2 Corinthians 11

Pol be tis aposel bingkasop ane

Ayeu tangg givin ve yem unaute ayeu dabangg-gwet ma eteik angg yaun bwam-bwam eteik okob. Ayeu tangg vadbu ve yem ane bamo molge weik ebe Pomate ta vadbu ve ane amolmol ok, ve yem weik avie vuivuei ti ebe ges ane luev vie-ngge ok. Ayeu ganei gikwai ve atob namb yem nitangi amol dongke ge, be amol nok ete Kilisi ei ate. Bemem ayeu tangg gitung yem bamo molge velob yem unemb aim ate ponge unkwai Kilisi weik ebe warik Ewa ok, ebe muwat giyo ei ve ane yaun bingkasop ane ok. Ayeu gapelk gisov lob amol ti ninme be ninei mateu nipil Yisu ti ebe amei anei mateu gipil ite ok, me ginei yem un-gas ngalau ti ebe weik Ngalau ebe warik unggas ok ite, me ginei unaute mateu ti ebe weik mateu ebe amei amb gitangi yem ok ite, okob atob yem unsov amolmol dang dang-etok as yaun ane lu seukie-ngge.

Bemem unaute kob. Ayeu gali yem aim aposel gen etok dabas-gwet vie molge gitlek ayeu ite ma yapin. Bingano ayeu ganei angg yaun weik ebe amolmol dabas-gwet ma ok, bemem ayeu dabangg-gwet weik amolmol ebe dabas-gwet ma ok ite. Amei anei yaun etenik giengk gitip ge gitangi yem, be as tis ane luev walang ano tis as mate walang ok.

Ayeu gawat mone me gen ti nangge yem giwel angg kulkul ebe galgum ve ganei Pomate ane mateu gitangi yem ok ite ma molge. Ayeu galgum au-ate weik ebe gen bwam bwam ti ok veik nalgum yem arengg aim vie. Ayeu galgum gen tiate ti ite ma. Amolmol bui ane nangge nam dabe subu ivgo ayeu ve kulkul ebe ayeu galgum gitangi yem ok ane. Bemem ayeu gali gen etok weik ebe gavaina eisir as gen ok ite ma. Be warik givin ebe ayeu gabweg gavin yem be gen ma ve-ngau ok, ayeu ganini ebe gautani yem ve unemb ayeu ru be unemb gen subu nitangi ayeu ok ma molge. Awangg nune-nggen ebe nangge Masedonia inme ok ete ivwat gen walang ok ve ayeu givin be inme. Ayeu tangg gisgil ebe gab bunam gisov yem ok, be atob nalgum weik etok ge, wat namb bunam nitangi yem ite molge. 10 Kilisi ane yaun ano giengk givin ayeu. Dangetok be ayeu nanei bingano ge nitangi yem nanei, amol ti gitangi ebe atob nivarkei awangg luev ebe ve nandang au-ate nipil gen ebe galgum nangge Akaia as taku walang ok avwut ok ite molge. 11 Ayeu tangg givin yem beti ganei yaun etenik. Bingano, Pomate gili ginei ayeu tangg givin yem bingano ge.

