1 Peter 4

Tanro it-ate vukir be tanes and luev vaku

Kilisi gigas vavavne gipil utle ulis, dang-etok be yem aim tangg-aim nitung gen nivang mul ve ei ge. Ve ginei amol ti ninggas vavavne nipil utle ulis, okob etok weik ebe ande ei gikari luev gen tiate ane gikwai ok. Dang-etok be galkik sawa ete yem ve unvang matawangg-aim nangge nalk nik, yem unvang mul ve aim tangg-aim givin vukuri ite ma. Yem unvang mul ve Pomate dongke-ngge ane tang-givin. Be sawa ebe warik uvang mul ve luev ebe amolmol dabas ungglus ane tas givin ve inalgum ok ande ma gikwai. Ve gen ete amolmol dabas ungglus ane tas givin ve inalgum ok ete dang-eteik: Luev wasi ane, tas givin gen tiate, be inum bui vavis giriv be gira, be tis ebe imbweg ve inum bui vavis givin ebe ilgum ben bambamo ok, be ilgum tiate giriv be gira, isov Pomate ane yaun ane lu ite, inei uye be es miengk gitangi pomate bingkas-kasop ane ok. Be sawa etok ande ma gikwai. Be givin sawa etenik ande yem ulgum gen dang dangetok uvin amolmol dabas ungglus ane vukuri ite ma. Beti eisir ikuri vunungge ve ili ebe ande yem uvkir dumangg-aim gitangi gen bambamo etok tepwengge ok, beti inei yaun tiate gipil aim. Bemem mul ane kob atob eisir ate invarkei Pomate ebe ande gipasang ate yapin ve nilgum amolmol ebe imbweg matawas tis amolmol ebe nolge imat vunkunu ok as yaun ok, na be inei as gen bambamo ebe ilgum ilgum ok lavo nitangi ei. Be gisov yaun etenik ane ge, beti amolmol ebe warik bui gitun is be imat vunkunu ikwai ok, dalgos giute mateu givin. Veik eisir utlas ulis ninggas vavavne weik ete atob amolmol tepwengge in-gas ok nivin weik etok ge. Bemem dalgos matawas ane ok atob nimbweg matawe dangete Pomate gibweg matawe ok.

Sawa ebe gen walang etenik ve ma nikwai ok ande gibloblo tepwe. Dang-etok be unemb aim ate dabin vie-ngge be unes miengk ninggas ta-ngge. Un-gas luev tas givin is ate ane ta gwang-ne ge, ve luev tas givin ane etok gen vie molge gitlek luev gen subu subu ane, be gitangi ebe ve nes luev gen tiate ane vunkunu ok. Un-gas aim nune-nggen unpil aim nam unde tis yaun ma ge, be tangg-aim vavis ve ebe unggas eisir upil aim nam ule ok bwaya. 10 Ve Pomate gibwas ane gen vevies gitangi eitit tepwengge gitang-tangi ge gikwai. Dang-etok be yem unalgum gen vie-ngge nitangi aim nune-nggen, nitangi gen ete Pomate geb gitangi yem gikwai ok. Ve ginei yem unalgum dang-etok, okob atob yem monahlang weik amolmol kulkul ane vevies ebe ve unbwas Pomate ane gen vevies nitang-tangi amolmol ok. 11 Pomate ane gen vevies ete geb gitangi eitit gitang-tangi ge ok ete dangeteik; Amol ti ginei givang ve ninei mateu, okob ei nemb ane kulkul etok roro-ngge. Be ammol ti ginei givang ve nemb amolmol ru, okob ei nilgum ane kulkul etok roro-ngge nitangi gwang-ne ebe Pomate geb gitangi ei ok. Veik amolmol indi yem aim gen walang ete ulgum ok, be avos nivwat Pomate are ve Yisu Kilisi are ane. Avond ninggas Pomate ane bogbogo tis ane gwang-ne itin dang-etok painge-ngge. Bingano.

Tan-gas vavavne tanvin Kilisi

12 Angg nune-nggen, gen bunam ti ebe atob yem un-gas ok atob weik ete yev ok. Bemem yem unkur-kuri be tangg-aim nitung walang ano ve gen bunam etok ane bwaya, ve etok gen vaku ti ite ma. 13 Yem tangg-aim vevie-ngge be undi gen bunam ete unggas ok, weik ebe unggas Kilisi ane vavavne dani uvin ok. Be nindeb mul ane nivin ebe Ei ve ninumul ninme ok, okob atob yem tangg-aim vevie anongge. 14 Be ginei amolmol ili yem tiate be inei yaun tiate gipil yem, gisov ebe uvang mul ve Kilisi ok, okob tangg-aim vevie-ngge ve Pomate ane Ngalau givang givin yem. 15 Yem aim amol ti ninggas vavavne ve gen tiate ebe gilgum ok, weik ges amolmol vunu me givaina amolmol as gen me gilgum gen ungglus ungglus walang ano, me gilgum ve ninggas amolmol as kulkul mone ane ok bwaya. 16 Bemem ginei yem un-gas vavavne ve gisov ebe aplongg-aim givin Kilisi ok, okob mai-mayangg aim bwaya be unei aim tangg-aim vie nitangi Pomate, ve yem ulgum Kilisi are be meng-gihlang bamo.

17 Be sawa ebe Pomate ve nilgum ane amolmol-gen as yaun ok ande meng-gihlang gikwai. Dangetok be ginei Ei nes vu ve niute eitit bui ane and yaun ulu, okob atob bunam molge ve amolmol ebe aplos givin ei ane yaun ite ok. 18 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang-eteik:

“Gen etok bunam ve amolmol bui ane ebe Pomate ve nemb is ru ok. Bemem etok bunam molge ve amolmol tiate ane ebe ilgum gen tiate ok.”
19 Dang-etok be amolmol ebe inggas vavavne gitangi ebe Pomate ane tang givin ok, eisir ines as luev vie-ngge be invang mul ve Pomate ane tang givin ge. Ve Pomate ei amol ebe gipasang gen walang etenik ok, ei geb eitit dabin vie molge.

Copyright information for `KBM