2 Corinthians 8

Luev ebe ve tanemb Pomate ane amolmol-gen ru ok

Angg nune-nggen, Ayeu tangg givin ve ganei yem unatpweng Pomate ane ta viti ebe geb gitangi amolmol bui ane nangge Masedonia as taku ok are okob. Eisir inggas gen bunam walang ano bemem iro is ate ta be ivang tis tas vevias ge. Eisir gen ma molge ve is, bemem eisir emb as da tis as mate walang ok tis aplos givin ge. Ayeu ate gali gen etok gikwai beti ganei anei ane yaun niengk nitip ge nitangi yem. Eisir ilgum gitangi ebe as tas givin ok be emb gen gitangi as gen ret ret ebe giengk givin is ate ok, bemem emb gen walang ano molge. Be lolos ve amei tis as mate walang ok ve inei amei anei be eisir inemb kulkul ete ve inemb Pomate ane amolmol-gen ru nangge Judaia as taku ok invin. Be amei anei bwat atob eisir inemb da nile nitangi ebe amei tangg amei gitung ok, bemem eisir emb gitlek molge. Eisir tas givin Amol Bamo gimungg, bekob ete isov Pomate ane yaun ane lu ge be tas givin amei givin weik etok ge. Dangetok beti amei ahlin Taitus, amol ebe warik gilgum kulkul etok gimungg ok, be anei ei nitangi yem nilek be nilgum ane kulkul tas givin ane etok nivin yem be ma yapin kob. Yem ande gitangi gen walang ok gikwai; Yem aim aplongg aim givin giengk, be yem ate ge ande unei mateu ve aim ate, be ande utpweng yaun arkare, be omb aim kulkul vangg aim pale be tangg aim givin amei anongge. Dangetok be galkik etenik ok yem un-gas kulkul ete ve unemb Pomate ane amolmol-gen ru ok nivin weik etok ge.

Ayeu galgum gen ebe ve avongg nirau yem ok ane ite, bemem amolmol subu ilgum kulkul vas pale be tas givin anongge ve inemb amolmol ru. Beti ayeu galgum ve nali, nanei yem ok tangg aim givin ve unemb amolmol ru unvin weik etok ge me ma? Yem utpweng eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ane ta viti are gikwai. Ei Amol tis are ti bemem gisov yem ane ge beti Ei gilgum ate love weik ebe gen bwam bwam ti ok veik nilgum be yem monahlang ve amolmol ebe tis are ok.

10 Ande ma. Be eteik ayeu angg tangg gitung ebe giengk aplongg ok ete ve nanei nitangi yem nik: Givin Sonda bamo ebe nolge gile gikwai ok ete yem umdil be ulgum kulkul etenik, bemem yem ulgum sin-gege ite yem tangg aim givin kulkul etenik anongge beti ulgum. 11 Dangetok be galkik etenik unalgum aim kulkul etok vangg aim pale ge love unes vunu kob, be unalgum yaun ebe tangg aim gitung giengk aplongg aim ok ano nile nipil gen ete giengk yem ane ok. 12 Ginei yem ande tangg aim givin anongge ve unemb aim da nitangi gen ret ret ebe giengk yem ane ok, okob Pomate atob ta vie-ngge ve yem aim da etok ane. Bemem ginei mie gen ti ma be mie tam gitung ve nomb gen etok ve da nivin, okob nininem be tam nitung walang ano bwaya.

13 Ayeu ganei yaun etenik be galgum veik amolmol subu inambweg vie be yem un-gas bunam ok ite ma. 14 Bemem galkik etenik yem aim gen anongge molge, dangetok be etok gen vie molge ve yem unemb amolmol ebe gen ma ve is ok ru. Be ginei mul ane yem ande umbweg tiate be eisir imbweg vie, okob atob eisir inemb yem ru weik etok ge. Yem unalgum gen dangetok nitangi aim ate veik tepwengge un-gas gen nitangi ate ge. 15 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;

“Amol ebe giro ben anongge sut ok, ei ane ben anongge molge ite.
Be Amol ebe giro ben ailu ge sut ok, ei marav ges vunu ite ma.”

Taitus tis ane amolmol-gen as yaun

16 Ayeu ganei angg tangg-vie gitangi Pomate ve Ei gilgum Taitus aplo love ande ta givin anongge ve ginei nemb yem ru weik ete ayeu galgum ok. 17 Bingano, ei gisov amei mei yaun ebe amb gitangi ei ok ane lu ge, bemem etok ge ite. Ei ate ok ane ta givin kulkul etok bamo molge beti gitangi yem gilek. 18 Amei ahlin eitit and nune ti ebe ginei ginei mateu gitangi amolmol ok be givang givin Taitus. Amol nok ebe amolmol bui ane nangge nam dabe walang ok ili ei vie molge ok. 19 Be amolmol nangge nam dabe walang ok ande emb amol nok gikwai ve nivang nivin amei be tepwe analgum kulkul etenik, veik analgum Amol Bamo are be menihlang bamo ge, veik nes ru nitangi amolmol ve amei tangg amei givin anongge ve anemb amolmol ru.

20 Amei bwaingg amei ve ret amolmol indi amei tiate nisov kulkul ete amei algum ve amb amolmol as da dabin ok. 21 Amei algum gen veik amolmol ge indi amei vie ite, amei algum veik Amol Bamo ok nili amei vie nivin weik etok ge.

22 Beti amei ahlin amei nune ti be givang givin sulu. Amei algum ve anatpweng ei are beti amb kulkul walang molge gisov ei, bemem ei gilgum kulkul bambamo etok tis va pale ge be ta givin anongge ve nemb amolmol ru. Be galkik ei gili ginei yem atob unalgum aim gen walang ok vie-ngge, beti ei ta givin ve nitangi yem nilek be nemb aim ru. 23 Weik ete Taitus gilgum gilgum ok. Taitus nok awangg nune ti ebe algum kulkul avin amei ate ve amb yem ru ok. Be eitit and nune ailu ete ivang ivin Taitus ok, etok amolmol bui ane as amolmol kulkul ane ebe emb Kilisi ane yaun gitangi amolmol ok. 24 Dangetok be yem unes aim tangg aim givin ru nitangi sotol, veik amolmol tepwengge indi be inatpweng are inei yem aim tangg aim givin ge ete gilgum amei be tangg mei vevie.

Copyright information for `KBM