1 John 2

Yisu ei eitit and amol ebe geb eitit ru ok

Angg nune-nggen; Ayeu Jon garo yaun etenik gitangi yem veik unalgum gen tiate bwaya. Bemem ginei amol ti gilgum gen tiate, okob eitit and Amol vie ti ebe ve nemb eitit ru ok ete gibweg nik, Yisu Kilisi ei ate ebe gibweg givin Tame Pomate be gipasang eitit and yaun gitangi Tame ok. Ei dongke ge ete gilgum kulkul ve gisin eitit and tiate tepwengge gikwai. Be eitit ge ite ma, Ei gigas amolmol nalk ane tepwengge as gen tiate ane vavavne.

Dangetok be ginei eitit tansov Pomate ane yaun ane lu ge, atob eitit tandi tanei eitit ande tatpweng Ei are gikwai. Amol ti ginei ninei dangetok ninei, ayeu ande gatpweng Pomate are gikwai, bemem amol nok gisov Pomate ane yaun ane lu ite, okob amolmol dang dang-etok ete yaun bingkas kasop ane roro be yaun ano ti giengk ei aplo ite molge. Bemem amolmol ebe ilgum Yisu ane yaun ebe ginei gitangi eisir ok ano gile ok, eisir etok ge ete atob tas nivin Pomate ninggas tangge. Be luev ebe ve tanatpweng it-ate are tanei eitit tavang tavin Pomate bingano molge ok dangeteik: Ginei amol ti ninei ayeu gavang gavin Pomate gigas ta ge, okob ei nes ane luev walang ok love nitangi ete Yisu Kilisi gilgum ok.

Yaun vaku ti

O angg nune-nggen ebe tangg givin aim gitlek ok. Ayeu garo yaun vaku ti gitangi yem ite ma, etenik yaun muanggane ebe nolge ute gikwai ok. Yaun etenik ebe warik yem ute gimungg mate ge ok. Bemem yaun ti ete ayeu gab gitangi yem nik, etok yaun vaku ti. Be yaun nok ane ano giengk Kilisi be tis yem ate. Ve yev ano roro gisov nangge gulumb ginme be ande ane aivi giro aiweng tumi nalk etenik ane be bogbogo gikwai.

Dangetok be ginei amol ti ninei dangetok ninei, ayeu gavang gasov bogbogo aplo, bemem ei ta vavis ve ane nune nggen, okob amol nok ei givang gisov aiweng tumi aplo ge nangge. 10 Bemem amol ebe ta givin amolmol ok ete ei givang gisov bogbogo aplo. Be ei gitangi ebe ve nirwel amolmol subu be inde insov gen tiate aplo ok ite ma. 11 Bemem amol ebe ta vavis ve amolmol ok, ete givang gisov aiweng tumi aplo be gilgum ane gen walang ok givang ete aiweng tumi aplo ok ge. Be ta gisgil taku ebe ve nile ok, ve gisov gen aiweng tumi ane gisil ei matano.

12 Angg nune-nggen, Pomate ande gisin yem aim gen tiate walang ok gikwai ve Yisu ane gwangne, beti ayeu garo yaun etenik gitangi yem. 13 Angg bambamo-nggen, yem utpweng Amol ebe warik gibweg gimungg bekob nalk tis gulumb meng-gihlang ok are gikwai, beti ayeu garo yaun etenik gitangi yem. Be yem amol singamolomb yem umbweg uwei amol tiate nalk etenik ane gikwai, beti ayeu garo yaun etenik gitangi yem.

14 Angg nunus gen, ayeu garo yaun etenik gitangi yem gisov yem utpweng Tamangg aim Pomate are gikwai. Angg bambamo-nggen, ayeu garo yaun etenik gitangi yem ve gisov yem utpweng Amol ebe warik gibweg gimungg bekob Pomate gipasang nalk tis gulumb ok are gikwai. Be yem amol singamolomb, yem amolmol gwangne ane, be unggas Pomate ane yaun ta giengk aplongg aim be ande umbweg uwei Sadam gikwai, beti ayeu garo yaun etenik gitangi yem.

