2 Corinthians 9

Tanemb amolmol bui ane ru

Yem utpweng da ebe tamb tamb ve nemb Pomate ane amolmol-gen ru ok are gikwai, beti ayeu atob naro da nok ane yaun nitangi yem vukuri ite. Ayeu gali ganei yem aim tangg aim givin anongge ve unalgum kulkul etok. Beti ayeu avongg givwat yem arengg aim nangge amolmol Masedonia ane nas be ganei, Amolmol nangge Akaia ipasang is ate gikwai givin Sonda bamo ebe nolge gile gikwai ok ve inalgum kulkul etenik. Eisir iute ebe yem ulgum kulkul etok tis vangg aim pale ge ok binge, beti gilgum be amolmol anongge nangge Masedonia aplos gimdil ve inalgum kulkul etenik nivin weik etok ge. Bemem ayeu galgum gisov yaun ete galkik ayeu ganei ve avongg givwat yem arengg aim ok ane ge, beti gahlin sotol aitol etenok be itangi yem ilek. Dangetok be yem unpasang aim ate be unemb aim da yapin ge. Velob awangg yaun ete galkik ganei ok menile ano ma. Ve ginei amolmol Masedonia ane subu invin ayeu be amei andek be andi ebe yem omb aim da ite nangge ok, okob amei ebe avongg amei givwat yem arengg aim ok atob mai-mayangg amei anongge. Be yem ate ok atob mai-mayangg aim nivin weik etok ge. Beti ayeu tangg gitung ve ganei nahlin sotol aitol etenok be inmungg indek be inpasang gen ebe yem unei gikwai ve atob unemb ok yapin ge. Veik ginei ayeu nambielk, okob gen ande giengk gikwai. Be etok weik yem omb da gitangi ebe yem ate aim tangg aim givin ok, be amei avongg amei girau yem beti omb ite ma.

Tangg aim itung yaun eteik be undi kob; Amol ebe givro ben uve aitol ge ok, ei giro ane ben etok ane ano aitol ge sut. Be amol ebe givro ben uve bon ge ok, ei giro ane ben etok ane ano anongge sut. Dangetok be yem tepwengge unemb aim gen nitang tangi ge nitangi ebe amol ei ate ane ta givin ok. Velob amol ti ta nitung ninei, ayeu ve namb gen ite bemem inei beti gab. Unalgum dangetok bwaya. Ve Pomate ta givin amol ebe geb gen tis aplo dongke ge ok. Pomate ei gitangi ebe ve nemb gen walang ebe yem tangg aim givin ve un-gas, bemem unggas ite ok nitangi yem. Veik unsak aim ate ve gen ret-ret ane tis as mate walang ok bwaya. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;

“Ei geb ane gen vevies walang ok gitangi amolmol ebe gen ma ve is ok.
Ei ane opom atob niengk dangetok ninggas ta ge.”
10 Pomate ei amol ebe geb ben uve gitangi amolmol be ivro ok, be ei amol ebe gilgum be ben etok ges ane ano be amolmol en ok. Be atob ei nemb gen walang ok ane uve nitangi yem, be atob nilgum gen etok tepwengge be nes ano nile. Be aim kulkul vevies ebe ulgum ok atob ei nilgum be yem aim kulkul etok nes ane ano. 11 Yem atob un-gas gen walang ano nangge Pomate ane, be atob gitangi ebe ve unemb gen anongge nitangi amolmol ok. Kob atob amolmol indi yem aim gen ete omb ve nemb eisir ru, ebe amei amb gitangi eisir gile ok okob atob inei as tas-vie nitangi Pomate. 12 Ve kulkul ete yem ulgum nik, geb Pomate ane amolmol-gen ebe gen ma ve is ok ge ru ite ma, kulkul etenik gilgum amolmol walang molge aplos be inei as tas-vie gitangi Pomate givin weik etok ge. 13 Yem aim kulkul etok atob nes ru nitangi amolmol ve yem uvang mul ve Pomate ane yaun vie-ngge, be unei Kilisi ane mateu givin givin. Be tis ebe tangg aim givin amolmol be omb is ru ok. Kob atob amolmol indi be avos nivwat Pomate are. 14 Atob eisir inatpweng are dangetok inei Pomate ta givin yem bamo molge. Be atob eisir ok tas nivin anongge ve indi yem, be atob ines miengk nitangi Pomate ve nemb ane yaun bwai bwaya nitangi yem. 15 Dangetok be eitit tanei and tat-vie nitangi Pomate ve ane gen vevies ebe geb sinsin-ge gitangi eitit ok ane. Ei ane gen vevies nok bamo molge be gitangi ebe atob tanav-nawi ok ite.

Copyright information for `KBM