Ephesians 2

Pomate gilgum amolmol bui ane ebe imat vunu ok be imbweg matawas

Warik yem ulgum gen tiate walang ano beti gen etok ges yem vunu tis dalgongg-aim matawangg-aim ane ge. Be givin sawa etok yem uvang usov nalk etenik ane yaun be tis ngalau tiate ane gwangne ane lu. Ngalau tiate nok ete galkik geb kulkul nangge amolmol ebe utlas bua ve inaute Pomate ane mateu ok aplos. Be warik eitit ok talgum gen dang ete eisir ok ve tasov eitit ate and tand gitung tiate ebe giengk aplond ok ane yaun ane lu ge be talgum gen gitangi ebe tand gitung ok. Dangetok be eitit ok gitangi ebe atob tan-gas Pomate ane tavavis ane ano ok. Bemem Pomate Ei Amol ta-viti bamo ane be ei tang givin eitit gitlek molge. Beti givin ebe ande eitit veve tanmat vunu tis dalgond matawand ane ge ve gisov and mongai ane ok, bemem ei gilgum eitit be ande tambweg matawand tavin Kilisi. Be gisov Pomate ane yaun bwaibwaya ane ge beti ei geb eitit ru. Be ges eitit tis Kilisi Yisu itin nangge taku gimat ane be gitak eitit tambweg ane taku ebe giengk gulumb ok gikwai tavin Ei ate. Pomate gilgum gen etok veik nes ane yaun bwaibwaya ru nitangi amolmol tepwengge be indi nivin as-mate walang ok. Be ei ges ane yaun bwaibwaya bamo etok ru gitangi eitit ve geb Kilisi Yisu ginme nalk ve eitit ane. Be gisov Pomate ane yaun bwaibwaya ane ge beti ei geb yem ru ve gisov yem aplongg-aim givin Kilisi. Velob yem unei bwat yem ate ulgum gen etok bemem ma, etok gen ebe Pomate geb sin-gege gitangi yem ok. Dangetok be amol ti gitangi ebe ve avo nivwat ate ve gen etok ane ok ite, ve kulkul ebe yem ulgum ok ane ano etok ite. 10 Bemem gisov Kilisi ane gwangne ane ge beti Pomate gilgum vie gitangi eitit be geb eitit ve ginei tanambweg matawand be tanalgum kulkul vie ebe warik ei gipasang gimungg yapin ve eitit ane ok.

Pomate gidgin amolmol tepwengge ta ipil dongke weik gen ano dongke-ngge

11 Yem amolmol ebe nangge Juda ite ok, yem aim bambamo-gen ete eisir Juda ok ite beti yem ate ok weik etok ge. Be eisir Juda ebe iure utlas ulis veik nes ru ve eisir ande ve invang mul ve Pomate ok, eisir ital yem inei ‘Amolmol dabas ungglus.’ Be eisir nok bais iure utlas ulis bemem eisir ivang mul ve Pomate ite. Dangetok be yem tangg-aim nitung aim luev ebe warik uvang gimungg ok, 12 ve givin sawa etok yem uvang aikawe ukwai Kilisi be uvang weik Pomate ane amolmol Israel ane ebe geb is ok ite ma. Be uvang aikawe ukwai gen vie ebe warik Pomate gibiti ane yaun gitangi ane amolmol-gen nangge Juda be tis Israel ok. Be uvang nalk etenik be usge gen ti ebe asonge menihlang nindeb mul ane ok ite, be tangg-aim gisgil Pomate. 13 Bemem galkik etenik ande Yisu Kilisi gimat vunu be girwel yem amolmol ebe nangge Juda ite be uvang aikawe ukwai Pomate ok ule umbloblo Pomate. 14 Kilisi ei ate ge ete gilgum amolmol Juda ane be tis yem amolmol ebe nangge Juda ite ok be tapil dongke weik gen ano dongke-ngge, ve gilgum be eitit tambweg bongong vie. Ei geb ate be gimat be ges gen ebe givarkei amei Juda be yem ebe nangge Juda ite gili ok, gili gikwai. 15 Ei ges Juda as yaun balang (luev) walang ok tis ane yaun kulkul ane be ane luev tepwengge gili veik nilgum eitit tepwengge amei Juda be tis yem ebe nangge Juda ite ok tanvang tanpil dongke weik gen dongke-ngge, be tand nivin it ate be tanambweg vie-ngge. 16 Kilisi gimat vunu gireu ei givsangin ve ges valir ebe giengk amei Juda be yem ebe nangge Juda ite luvwe ok gili be gilgum be eitit tepwengge metahlang weik gen dongke-ngge, be ges Pomate ane ta-vavis gili be gilgum be eitit tavang vie tavin Pomate. 17 Beti Kilisi ginme be ginei mateu gipil yaun bwaibwaya ane binge vie gitangi yem ebe nangge Juda ite ok ebe uvang aikawe ukwai Pomate ok be tis amei Juda ebe avang avin Pomate ok. 18 Ve Kilisi nok ete ges eitit tepwengge, amei Juda be tis yem ebe nangge Juda ite ok and luev ve geb Ngalau dongke nok ge ve gitwem eitit tepwengge tatangi Tame tale. 19 Dangetok be galkik etenik ande yem amolmol ebe nangge Juda ite ok weik amolmol taku ti ane vukuri ite. Yem ande unme uvang usov Pomate ane amolmol-gen aplo, be yem weik Pomate ane amolmol givin. 20 Be Pomate gitav yem weik ebe nam ok, gisov nam lavo ebe Kilisi ane amolmol kulkul ane amei aposel be tis eisir ebe inei Pomate avo ok apasang ok. Be Kilisi ei ate weik twelk nam nok ane. 21 Be nam nok ane gen walang ok gigas gireu Kilisi dongke-ngge, be ei gilgum love atob nam nok menihlang weik Amol Bamo ane lum yamar ti. 22 Pomate gipasang yem weik ebe ane nam ok, uvin eisir ebe aplos givin ei ok veik Ngalau Yamar be tis Ei ate ok inambweg nam nok aplo.

Copyright information for `KBM