1 Peter 3

Amolmol ebe tis arwas-gen ok as yaun

Dang-etok be yem avie gaptol ebe tis arwangg aimgen ok weik etok ge. Yem unsov aim amol-gen as yaun ane lu ge. Veik ginei amol gaptol subu ebe ivang mul ve Pomate ane yaun ite ok, indi as avie-nggen ebe inei yaun walang ano ite ok okob atob inro is ate vukir be inemb as luev dabin vie-ngge. Bingano, atob eisir indi as avie-nggen yem ebe upelk ve Pomate be os aim luev vie-ngge ok, okob atob eisir ok inro is ate vukir weik etok ge. Yem unalgum ve un-golong utlangg-aim ulis ve unvil dabangg-aim lan be unes wal mas vevies nireu baingg-aim be uno kup bwalbwale vevies, veik ebe amolmol indi yem vie ane ge ok ite ma. Yem un-golong aplongg-aim ve gen vevies ebe asonge niengk dang-etok painge-ngge ok ane. Be gen vevies nok ete dang-eteik: Yem unemb aim ate dabin vie-ngge be unvang aim gen nangg aim bwaya-gege. Ve luev dang dang-etok ete Pomate tang-givin anongge. Be warik avie gaptol gimungg ane ebe aplos givin Pomate be iyamar is ate ok, eisir ivang mul ve luev etok. Eisir inggolong is ate ve gen aplos ane be isov as amol gen as yaun ane lu ge. Dang-ete Sala gilgum ok. Sala gisov Ablaham ane yaun ane lu vie-ngge, be gital Ablaham ginei “amol bamo.” Dang-etok be ginei yem unalgum gen vie-ngge be unpelk ve gen ti ite, okob atob yem monahlang weik Sala ane natu avie-nggen.

Be yem amol gaptol ok weik etok ge. Yem uli gikwai unei avie gaptol eisir as gwang-ne weik ete yem amol aim ok ite, dang-etok be yem amol unemb aim avie-nggen dabin vie-ngge be unvang vie-ngge unvin aim ate. Ve eisir ok atob in-gas Pomate ane gen vie ebe ve inambweg matawas ok invin yem weik etok ge. Ve ginei yem unalgum dang-etok, okob atob Pomate niute yem aim yaun (miengk) ebe unei gitangi ei ok.

Tand nivin it-ate

Awangg yaun mul ane ebe ve nanei nitangi yem ok dang-eteik: Yem tepwengge aplongg-aim dongke-ngge, be tangg-aim nivin amolmol walang ok weik ebe kawe be male ok. Unpasang aim ate vie-ngge be unvang unvin aim ate vie-ngge, be untau ete usov yaun ane lu ite ok subu. Be ginei amolmol ilgum yem tiate tiate okob yem unemb tiate niwel bwaya. Me ginei eisir inei yaun tiate gipil yem, yem unemb yaun tiate niwel nitangi eisir bwaya. Yem unwel gen tiate ete eisir ilgum gitangi yem ok be unalgum gen dang-eteik: Yem unes miengk nitangi Pomate ve eisir ane, veik Pomate nemb eisir ru. Pomate gital yem be ei tang-givin ve ginei yem unalgum gen dang-etok, okob atob yem un-gas gen vevies ge nangge Pomate ane. 10 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang-eteik:

‘Amol ti ginei tang givin ve nimbweg matawe be ei tang gitung ve nivang vie-ngge, okob ei nemb avo dabin vie-ngge be ninei yaun bingkas kasop be tis yaun tiate bwaya.
11 Be nivkir dume nitangi luev gen tiate walang ok ane be nivang mul ve luev gen vevies ane ge. Ei nilgum kulkul ve ta nivin amolmol walang ok, be nivang mul ve luev etok painge ge.
12 Ve Amol Bamo na gen amolmol ebe ilgum gen vevies ge ok ta painge-ngge be gitu talnge ve eisir as miengk be geb is ru tis as-mate walang ok. Bemem Ei ta vavis ve amolmol ebe ilgum gen ungglus ungglus ok, be geb vavavne gitangi eisir.”

Gen etok vie ve tan-gas vavavne ve gen vevies ebe talgum ok ane

13 Ginei yem unalgum gen vevies ge ninggas ta-ngge, okob gen ti gitangi ebe atob nilgum yem tiate ok ite ma. 14 Bemem ginei amolmol emb vavavne gitangi yem gisov ebe yem uvang mul ve luev gen vevies ane ok, okob ayeu atob avongg nivwat yem arengg-aim. Be ginei eisir veve inalgum gen ret nitangi yem, yem unpelk ve eisir be atengg-aim nireu bwaya. 15 Yem avongg-aim nivwat Kilisi are nangge aplongg-aim, be undi ei denang aim Amol Bamo. Yem unpasang aim ate yapin ge be unvang, ve ginei amolmol ve inautani yem ve unei gen vie ete usge uvang nik ane yaun lavo nitangi eisir, okob yem unamdil be unei lavo nitangi eisir. Bemem yem unwel eisir avos be unei yaun vie-ngge, ebe gitangi ve nipasang amolmol ok ge nitangi eisir. 16 Yem unemb aplongg-aim be tis aim luev ebe uvang ok dabin vie-ngge, ve ginei yem unalgum dang-etok okob amolmol ebe inei yem susweng gisov ebe uvang mul ve Kilisi ok, atob indi be mai-mayas. 17 Ginei Pomate ta nivin ve eitit tan-gas vavavne ve gen vevies ebe talgum ok ane, okob etok gen vie molge gitlek ebe tanggas vavavne ve and tiate ane ok.

18 Eitit tand nitung nile Kilisi, Ei Amol vie dongke, bemem geb ate giwel eitit amolmol tiate ane etenik be gimat vunu bulwer dongke-ngge be gisin eitit and tiate tepwengge gikwai, be gitwem eitit tatangi Pomate tale. Amolmol es Ei utle ulis weik ete eitit and nik ge vunu, bemem utle ulis dalgo matawe ane ete matawe be gimdil vukuri nangge taku gimat ane, 19 be gile be ginei mateu gitangi amolmol subu dalgos ebe imbweg nangge kapual-lu ok. 20 Eisir etok ebe warik isov Pomate ane yaun ane lu ite ok, bemem Pomate geb vavavne gitangi eisir seukie ite be gisge ge. Love givin ebe Noak gidgin ane ei-vovo bamo ti ok okob. Be givin sawa etok ete amolmol bage tavlu be ano aitol ge imbweg matawas, be inum bui be imat vunu ite ma. 21 Be bui nok weik bui sanggu ete galkik geb yem ru nik ane tuvweng. Bui sanggu nok ebe ve nivuk utlangg aim ulis tom nikwai ok ite ma. Bemem eitit tatpweng are gikwai ve eitit taringk bui sanggu ve geb eitit ru ve gisov Yisu Kilisi ane ge, ebe matawe be gimdil vukuri nangge taku gimat ane ok. Beti galkik eitit tautani Pomate ve tanei nisin eitit and tiate nikwai. 22 Be galkik etenik ande Kilisi gile gibweg givin Pomate nangge gulumb, be angela ebe tis ares bambamo ok, be tis gwang-ne tepwengge galkik isov Ei ane gwang-ne ane lu ge.

Copyright information for `KBM