2 Corinthians 5

Gisov amei atpweng are anei, ginei amei dalgongg amei ane nam nalk etenik ane tiate nikwai, okob atob Pomate nemb nam ebe ei ate gitav nangge gulumb ok nitangi amei. Be nam nok atob niengk be niengk nemb ta-ngge. Be galkik etenik amei aplongg amei giteng giteng be akuk lili tiate ve an-gas amei nam ebe givarkei gulumb ok, veik nisil utlangg amei ulis weik ebe kup ok. Bingano, ginei amei an-gas amei nam etok nikwai, okob atob amei anvang utlangg amei ulis vuvri sinsin ge ite ma. Givin ebe amei avang tis utlangg amei ulis nalk etenik ane ge ok, amei anggas vavavne tis bunam walang ano molge. Bemem galkik algum gen ebe ve bwaingg amei ve utlangg amei ulis nalk etenik ane ok ite ma. Amei tangg amei givin ve an-gas gen gulumb ane nile niwei utlangg amei ulis weik ebe ino kup ok, veik utlangg amei ulis nalk etenik ane ninggas matawe nivin. Be Pomate Ei ate, ei amol ebe ginei amei dabangg amei gili gipil gen etok be geb ane Ngalau Yamar gitangi amei veik nes ru ve atob amei an-gas gen tepwengge ebe ei gipasang ve nemb nitangi amei ok.

Be gisov gen etok ane ge, beti amei avang tis aplongg amei dongke-ngge tis as mate walang ok. Be ali anei sawa ete amei avang tis utlangg amei ulis nalk ane ge nik, weik ebe ambweg amolmol taku ti ane as nalk ok, be avang aikawe akwai Amol Bamo ane nam. Amei ali Ei ite bemem as amei luev tis aplongg amei givin ge. Be avang tis aplongg amei dongke-ngge be tangg amei givin anongge ve navang ankwai nam etenik be ande anambweg anvin Amol Bamo nangge ane nam. Dangetok beti ginei amei ande ale ambweg avin Ei nangge ete ane nam ok, me amei avang aikawe ge nangge, bemem as mate walang ok amei tangg amei givin anongge ve anvang mul ve luev ebe Amol Bamo gili vie ok painge-ngge. 10 Ve gisov eitit tepwengge atob tanvarkei Kilisi na be nilgum eitit and yaun, kob atob tan-gas and kulkul vie be tis kulkul tiate ebe talgum givin ebe tavang tis utland ulis nalk ane ge ok ane ano nitang tangi ge.

Kilisi Ei luev ebe amolmol ve mainahlang weik Pomate ane nune-nggen ok

11 Amei atpweng yaun ebe ve tanpelk ve Amol Bamo ok are gikwai, beti amei algum kulkul ve anro amolmol vukir veik insov Amol Bamo ane yaun ane lu ge. Pomate gitpweng amei aplongg amei are gikwai, be ayeu gali ganei yem ok utpweng ayeu are givin weik etok ge. 12 Lob yem unei amei aro kapia etenik be algum veik yem avongg aim nivwat amei arengg amei bemem ma, amei algum veik yem tangg aim vevie ve amei ane be unwel amolmol ebe avos givwat is ate ve gen aplos ane ite, be avos givwat is ate ve gen sinsin ge ane ok as yaun. 13 Bingano, ginei amei avang weik amolmol ebe dabas-gwet ma ok, okob etok vie ve gisov Pomate ane amolmol kulkul ane amei, beti amei avang weik amolmol ebe dabas-gwet ma ok. Be ginei amei avang weik amolmol ebe tis dabas-gwet ok, okob amei avang dangetok veik anemb yem ru. 14 Amei avang asov Kilisi ane ta givin ane lu ge, beti galkik amei ali anei Amol dongke-ngge gimat vunu ve amolmol tepwengge ane, be etok weik ebe amolmol tepwengge imat vunu ok. 15 Ei giwel amolmol tepwengge be gimat vunu, veik eitit amolmol ete galkik tambweg matawand nik tanvang mul ve eitit ate and tand gitung bwaya, be tanvang mul ve Amol dongke ebe gimat vunu bekob gimdil vukuri nangge taku gimat ane ok ge ane ta givin.

16 Dangetok be galkik amei algum amol ti ane yaun givang mul ve amolmol as luev ite, bingano, warik gimungg ane amei algum Kilisi ane yaun givang mul ve amolmol as luev, bemem galkik amei algum gen etok vukuri ite. 17 Dangetok be ginei amol ti aplo nivin Kilisi, okob Kilisi atob niro amol etok vukir be nes ane luev vaku vukuri. Unaute kob! Gen muanggane ande ma gikwai be gen vaku ande meng-gihlang. 18 Gen walang etok ane dabe giengk Pomate dongke-ngge. Warik amei as valir gitangi Pomate, bemem gisov Kilisi ane ge beti ei gilgum amei be mahlang ve ei ane nune-nggen. Be geb kulkul gitangi amei ve anro amolmol ebe es valir gitangi ei ok vukir be meinahlang ve ei ane nune-nggen nivin weik etok ge. 19 Be mateu bambamo ete amei anei anei ok dangeteik; Pomate gilgum amolmol tepwengge be meihlang ve ane nune-nggen ve gisov Kilisi dongke-ngge. Be ande ei ta givalngan eisir as gen tiate bambamo ebe ilgum ok gikwai, be geb kulkul gitangi amei ve anei mateu nipil luev ebe ei giro amolmol vukir be meihlang ve ane nune-nggen ok.

20 Pomate ei ate geb amei ve anei Kilisi ane yaun nitangi yem, weik ebe ei ate ginei yaun gisov avo gitangi yem ok. Beti amei awel Kilisi be as bing be anei yaun gwangne gitangi yem be anei “Unemb aim ate untangi Pomate unde, veik ei nilgum yem be monahlang ve ane nune-nggen. 21 Kilisi gilgum gen tiate ti ite molge bemem Pomate gili ei ginei amol tiate ane ti, giwel eitit be gigas eitit and vavavne veik eitit ebe aplond givin Kilisi ok meta-nahlang ve Pomate ane amolmol-gen.

Copyright information for `KBM