Ephesians 3

Pol ane kulkul ebe gilgum nangge amolmol dabas ungglus as taku ok

Gisov gen etok ane ge, beti ayeu Pol ebe gabweg kapual-lu ve Kilisi Yisu ane kulkul ane veik namb yem amolmol ebe nangge Juda ite ok ru ok, gas miengk gitangi Pomate ve yem ane. Bingano molge, yem ute gikwai ve Pomate gilgum vie molge gitangi ayeu beti geb kulkul vie etenik gitangi ayeu be galgum ve yem ane. Pomate ges ane tang gitung ebe warik givuaivun ate ge ok ru gitangi ayeu, gitangi yaun ake ti ebe warik ayeu garo gisov kapia be gab gilek gitangi yem ok. Be ginei yem unsam yaun etok vevie-ngge, atob yem unatpweng are ve ayeu gatpweng Kilisi ane yaun bambamo ebe givuaivun ate ge ok are gikwai. Be as-mate walang ok, givin ebe warik ok Pomate ginei yaun etenik vusa gitangi amolmol ite. Bemem galkik Pomate ges ane yaun nok ru gitangi ane amolmol kulkul ane vevies amei aposel be tis eisir ebe inei ei ate avo ukwas binge ok, ve geb Ngalau Yamar be ginei vusa gitangi amei. Be yaun ebe givuaivun ate ge ok ete dangeteik. Yem amolmol ebe nangge Juda ite ok, yem ute mateu beti ande amei Juda be tis yem ebe nangge Juda ite ok metahlang weik gen ano dongke-ngge givin ebe eitit metahlang ve Kilisi ane amolmol-gen ok. Be eitit tepwengge ande tanggas gen ebe warik Pomate gibiti ane yaun gimungg ok. Pomate geb ayeu ve nalgum kulkul ve nanei mateu nitangi amolmol, be ei geb ane yaun bwaibwaya be tis ane gwangne sin-gege gitangi ayeu ve niro ayeu ta be nalgum kulkul etenik. Ayeu gen sin-ge ti, gasov Pomate ane amolmol subu ane lu, be Pomate gilgum vie gitangi ayeu ve geb ayeu ve nanggas mateu ebe gipil Kilisi ane gen vevies tepwe ebe gitangi ve tanavnawi ite ok nale be nambul amolmol ebe nangge Juda ite ok. Warik Pomate gipasang gen walang etenik be givin etok ei ges yaun etok ta. Be Pomate nok ebe gipasang gen walang etenik ok, ei ges yaun etok ta ebe warik. 10 Bemem galkik etenik ei gilgum dangetok veik amolmol bambamo ebe emb amolmol dabin ok be tis amolmol lai ane indi ebe ande amolmol bui ane ivang vie-ngge ivin isate ok, be inatpweng Pomate ane dabe-gwet gen walang ok ane are. 11 Ve warik ei tang gitung gimungg ve atob nilgum yaun etok ano nile, beti galkik ande yaun nok ano gile gipil Amol Bamo Kilisi Yisu ane kulkul. 12 Dangetok be eitit ebe tavang tavin Kilisi be aplond givin ei ok gitangi atob tantangi Pomate tande tis aplond dongke-ngge. 13 Dangetok be yem aplongg-aim bunam ve gen bunam ete ayeu gagas ve yem ane ok bwaya, ayeu gagas yem aim gen bunam veik nalgum be yem unambweg vie.

Kilisi ane tang givin eitit

14 Bingano, Pomate gilgum yem ebe nangge Juda ite ok be tis amei Juda be tapil dongke weik gen dongke-ngge, beti ayeu gavswen vangg dubi gitangi Tamand 15 ebe eitit amolmol tepwengge nangge nalk be nangge gulumb tanggas and gen walang ok nangge ok. 16 Be gas miengk gitangi Pomate ve nemb Ngalau Yamar nitangi yem be niro yem ta ve ane gwangne. 17 Ayeu gautani Pomate ve yem aplongg-aim givin ei beti Kilisi atob nipasang ane nam ebe ve nimbweg ok nangge yem aplongg-aim. Be gas miengk gitangi Pomate givin veik niro yem ta be unvarkei gwangne be tangg-aim nivin aim ate. 18 Veik yem unde unvin Pomate ane amolmol tepwengge ebe aplos givin ei ok be un-gas gwangne love unatpweng Kilisi ane tang givin are. Kilisi ane tang givin eitit bamo molge be gitlek gile molge. 19 Be undi Kilisi ane tang givin ebe gitlek gen bambamo etenik ebe gitangi ve tanavnawi ite ok. Ayeu gas miengk gitangi Pomate givin veik ei ate nivang nivin yem tis ane gen vevies walang ok. 20 Ei gitangi atob nilgum gen walang ok nitlek gen ete eitit tas miengk be tautani ei ok be tis gen ebe tand gitung ge ok ve ane gwangne ebe geb kulkul nangge eitit aplond ok. 21 Pomate ane amolmol be tis Yisu Kilisi inalgum ei are menihlang bamo ge tis asmate walang ok ve Kilisi ane gwangne be niengk nemb ta ge. Bingano.

Copyright information for `KBM