15 Yem tangg aim nivin luev nalk ane be tis ane gen walang ok bwaya. Amol ti ginei ta givin gen nalk ane, atob ei ta nivin Tamand Pomate ite. 16 Gen nalk ane tepwengge, gen ebe amolmol ili be tas givin ok, be gen tiate ebe amolmol tas givin ve inalgum ok, be tis gen ebe amolmol indang is ate gipil ok, gen etok tepwengge ti ginme nangge Pomate ane ite ma molge. Gen bambamo etok tepwengge meng-gihlang nangge amolmol nalk ane ge. 17 Be gen nalk ane bambamo ete amolmol ili be tas givin ve inalgum nik, be tis nalk ei ate ok asonge ma nikwai. Bemem amol ti ginei nisov Pomate ane yaun ane lu ge, atob ei nimbweg matawe dangetok nemb ta-ngge.

Amol ebe gili Yisu tiate ok

18 Angg nune-nggen, warik yem ute inei yaun ti dangeteik inei amolmol lai ane ebe es valir gitangi Yisu ok atob meinahlang. Be ande sawa ti giengk vukuri ite ma. Amolmol ebe ili Yisu tiate ok ande walang ano meihlang. Dangetok be eitit tandi kob, ve sawa ebe gulumb tis nalk ve ma nikwai ok ande gibloblo tepwe. 19 Be eisir nok eitit vu dongke ite, beti eisir bwais ve eitit be ile ivang as atane ge. Ve ginei eitit vu dongke kob atob tanvang tanvin it-ate tanvang nik, bemem eisir bwais ve eitit be ile ivang as atane ge beti gen etok giengk gitip ge ve eitit vu dongke ite ma.

20 Bemem Kilisi geb ane Ngalau Yamar gitangi yem gikwai, beti yem tepwengge ande utpweng yaun ano are. 21 Ayeu garo kapia galkok gitangi yem ve gisov ebe utpweng yaun ano are ite nangge ok ite ma, ayeu garo kapia etok gitangi yem ve gisov yem ande utpweng yaun ano are gikwai. Be utpweng are givin ve yaun bingkasop ane ti ginme nangge yaun ano etok ite ma molge.

22 Amol ebe ginei Yisu ei amol ebe geb eitit ru (Kilisi) ite ok, amol etok ete ei amol bingkasop ane. Be ei amol ti ebe ges valir gitangi Yisu ok, ei givkir dume gitangi Pomate gabu Natu. 23 Ve amol ti ginei givkir dume gitangi Pomate, okob ei givkir dume gitangi Pomate Natu givin weik etok ge. Be amol ti ginei ta givin Yisu, okob ei ta givin Pomate givin weik etok ge.

24 Dangetok be yaun ete warik yem ute gimungg mate ge ok, un-gas yaun nok ta gwangne ge niengk aplongg aim. Ve ginei yem un-gas yaun etok ta gwangne ge niengk aplongg aim, atob Pomate gabu Natu Yisu invang invin yem. 25 Be gen ebe Kilisi ei ate gibiti ane yaun ve atob nemb nitangi eitit ok ete dangeteik; Ei atob nilgum eitit be tanambweg matawand dangetok ninggas ta-ngge.

26 Ayeu galgum ve nanei amolmol ebe ilgum ve inyo inyo yem ok as luev lavo nitangi yem, beti garo kapia etenik. 27 Bemem yem; Kilisi geb Ngalau Yamar gitangi yem gikwai be Ngalau Yamar nok ete givang givin yem givang nik. Dangetok be unrek amolmol ebe ve inbul aim ok bwaya, ve Ngalau Yamar gibul yem ve yaun walang ok ane gikwai. Be yaun ete ei ginei gitangi yem ok, etok yaun ano molge. Dangetok be unsov yaun ano ete Ngalau Yamar ginei gitangi yem ok, ane lu ge be unvang unvin Kilisi ge.

28 Angg nune-nggen, unvang unvin Ei painge ge veik eitit tanvarkei tis aplond dongke-ngge tanvarkei Ei na, nivin ebe ve ninumul ninme ok, be tanpelk me mai mayand ve Ei ite. 29 Yem utpweng are gikwai ve Kilisi ei amol vie dongke. Dangetok be unatpweng gen etok are nivin kob; Amolmol tepwengge ebe ilgum gen vie-ngge ok, ete weik Pomate ane natu-nggen.

Copyright information for `KBM