2 Timothy 4

Ayeu gas bing gitangi mie gavarkei Pomate gabu Yisu Kilisi ebe asonge nilgum amolmol ebe imbweg matawas be tis eisir ebe imat vunu ok as yaun nindeb mul ane ok nas, be ve nanei nitangi mie nanei: Mie nunei mateu ve amolmol vam-pale ge tis as mate walang ok. Ginei eisir tas givin ve inaute me bwais ve inaute bemem as mate walang ok mie nunei Yisu Kilisi ane mateu nitangi eisir. Mie nomb yaun ano ano ge nitangi eisir veik am yaun etok nes eisir aplos love indi ma be inro is ate vukir. Be numbul eisir ve invang mul ve Pomate ane luev. As mate walang ok mie nomb kulkul bwayage bwayage ve numbul eisir vie-ngge. Be ute. Asonge nindeb mul ane atob amolmol bwais ve ret inaute yaun ano ane yaun, be atob inemb as amolmol ebe ve inbul is ok nitangi ebe eisir ate as tas givin ok. Be as amolmol nok atob inbul eisir ve eisir ate as yaun ebe tas givin ve inaute ok. Eisir atob inavkir dumas nitangi yaun ano ane yaun be inemb talngas-avo nitangi yaun bingkasop ane. Bemem mie nomb imate dabin vie-ngge be nuro imate ta be nunggas gen bunam. Be nulgum kulkul ve nunei mateu nitangi amolmol be nulgum am kulkul walang ok vei-ngge weik ebe Pomate ane amol kulkul ane ti ok. Gibloblo ve atob ayeu namat vunu weik da ebe amolmol emb gitangi Pomate ok. Ayeu gab angg aplongg givin ta gwang-ne ge be galgum angg kulkul walang ok vie-ngge love ande ma. Pomate yaun ano ane, ebe asonge nilgum amolmol as yaun ok atob nemb gen vie ebe giengk ve ayeu ane yapin ok nitangi ayeu nivin sawa etok. Be gen vie nok dangeteik: Atob Amol Bamo nital ayeu ninei amol vie. Bemem ayeu ge ite, atob Ei nemb gen vie etok nitangi amolmol ebe tas givin Pomate be aplos givin Ei be isge Ei ve ninumul ninme ok nivin.

Pol ane yaun subu givin gitangi Timoti

Timoti mie numdil be nutangi ayeu seukie-ngge nunme bekob. 10 Ve Dimas ande bua ve ayeu be givang gikwai. Ei ta givin gen nalk ane gitlek molge be ande gile ve givang Tesalonaika ane. Be Kresens ande givang Galeisia, be Taitus gile Dalmesia. 11 Be Luk ge ete givang givin ayeu givang ik. Dangetok be mie nunggas Malaka nivin be gabu unme, ve ei gitangi atob nemb ayeu ru. 12 Ayeu gihlin Tikikas be nolge givang Efesas ane.

13 Nivin ebe mie ve nunme ok okob nuvuat awangg kup malar ane ebe tangg-givalngan be giengk Kapas ane nam nangge Troas ok nivin. Be nuvwat kapia tepwengge nivin. Be uli velob tam nivalngan kapia ebe ipasang ve bwelk ulis ok.

14 Amol ti are Aleksanda ei amol ebe gipasang gen natunatu ve aen ok, ei gilgum gen tiate molge gitangi ayeu. Bemem asonge nindeb mul ane atob Pomate nilgum gen weik etok ge nitangi ei. 15 Dangetok be mie nam nuli imate ge ve amol nok ane nivin, ve amol nok bua ve ret niute eitit and yaun.

16 Givin ebe ayeu gavarkei amolmol bambamo nas be ganei angg yaun lavo gitangi eisir ok, be amol ti givarkei givin ayeu be giro ayeu ta ite ma. Eisir tepwengge bwais ve ayeu. 17 Bemem Pomate givang givin ayeu be giro ayeu ta ve ane gwang-ne. Beti ayeu gab kulkul ve ganei mateu ano bupwe bupwe ge gitangi amolmol tepwengge ebe dabas ungglus ok be iute. Be Pomate geb ayeu ru nangge bwelk tiate laion avo. 18 Pomate gitangi atob nitin gen bunam bambamo etok nikwai ayeu, be ninggas ayeu vie-ngge nareu nale ane taku vie ebe giengk gulumb ok. Eitit avond nivwat Ei are nemb ta-ngge. Bingano.

Pol avo ges ane amolmol-gen

19 Mie nomb awangg asmate vie nitangi Prisila gabu Akwila, be Onesiforas tis arwe gen be natu-nggen. 20 Irastas gibweg ebe Korint ok nangge, Be Trafimas gigas gimat be ayeu gavang gakwai ei nangge Mailitas as taku. 21 Dangetok be mie numdil nunme seukie-ngge velob urwemb nimbielk. Yubyulas gabu Pyudens be Lainas gabu Klodia be tis Pomate ane amolmol tepwengge emb as tas vie gitangi mie.

22 Pomate nivang nivin mie. Pomate ane ta-viti nilek nivang nivin yem tepwengge.

Copyright information for `KBM