12 Bemem amolmol subu irek luev ebe ve avos nivwat is ate ok, be inei eisir ok ilgum kulkul ete amei algum nik givin weik etok ge. Beti ayeu galgum kulkul ve navarkei amolmol dang dang-etok as luev avwut, be atob nalgum dangetok painge-ngge. 13 Eisir nok, eisir aposel roro ite ma, etok aposel bingkas kasop ane. Be ilgum is ate love weik ebe Kilisi ane aposel-gen roro ok. 14 Dangetok be undi velob unkuri be tangg aim nitung walang walang. Ve eitit tatpweng gen etok are gikwai ve Sadam gitangi ebe ve niro ate vukir be menihlang weik angela ok. 15 
Lain 15 i go inap 33 no i stap long dispela buk long tok ples. Tok Pisin i go olsem: 15 Olsem na sapos ol wokman bilong Satan tu i senisim pasin bilong ol na i mekim olsem ol wokman bilong stretpela pasin, yumi no ken kirap nogut long dispela. Bihain ol bai i kisim pe inap tru long dispela ol pasin ol i bin mekim. Pol i bin karim planti hevi long taim em i mekim wok aposel 16 Mi tok pinis olsem mi laik mekim tok kranki liklik, na taim yupela i harim dispela tok, yupela i no ken ting mi wanpela longlong man. Tasol sapos yupela i ting mi longlong, em tu inap. Tasol yupela i mas larim mi, na bai mi tu mi ken litimapim nem bilong mi liklik 17 Mi no bihainim laik bilong Bikpela na mi mekim dispela tok. Nogat. Mi tok olsem krankiman na mi litimapim nem bilong mi yet 18 Planti man i save bihainim pasin bilong graun na ol i litimapim nem bilong ol yet. Olsem na mi tu mi bai bihainim dispela pasin na litimapim nem bilong mi yet 19 Yupela ol lain i gat gutpela tingting tru, olsem na yupela i save laikim tumas long larim ol longlong man i givim tok kranki long yupela 20 Tru tumas, sapos wanpela man i pulim yupela i go mekim wok kalabus bilong em, o sapos em i pinisim olgeta samting bilong yupela, o sapos em i giamanim yupela na trikim yupela, o sapos em i mekim olsem em i bikman tru, o sapos em i solapim pes bilong yupela, yupela i save larim em i mekim long laik bilong em tasol 21 Sori tru, mipela i no gat strong bilong mekim ol dispela kain pasin long yupela. Mi sem tru long autim dispela rong bilong mipela. Tasol sapos wanpela man i strong long tokaut long pasin bilong em yet, orait mi tu mi ken strong na tokaut. Sori, nau mi toktok olsem longlong man 22 Ol i bilong lain Hibru, a? Orait, mi tu mi bilong lain Hibru. Ol i man bilong Israel, a? Orait, mi tu mi bilong Israel. Ol i lain bilong Abraham, a? Orait, mi tu mi bilong lain bilong Abraham 23 Ol i wokman bilong Krais, a? Nau mi tok olsem longlong man tru. Mi winim ol long mekim wok bilong Krais. Mi winim ol tru long hatwok mi bin mekim. Planti taim ol man i bin putim mi long kalabus na ol i paitim mi planti taim moa yet, na long ol dispela hevi mi winim tru ol dispela man. Planti taim klostu mi dai 24 Ol Juda i bin paitim mi 39 taima long wip, na dispela samting i kamap long mi inap 5-pela taim olgeta 25 Tripela taim mi kisim kanda. Wanpela taim ol i tromoi ston long mi. Tripela taim sip mi stap long en, em i bagarap, na wanpela nait na wanpela san mi trip i stap long solwara 26 Planti taim mi wokabaut i go long ol longwe ples, na mi laik lus long wara, na mi laik bagarap long han bilong ol stilman i save pulim samting bilong ol man i wokabaut long rot. Ol wantok bilong mi yet ol i laik bagarapim mi, na ol man bilong ol arapela lain tu ol i laik bagarapim mi. Klostu mi laik bagarap long taim mi stap long ol taun, na long taim mi stap long graun i no gat man. Klostu mi laik lus long solwara. Na klostu mi laik bagarap long han bilong ol giaman brata 27 Mi bin mekim ol kain kain wok i hat tru. Planti taim mi wok nait na mi no slip. Mi stap hangre, na mi dai long wara. Planti taim mi lusim kaikai. Planti taim kol i bagarapim mi na mi no gat saket samting bilong karamapim skin bilong mi 28 Na mi inap tok long planti arapela hevi tu i bin kamap long mi. Na tu, long olgeta de mi save tingting planti long pasin bilong lukautim gut olgeta sios, na dispela i putim bikpela hevi tru long mi 29 Sapos strong bilong wanpela Kristen i pinis, orait mi pilim olsem strong bilong mi tu i pinis. Na sapos samting i kamap na i mekim wanpela Kristen i pundaun long sin, orait mi save kros tru long dispela samting 30 Sapos i no gat narapela rot, na mi mas litimapim nem bilong mi yet, orait mi ken tok long ol samting i bin kamap na i soim olsem mi yet mi no gat strong, na mi ken litimapim nem bilong mi long dispela 31 God, em i God na Papa bilong Bikpela Jisas, em i save olsem, mi no giaman. Yumi mas litimapim nem bilong em oltaim 32 Long Damaskus, kiap bilong King Aretas i putim ol soldia bilong was long ol dua bilong banis bilong taun, long wanem, em i laik kalabusim mi 33 Tasol sampela brata i putim mi long wanpela basket, na ol i putim basket ausait long windo bilong banis bilong taun na slekim basket i go daun long graun. Na long dispela pasin mi ranawe long han bilong dispela kiap.


Copyright information for `KBM