2 Corinthians 3

Pomate ane yaun ebe gibiti vukuri ok, ane amolmol kulkul ane

Amei weik amolmol subu ebe indang is ate be tas givin ve amolmol subu inro eisir as yaun lavo nitangi yem, me yem unro eisir as yaun lavo nitangi amolmol veik indi be avos nivwat eisir ares ok ite ma. Amei algum gen ve andang amei ate weik ete eisir ilgum ok ite. Amei mei kapia ebe ve amolmol indi be avos nivwat amei arengg amei ok, ete yem ate. Be yaun ebe giengk kapia etok ok, ete amei aro bwal-bwale giengk aplongg amei. Amolmol tepwengge itpweng kapia nok are gikwai be isam. Yem weik kapia ti ebe Kilisi giro ok, be kapia nok ane kulkul ete amei algum ok. Be Ei giro kapia nok ve kilipi ite ma, Ei giro ve Pomate matawe ane, ane Ngalau. Be giro gipil vat me gen ret ite, giro bwal-bwale giengk amolmol aplos.

Amei aplongg amei givin Pomate ve gisov Kilisi ane ge, be anei yaun etenik. Amei gitangi ebe ve andang amei ate ve kulkul etenik ane ok ite, ve amei atpweng are anei amei gitangi gen ti ite. Be etok Pomate ei ate ge ete giro amei ta be algum kulkul etenik. Be ei ate ge ete giro amei ta be mahlang weik yaun vaku ebe ei gibiti ok ane amolmol kulkul ane. Be yaun vaku etok, ane dabe giengk yaun ebe iro bwal-bwale ok ite ma. Ane dabe gisov Ngalau. Ve gisov yaun ete iro bwal-bwale ok ges amolmol vunkunu, bemem Ngalau ei gilgum amolmol be imbweg matawas.

Yaun ebe Pomate giro bwal-bwale gipil vat be geb gitangi Mose ok, yaun etok meng-gihlang tis Pomate ane bogbogo ge be giro Mose na love ringenk molge be amolmol Israel ane gitangi ebe ve indi ei na ok ite. Bemem gen bogbogo tis ringenk etok ande ma gikwai. Dangetok be ginei Mose ane yaun ebe gilgum amolmol be imat vunkunu ok meng-gihlang tis ane bogbogo be ringenk dangetok, okob Ngalau ane bogbogo ane ringenk, atob nitlek molge. Mose ane yaun ebe ve nes amolmol vunu ok ginmei gihlang tis ane bogbogo ge, bemem Ngalau ebe gilgum amolmol be imbweg matawas ok, ginme gihlang be ane bogbogo gitlek molge. 10 Dangetok be atob tanei dangetok tanei, Mose ane yaun ebe warik ginme gihlang tis ane bogbogo ge ok ande ma gikwai. Ve gisov kulkul Ngalau ane meng-gihlang, be ane bogbogo gitlek molge. 11 Bingano. Ve ginei kulkul ete veve ma nikwai ok ginme gihlangg tis ane bogbogo ge, okob kulkul ebe atob niengk dangetok painge ge ok, ginme gihlang tis ane bogbogo weik etok ge, be ane bogbogo nok gitlek molge ve gile.

12 Amei aplongg amei givin be asge yaun gen ebe atob menihlang be niengk dangetok painge ge ok, beti avang tis aplongg amei dongke ge be apelk ite. Be anei yaun giengk gitip gitip ge. 13 Amei weik ete Mose ok ite ma. Mose gisum na ve babal den veik amolmol Israel ane indi gen bogbogo ebe ve ma nikwai, ete giengk ei na ok bwaya. 14 Be eisir aplos dadani molge tis ebe warik be giengk painge love galkik as mate etenik ok givin weik etok ge. As mate walang ok eisir ivnauwi (isam) Mose ane yaun bemem itpweng are siti ite molge, ve ginei eisir aplos nivin Kilisi kob atob inatpweng yaun are. 15 Bingano, as mate walang ok eisir ivnauwi Mose ane yaun bemem itpweng are ite painge love galkik as mate etenik ok givin weik etok ge. 16 Bemem ginei eisir inro is ate vukir intangi Amol Bamo inde, okob gitangi ebe atob inatpweng yaun arkare ok. 17 Amol Bamo Ei Ngalau, dangetok be ginei Amol Bamo ane Ngalau nivang nivin amol ti, atob amol etok nivang ane gen vie-ngge. 18 Be eitit tepwengge tanggas Amol Bamo ane bogbogo bemem tasum nand ve gen ti weik ebe kambam den ok ite. Eitit weik bui tal ane (galas) ebe tali tali nand gisov ok, ve Amol Bamo ane bogbogo giro gipil eitit be ane aivi giro amolmol. Be bogbogo ete eitit tanggas ok, etok bamo molge gitlek. Be bogbogo nok ge ete giro eitit vukir be metahlang weik ete Amol Bamo ei ate ok roro-ngge. Amol Bamo ei Ngalau beti gilgum gen dangetok.

Copyright information for `KBM