2 Corinthians 2

Beti ayeu tangg gitung giengk aplongg ge ve ganei atob nanumul natangi yem nalek vukuri bwaya, velob nalgum yem be aplongg aim bunam. Ve ginei ayeu nalek be nalgum be yem aplongg aim bunam, okob atob amolmol ma ebe ve inalgum ayeu be tangg-vevie ok, ve dang yem ge ete ulgum be ayeu tangg-vevie. Beti ayeu garo kapia etenok gitangi yem gilek. Ve ayeu bwaingg ginei natangi yem nalek be unalgum ayeu be aplongg bunam, ve yem ge ete ulgum be ayeu tangg-vevie. Ayeu gali, gen dangetok ete galkik giengk; Ginei ayeu tangg-vevie ve gen ti ane, okob yem tepwengge ok atob tangg aim vevie ve gen etok ane nivin weik etok ge. Bingano, ayeu garo kapia etenok gitangi yem be aplongg bunam anongge, be garo tis matanongg rulu-ngge. Be kapia etenok ebe ve nilgum yem be aplongg aim bunam ok ite ma. Bemem ayeu galgum veik yem unatpweng are unei ayeu tangg givin yem tepwengge gitlek molge.

Tand nivalngan gen tiate ebe amolmol ilgum ok

Amol ti ginei gilgum gen tiate ti, okob ei gilgum ayeu be aplongg bunam ite ma, ei gilgum yem aim amolmol subu be aplos bunam. Ayeu ganei ei gilgum yem tepwengge be aplongg aim bunam ite ma, ayeu bwaingg ve ret namb vavavne bamo molge nitangi ei, beti ayeu ganei, yem aim amolmol subu ge. Ve nolge amolmol anongge emb vavavne gitangi ei gikwai be etok gitangi. Dangetok be yem undi be tangg aim ivalngan ei ane tiate ete gilgum ok, be unemb bing bwai bwaya itangi ei veik aplo bunam molge bwaya. Be nivkir dume nitangi yem bwaya. Ayeu tangg givin ganei yem unes aim tangg aim givin ei ru nitangi ei ate, veik nitpweng are ninei yem tangg aim givin ei gitlek molge. Be kapia ete warik ayeu garo gitangi yem gilek nok ane dabe dangeteik; Ayeu galgum ve ganei nali, nanei yem usov awangg yaun walang ok ane lu ge me ma? 10 Ginei yem tangg aim nivalngan amol ti ane tiate ebe gilgum ok, okob ayeu ok atob tangg nivalngan nivin weik etok ge. Bingano, ginei gen tiate ti giengk gitangi ebe ve ayeu tangg nivalngan ok, okob atob ayeu tangg nivalngan gen tiate etok navarkei Kilisi na be wat tangg nitung vukuri ite, veik namb yem ru. 11 Velob Sadam niyo eitit be ninggas it tande tansov ane gen tiate aplo. Bingano, eitit tatpweng ei ane luev are gikwai.

Pol gibweg Troas tis aplo bunam ge

12 Givin ebe ayeu gabielk Troas ve nanei Kilisi ane Binge vie vusa nitangi amolmol nangge etok ok, be gali ganei Amol Bamo ande gipasang awangg luev ebe ve nalgum kulkul nangge etok ok yapin. 13 Bemem ayeu aplongg bunam molge be tangg gitung walang ano ve gali angg nune Timoti na ite. Beti ayeu gab (gasavi) amolmol Troas ane bais be mang mangi gale Masedonia as taku.

Pomate giro eisir aposel ta be imbweg iwei gen bunam

14 Bemem ayeu ganei angg tangg-vie gitangi Pomate, ve gisov as mate walang ok ei giro amei ta ve Kilisi ane gwangne beti amei ambweg awei gen bunam walang ok. Ei geb amei ve anei Kilisi ane Binge nemb taku walang ok avut weik gen ukwas vie molge ti ebe ginum taku pal-palali ok. 15 Ve Pomate gili amei weik Kilisi ane gen ukwas vie ti ebe avang asov amolmol ebe isov Pomate ane yaun ane lu, be tis eisir ebe ivkir dumas gitangi Pomate ok aplo ok. 16 Amolmol ebe ivkir dumas gitangi Pomate ok, ete inur gen ukwas etok be ili inei gen uve ti ebe ve nes is vunu ok. Bemem amolmol tavlu ebe Pomate geb is ru ok, ete inur gen ukwas etok be ili inei gen vie ti ebe ve nilgum eisir be inambweg matawas ok. Amol ret gitangi ebe atob nilgum kulkul dangetok ok? 17 Amei weik amolmol subu subu ebe ivang emb taku avut be iro Pomate kulkul vukir ve as kulkul mone ane ok ite. Pomate gihlin amei, beti amei algum kulkul etok tis aplongg amei dongke ge weik Kilisi ane amolmol kulkul ane avang Pomate na ge.

Copyright information for `KBM