1 John 4

Ngalau yaun ano ane be tis ngalau tiate

Angg nune-nggen undi ge velob aplongg aim nivin amolmol ebe iyo iyo inei, “Pomate ane Ngalau givang givin eisir” ok as yaun. Bemem unasge ge be undi kob, velob ngalau ete eisir inggas ok ginme nangge Pomate ane me ma? Ve amolmol bingkasop ane ebe iyo inei eisir ok inei Pomate ane avo ukwas binge ok, ande meihlang bon-ge be ivang emb taku walang ok avwut. Dangetok be atob yem unatpweng Ngalau ebe ginme nangge Pomate ok are dangeteik; Amolmol ebe inei dangeteik inei, “Yisu Kilisi meng-gihlang weik amolmol.” Eisir etok ete Pomate ane Ngalau givang givin eisir. Bemem amolmol ebe inei yaun dangetok gipil Yisu ite ok, eisir etok ete inggas as ngalau ti atane ge. Be ngalau ete eisir inggas ok, ete ginme nangge amol ebe ges valir gitangi Kilisi ok. Amol nok ebe warik ute inei atob ninme ok, ete galkik ande gibielk gikwai be ete givang nik.

Angg nune-nggen. Pomate ane amolmol-gen yem roro. Yem ande umbweg uwei amolmol bingkas kasop ane gikwai. Be Ngalau Yamar ete givang givin yem nok, ane gwangne gitlek ngalau ebe givang givin amolmol ebe aplos givin Pomate ite ok. Eisir etok ebe aplos givin Pomate ite ok, beti inei as yaun nalk etenik ane gitangi amolmol ebe aplos givin Pomate ite ok, be isov eisir as yaun ane lu vie-ngge. Bemem Pomate ane natu-nggen eitit beti atob amolmol ebe itpweng Pomate are ok, atob inatpweng eitit and yaun are. Be giwel eisir ebe itpweng Pomate are ite ok, ete atob bwais ve inaute eitit and yaun. Ta-undi gen dangetok ete atob nilgum be tanatpweng Ngalau yaun ano ane be tis ngalau tiate ane are.

Luev tand nivin ane ane dabe giengk Pomate

Angg nune-nggen, eitit tand nivin amolmol walang ok nitangi ge. Ve luev ete ve tand nivin amolmol nik ginme nangge Pomate ane. Amol ti ginei ta nivin amolmol, amol etok weik Pomate ane natu be ei gitpweng Pomate are gikwai. Ginei amol ti ta nivin amolmol ite, okob amol etok gitpweng Pomate are ite. Ve Pomate ei Amol ta givin amolmol ane. Pomate ges ane ta givin amolmol ane ru gitangi eitit dangeteik; Ei ate Natu dongke ge gibweg, bemem gihlin Natu nok gisov nalk ginme veik eitit tanambweg matawand. 10 Tand givin ane dabe gisov ebe eitit tand givin Pomate ok ite ma. Bemem Pomate ta givin eitit beti gihlin Natu ginme be geb ate giwel eitit be gimat vunu ve eitit and tiate bambamo ebe talgum ok ane.

11 Angg nune-nggen, ginei Pomate ande ta givin eitit dangetok, okob eitit ok tand nivin amolmol weik etok ge ma! 12 Amol ti gili Pomate ite molge, bemem ginei eitit tand nivin it ate okob atob Pomate nivang nivin eitit be atob eitit tand nivin Pomate ano ge.

13 Pomate geb ane Ngalau gitangi eitit beti eitit ande tatpweng are tanei Pomate givang givin eitit, be eitit tavang tavin Pomate. 14 Amei ali gen etok gikwai beti anei ane yaun gitangi amolmol be anei; Tamand gihlin Natu ginme nalk ve nemb amolmol tepwengge ru. 15 Dangetok be ginei amol ti ninei dangetok ninei, “Yisu ei Pomate Natu,” okob amol etok ei givang givin Pomate be Pomate givang givin ei. 16 Eitit ate ok tali be tatpweng are be aplond givin weik etok ge tanei Pomate ta givin eitit anongge.

Tand givin ane dabe giengk Pomate, dangetok be ginei amol ti nivang mul ve luev tas givin ane, okob amol etok givang givin Pomate be Pomate givang givin ei.
17 Eitit tas and luev nangge nalk etenik love ande gile gitangi weik ebe Kilisi ei ate ok roro-ngge, beti asonge nindeb mul ane nivin ebe Pomate ve ninumul ninme ok atob eitit tanvarkei Pomate na tis aplond dongke-ngge, ve gisov luev tas givin is ate ane galkik giengk givin eitit. 18 Ginei eitit tand nivin it ate anongge, atob tanpelk ve it ate ite ma. Ve luev tand givin ane gitin luev ete ve tanpelk ve it ate ane ok gikwai. Eitit tapelk ve it ate gisov tand gitung and gen tiate ebe talgum ok ane den beti.

19 Eitit tand givin it ate gisov Pomate ane ta givin eitit ulu. 20 Ginei amol ti ninei dangeteik ninei; “Ayeu tangg givin Pomate,” bemem ei ta vavis ve ane nune, amol etok ginei yaun bingkasop. Ve amol ti ginei ta nivin ane nune-nggen ebe gili eisir gikwai ok ite, okob atob ei ta nivin Pomate ebe gili ei ite ok namnambed? 21 Be yaun ebe Kilisi geb gitangi eitit ok ginei dangeteik; Amol ti ginei ta givin Pomate, okob ei ta nivin ane nune-nggen nivin weik etok ge.

Copyright information for `KBM