1 John 5

Tanvarkei gwangne be tanambweg tanwei gen tiate nalk etenik ane

Amolmol ebe aplos givin inei Yisu ei Mesia (Amol ebe Pomate geb ve nemb ane amolmol-gen dabin ok), eisir etok ete Pomate ane natu-nggen. Amol ti ginei ta nivin tame, ei ta nivin natu weik etok ge. Ginei eitit tand nivin Pomate be tansov ei ane yaun ane lu ge, atob tanatpweng are tanei eitit tand givin Ei ane amolmol-gen givin weik etok ge. Ve eitit tand givin Pomate gisov taute ei ane yaun be tasov ane lu ge. Be gen ebe Ei ginei gitangi eitit ve tanalgum ok, etok bunam ite. Ve amolmol ebe meihlang ve Pomate ane natu-nggen ok, eisir gitangi ebe ve inambweg inwei gen tiate nalk etenik ane ok. Be eitit aplond givin Pomate beti eitit gitangi atob tanambweg tanwei gen tiate nalk etenik ane. Amol ret gitangi ebe atob nimbweg niwei gen tiate nalk etenik ane ok? Amol ebe aplo givin ginei Yisu ei Pomate Natu, amol etok ete gitangi atob nimbweg niwei tiate nalk etenik ane.

Gen ebe ginei Yisu binge gitangi amolmol ok

Eitit tatpweng are gikwai tanei Yisu ei Pomate Natu. Ve givin ebe Jon givarguv Yisu nangge bui Joldan ok, be yaun ti ginme nangge Pomate avo nangge gulumb dangeteik: Ayeu Natungg dongke etenok. Be tis yaun ebe Yisu ve nimat vunu ane be ginei ok. Be Ngalau yamar ok ginei lavo gitangi eitit nangge aplond gitang-tangi ge givin weik etok ge. Yaun aitol etok ete ginei Yisu lavo gitangi eitit. Ngalau Yamar ebe givang eitit aplond ok, be yaun ebe ginme nangge Pomate avo ok, be tis yaun ebe Pomate ginei vukuri givin ebe Yisu ve nimat vunu ane ok. Be sotol etok tepwengge as yaun gitangi ate ge. Eitit talgum gen ve tasov yaun ebe amolmol ge inei ok ane lu ge, bemem yaun ete Pomate ginei ok, gitlek yaun ete amolmol inei inei ok. Ve yaun ete Pomate ginei ok ete ginei lavo gitangi eitit ginei Yisu ei Pomate Natu bingano ge. 10 Dangetok be amol ti ginei aplo nivin Pomate Natu, okob amol etok gipasang yaun ebe Pomate ginei ok vie-ngge giengk aplo. Bemem amol ti ginei aplo givin Pomate ite, amol etok gili Pomate weik ebe amol bingkasop ane ti ok. Ve gisov ei aplo givin yaun ebe Pomate ginei gipil Natu ok ite. 11 Be yaun ete Pomate ginei ok ane dabe dangeteik; Pomate gihlin Natu be ginme veik eitit tanambweg matawand. 12 Dangetok be amol ti ginei nivang nivin Pomate Natu, atob ei nimbweg matawe nemb ta-ngge. Be amol ti ginei nivang nivin Pomate Natu ite, amol etok atob nimbweg matawe nemb ta-ngge ite ma.

Yaun ebe ve tanambweg matawand nemb ta ge ok ane

13 Ayeu garo yaun etenik gitangi yem amolmol ebe aplongg aim givin Pomate Natu ok, veik unatpweng are ve yem atob unambweg matawangg aim dangetok nemb ta-ngge. 14 Ginei eitit tanvang mul ve Pomate ane ta givin ge, be tanes miengk be tanau-tani ei ve gen ti ane, atob ei talngavo ge be nemb nitangi eitit. Beti atob eitit tanvarkei ei na tis aplond dongke-ngge. 15 Ei giute eitit and yaun givin ebe tautani ei ve gen ane ok. Be eitit tatpweng are tanei gen etok ano molge, be tatpweng are givin weik etok ge ve gen ebe tautani nangge ei ok, ete ei geb gitangi eitit.

16 Amol ti ginei gili ane nune ti gilgum gen tiate ti, be gen tiate ete ei gilgum ok gitangi ebe atob niyaing ei ite ok, okob amol etok nemb ane nune nok ru be nes miengk nitangi Pomate, veik Pomate nemb amol etok ru be nimbweg matawe. Ayeu ganei yaun etenik gipil eisir ebe ilgum gen tiate ebe gitangi ve niyaing eisir ite ok. Be gen tiate ebe gitangi ve nes amolmol vunkunu ok ete giengk nik, bemem ayeu ganei gitangi yem ve unes miengk ve gen tiate etok ane ite ma. 17 Gen bambamo ete amolmol ilgum gitlek Pomate ane yaun ok, etok Pomate gili ginei gen tiate tepwengge. Bemem gen tiate etok subu gitangi ebe ve nes amolmol vunu ok ite.

18 Eitit tatpweng gen etok are gikwai ve amolmol ebe meihlang ve Pomate natu-nggen gikwai ok, gitangi ebe atob inalgum tiate ninggas ta ge ok ite ma. Ve Pomate Natu atob nemb eisir dabin vie-ngge, be Sadam wat nilgum gen ti nitangi eisir ite.

19 Eitit tatpweng are gikwai ve Pomate ane natu-nggen eitit, be amolmol tepwengge ebe aplos givin Pomate ite ok, eisir etok ete Sadam geb eisir dabin ve ane gwangne.

20 Be eitit tatpweng etok are givin ve Pomate Natu ginme be geb dabas-gwet vie gitangi eitit, veik tanatpweng Pomate ano roro are. Be eitit tambweg matawand tavin Pomate matawe ane, ve gisov Ei ate Natu Yisu Kilisi ane ge. Pomate ei Pomate matawas ane, be tanambweg matawand ane dabe giengk ei.

21 Angg nune-nggen, yem unavkir dumangg aim nitangi pomate bingkas-kasop ane ma!

Copyright information for `KBM