atob niengk sawa manang ite bokti tiate be ma nikwai ok. Bemem eitit talgum ve tan-gas gen ebe asonge niengk dangetok nemb ta ge ok. 26 Beti ayeu gatuvki be nangg gilek be ginme ite ma, ayeu gatuvki be nangg rorongge gitangi gen ebe giengk mate ane ok. Me ginei eilu amol ti anes amei ate, atob ayeu nakari baingg sinsin-ge be nas amol etok silip silip ite, 27 ayeu gab utlangg ulis dabin vie-ngge be galgum ei be gisov awangg yaun ane lu ge. Velob ayeu nanei mateu ve amolmol subu, be nindeb mul ane ayeu ate me-nale nambweg vie ite.

Copyright information for `KBM