2 Timothy 3

Yaun gipil sawa ebe Yisu ve ninumul ninme nalk ok

Bemem mie nutpweng gen etok are vevie be tam nitung be nuli kob; Asonge gen bunam bambamo tepwe menihlang nindeb mul ane nivin ebe Yisu ve ninumul ninme nalk ok. Be nivin sawa etok atob amolmol kaleuk ve isate be tas nivin is ate ge, be tas nivin kulkul mone ane nitlek. Be atob insov tamas-gen tis tinas-gen as yaun ane lu ite be mongai tinas be indang is-ate be inei yaun ungglus ungglus walang ano. Be atob inavkir dumas nitangi Pomate ane yaun (mateu). Be atob eisir bwais ve amolmol be tas vavis ve amolmol be atob inemb bunam nitangi amolmol, be inei yaun sinsin-ge nipil amolmol. Be atob inavkir dumas nitangi luev vie walang ok. Atob eisir inemb as nune-nggen nitangi amolmol valir ane, be atob invang mul ve eisir ate as yaun ungglus ungglus walang ok seukie-ngge. Be atob indang is ate nitlek be tas nivin gen utlas ulis ane nitlek Pomate. Eisir atob inalgum gen walang ok vie-ngge nitangi Pomate ane luev, bemem eisir aplos givin Pomate ite. Dangetok be mie nuvang nuvin amolmol dang dangetok bwaya.

Amolmol dang dangetok ete as amolmol subu atob inpil avie gaptol ebe ivang tis yaun ge be tas givin ve inalgum gen ungglus ungglus walang ano ok as nam inde be inyo-inyo is. Avie gaptol nok iute yaun tis as-mate walang ok, bemem itpweng yaun ano are ite molge. Amolmol dang dangetok ete ivkir dumas gitangi yaun ano dangebe warik Janis gabu Jambris ivkir dumas gitangi Mose ok. Eisir nok nolge dabas-gwet tiate gikwai be aplos givin Pomate ano molge ite. Bemem eisir as luev tiate etok wat niengk nemb ta ge ite ma, ve atob amolmol indi eisir as gen tiate ebe ilgum ok, weik ebe warik ili Janis gabu Jambris as ok.

Tanemb Pomate ane yaun (mateu) ta gwangne ge

10 Bemem mie, mie gunei mateu gitangi amolmol be aplom givin Pomate, be guvang weik amol bwai bwaya ane ti. Be tamgivin amolmol, be gugas gen bunam walang ano tis aplom dongke-ngge weik ebe ayeu ok. 11 Mie gutpweng gen bunam bambamo ebe amolmol nangge Antiok tis Aikonian be Listra ilgum gitangi ayeu ok are gikwai, eisir emb bunam walang ano gitangi ayeu. Bemem Pomate geb ayeu ru be gitin gen bunam bambamo etok gikwai ayeu. 12 Bingano, amolmol ebe tas givin ve ines as luev vie-ngge be invang mul ve Yisu Kilisi ane luev ok, atob in-gas bunam. 13 Amolmol tiate ane be tis amolmol (propet) bingkasop ane atob inyo inyo amolmol. Be atob eisir ate ok inyo inyo is ate nivin, be as luev etok atob menihlang tiate molge.

14 Bemem mie nunggas yaun ete imbul mie love ande aplom givin Pomate gwang-ne molge nok ta gwangne ge. Ve mie gutpweng amolmol ebe imbul mie ok are gikwai. 15 Be gutpweng are givin ve warik mie nunus ge be gute mateu, be mateu etok ete atob nimbul mie love nutpweng ebe ve aplom nivin Yisu Kilisi ok are. Be atob Pomate ninggas mie be numbweg tis tam vevie ge nangge ane taku. 16 Pomate ane yaun (mateu) walang ok ete ges eitit and gen tiate be tis and luev tiate ebe talgum ok ru gitangi eitit ate, be gibul eitit ve tanvang mul ve luev vie ebe ve tanambweg matawand nemb ta ge ok. 17 Beti mateu nok ete giro eitit ebe aplond givin Pomate ok ta be tavarkei gwang-ne, be tapasang it-ate ve tanalgum kulkul vevies walang ok.

Copyright information for `KBM