2 Corinthians 7

Angg nune-nggen. Pomate ginei yaun etok gipil eitit bingano molge. Dangetok be eitit tandi be tankari and luev ebe gilgum utland ulis tis dalgond matawand ane tiate ok nikwai be tanes and luev vie-ngge weik ebe Pomate ane amolmol yamar ane ok. Be tanvang tis tanpelk ve Pomate ge.

Amolmol Korint ane iro is ate vukir, beti gilgum be Pol ta vevie anongge

Yem tangg aim nivin amei, ve amei algum yem aim amol ti tiate, me algum gen tiate gitangi amol ti, me algum gen ve an valval amol ti ane gen ite ma molge. Velob yem tangg aim nitung unei ayeu ve nalgum yaun nipil yem beti ganei yaun dangetok gitangi yem, bemem ma. Ayeu ganei gitangi yem gimungg gikwai ganei, amei tangg amei givin yem anongge, be amei ali dangetok anei, ginei yem unmat vunu, atob amei ok anmat vunu anvin yem. Me ginei yem unambweg matawangg aim, okob amei ok tangg amei givin ve anambweg matawangg amei anvin yem weik etok ge. Ayeu nanei roro-ngge nitangi yem nanei, ayeu tangg vevie anongge ve yem ane. Be as mate walang ok amei anggas gen bunam painge ge bemem ayeu tangg gitung ginme yem be gilgum ayeu be aplongg vie molge. Beti ayeu tak-vevie anongge ve yem ane.

Bingano, givin sawa ebe amei ambielk Masedonia as taku ok ete amei ambweg vie ite molge ve gen bunam walang ano meng-gihlang nangge etok. Amolmol inei yaun walang ano gipil amei be gilgum be amei apelk ve amei ate ane anongge. Bemem Pomate ei Amol ebe giro amolmol ebe inggas gen bunam dang dang-etok ta ok, ete gihlin Taitus be gitangi amei ginme beti gilgum be amei aplongg amei vie. Amei aplongg amei gile petekie ve ebe Taitus ginme gibielk ve amei ok ane ge ite, bemem ei ginei ebe yem omb ei dabin be nangg aim uli ei vie-ngge ok gitangi amei, beti gilgum be amei tangg amei vevie anongge. Ei ginei gitangi amei ginei yem tangg aim givin anongge ve undi ayeu, be tangg aim gitung ayeu bamo molge. Be tangg aim givin anongge ve unvang unvin ayeu. Beti gilgum be ayeu tangg-vevie ano anongge ve yem ane. Ayeu aplongg bunam ve angg kapia ebe garo gitangi yem gilek be gilgum yem be aplongg aim bunam ok ite ma. Bemem ayeu aplongg bunam sitingge givin ebe gali kapia etok gilgum yem be aplongg aim bunam sawa siti ge ane ok ge. Bemem galkik ande ayeu tangg-vevie ge. Ayeu tangg-vevie etok gisov ebe galgum yem be aplongg aim bunam ok ite ma, bemem gisov yem aim aplongg aim bunam etok ete galkik gilgum be ande yem uro aim ate vukir. Be ayeu gali ganei yem aplongg aim bunam etok ane dabe gisov Pomate, velob yem unei bwat amei mei yaun ebe anei ok ete gilgum yem be aplongg aim bunam bemem ma. 10 Be gen bunam ete Pomate geb gitangi eitit ok ane dabe dangeteik; Ei geb gen bunam dangetok gitangi eitit veik nilgum be tanro it ate vukir, veik ei nemb eitit ru. Dangetok be eitit aplond bunam ve luev ete ve tanro it ate vukir ane ok ve ret ane? Bemem aplond bunam ve gen nalk ane ge ete atob nilgum be tanmat vunu. 11 Bingano. Pomate geb bunam etok gitangi yem beti galkik yem aplongg aim gimdil ve unalgum gen vevies walang ok. Ve gen bunam etok gilgum beti galkik yem umdil be upasang aim yaun sawa uvin aim ate, be unei yaun gitangi amolmol ebe ilgum tiate ok, be uvang tis upelk ve Pomate ge. Be tangg aim givin anongge ve undi amei, be ulgum ve unpasang amol ebe gilgum gen tiate ok ane yaun. Yem aim kulkul bambamo etok ete ges ru ve yem os aim luev gen walang ok ane gile gitangi roro-ngge be ulgum ti gitlek ite.

12 Bingano, kapia ti ebe warik ayeu garo gitangi yem gilek nok, velob yem tangg aim nitung unei ayeu garo kapia etok ve amol ebe gilgum tiate ok ane, me amol ebe amol etok gilgum tiate gitangi ok ite ma. Bemem ayeu galgum ve ganei nanei lavo nitangi yem, ve Pomate gili ginei yem tangg aim givin amei gitlek molge. 13 Be gisov yem aim tangg aim givin amei ane ge, ete gilgum be amei aplongg amei vie.

Bemem amei aplongg amei gile petekie ve yaun etok ane ge ite, bemem gisov ebe yem ulgum Taitus be ta vevie ok beti gilgum be amei tangg amei vie-ngge.
14 Warik ayeu gadang au-ate ve yem ane gavang Taitus na, bemem yem ulgum ayeu be mai-mayangg ite ma. Be yaun bambamo ete amei anei gitangi yem ok, etok yaun ano molge. Be amei mei yaun ete anei gitangi Taitus ok weik etok ge ve yaun etok ano molge. 15 Taitus ta givin yem bamo molge ve ei ta gitung ebe yem unggas ei upil aim nam, be upelk ve ebe tangg aim gitung unei yem gitangi ebe atob un-gas ei ite ok ite, be tis ebe usov ei ane yaun ane lu vie-ngge ok. 16 Be galkik ayeu gali ganei atob yem unalgum aim gen walang ok vie-ngge, beti gilgum be ayeu tangg-vevie.

Copyright information for `KBM