Ephesians 4

Eitit weik Kilisi utle ulis

Ayeu Pol ebe gabweg kapual-lu ve Amol Bamo ane kulkul ane ok, tang gitung ebe Pomate ande gital yem ok beti ve nas bing nitangi yem be nanei; Unes aim luev nitau nile ete Pomate ane tang gitung be gital aim ok ge. Yem undang aim ate bwaya be unei yaun nitangi aim ate tis godongg-aim malk-malk ge. Be ginei yem aim nune-nggen subu emb bunam gitangi yem, okob tangg-aim vavis be un-go eisir bwaya. Bemem unes aim tangg-aim givin ru nitangi eisir be unei yaun vie-ngge nitangi eisir. Ngalau Yamar gidgin eitit tepwengge ta tapil dongke weik gen dongke-ngge, dangetok be eitit tanemb kulkul painge-ngge ve tand nivin itate be tand-vavis ve itate bwaya. Eitit tepwengge utland ulis dongke be ngalau dongke gitangi gen dongke ebe Pomate gital eitit ve tanasge ok, dangetok be eitit tanvang weik gen dongke-ngge. Bingano, Amo Bamo dongke be yaun aplond givin ane ok dongke-ngge be amolmol tepwengge iringk bui sanggu weindongke-ngge ve Yisu are ane. Pomate Ei dongke-ngge be amolmol tepwengge Tamas Bamo ebe geb gen walang ok avwut be geb gen tepwengge dabin ok. Kilisi geb ane gwangne be tis ane dabe-gwet vevies ge sinsin-ge gitangi amolmol bui ane tepwengge gitang-tangi ge. Dangebe yaun ebe giengk Pomate ane kapi ginei ok,

“Ve givin ebe ei gireu gile eingoto ok, ei gigas amolmol kapual-lu ane dubi bamo ti be ivin ei ile, be gibwas gen vevies ge gitangi amolmol sinsin-ge.”
Be yaun ake ete “Gireu einggoto gile ok,” ane dabe namnambed? Yaun ake etok ane dabe dangeteik, Ei gisov ginme nalk be gisov nalk aplo gile gimungg. 10 Beti Amol nok ebe warik gisov ginme nalk ok ete ginumul gireu gile ebe einggoto molge ok veik nemb gen walang ok avwut nitangi ge. 11 Be yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik, “Ei geb gen vevies sinsin-ge gitangi amolmol.” Yaun etok ane dabe dangeteik, Ei geb amolmol subu ve ane aposel be geb amolmol subu ve inei yaun ebe meng-gihlang nangge Pomate avo ok. Be geb amolmol subu ve yaengwaga be subu ve ngasaking tis gidungwaga. 12 Kilisi gilgum gen etok veik nipasang Pomate ane amolmol kulkul ane yapin be inalgum as gen walang ok nitangi luev ebe Pomate ane amolmol-gen ivang ok. Veik nilgum be Kilisi utle ulis ane binge menihlang bamo ge. Be Kilisi utle ulis etok weik Ei ate ane amolmol-gen. 13 Love eitit and aplond givin niro eitit tepwengge sut tanpil dongke be and tand gitung ok menihlang weik gen dongke-ngge be tanatpweng Pomate Natu are bupwe-ngge be tantumk love weik ete Kilisi Ei ate ok. 14 Dangetok be galkik ande eitit weik ebe nunus ok vukuri ite, be amolmol bingkasop ane as yaun nitin eitit be tanriv be tanra weik ete wavin tine gikari eivovo gilek be ginme ok ite. Ve amolmol dang dangetok ete itpweng luev ebe ve inyo-inyo amolmol ok are vie molge. 15 Be eitit dangetok ite, eitit tand givin itate be tanei yaun ano-ano ge gitangi itate. Beti ande eitit and gen walang ok meng-gihlang vie-ngge be tavang tavin Kilisi Ei ate ebe gen walang ok ane dabe giengk ei ok. 16 Be amol nok ete geb utland ulis ane gen walang ok dabin, be utland ulis ane gen walang ok gigas gireu ei dongke-ngge. Eitit bui ane weik ebe Kilisi utle ulis ok. Be ginei utland ulis ane gen natu-natu walang ok nemb ane kulkul nitang tangi ge, atob utland ulis nitumk bamo be gwangne nisov luev tand givin itate ane ge.

Amolmol bui ane ines as luev vaku tis Kilisi ge

17 Ayeu gas bing ve yem be avongg ges Amol Bamo are givin, be tangg givin ve ganei yem unes aim luev weik amolmol dabas ungglus ane ebe tas gitung gen ano ti giengk aplos ite ok as luev vukuri ite. 18 Eisir as tas gitung gitangi gen aiweng tumi ane ge, eisir gitangi ebe atob in-gas dalgos matawas ane ebe Pomate geb ok ite ve eisir aplos dadani molge be itpweng gen ti are ite. 19 Be eisir itpweng gen maimayas ane are ite molge, be ilgum gen ungglus-ungglus walang ano gitangi ebe tas gitung giengk aplos ok. 20 Bemem imbul yem ve Kilisi ane luev dangetok ite. 21 Ei ane singamolomb-gen imbul yaun etenik be tis mateu nok gitangi yem gikwai gipil yaun ano ebe giengk Yisu Ei ate ok. 22 Dangetok be yem unkari aplongg-aim muanggane etok nikwai, ve yem aplongg-aim muanggane etok ete gilgum be os aim luev ungglus-ungglus walang ano weik luev bingkasop ane ebe gitangi ve unvalval amolmol as gen ok, gitangi ebe tangg-aim gitung ok. 23 Be yem unwel aim tangg-aim gitung be tis aplongg-aim vukuri be vie okob. 24 Be unro aimate vukir be monahlang weik amolmol vaku-vaku weik amol vaku ebe Pomate geb ok, be unes aimate ru ve luev yaun ano ane be tis gen yamar. 25 Dangetok be yem untau luev yaun bingkasop ane, be unei yaun ano-ano ge nitangi aimate. Ve Kilisi gidgin eitit tepwengge ta tapil dongke weik Ei ate utle ulis. 26 Ginei yem tangg-aim vavis, okob unsov aim tangg-aim vavis etok ane yaun ane lu bwaya. Be un-gas aim tangg-aim vavis etok ta love as nile nisov ite. 27 Yem unalgum be Sadam nitwep aplongg-aim nile bwaya. 28 Amolmol vaina ane invaina gen vukuri ite, eisir indi be inemb kulkul veik invwat as kulkul etok ane ano be inemb nitangi amolmol ebe gen ma ve is ok. 29 Be unei yaun ungglus-ungglus bwaya, yem unei yaun vie-ngge nitangi amolmol ete ve inaute yem aim yaun ok veik yaun ete yem unei ok, niro eisir as aplos givin ta be nipasang eisir. 30 Yem unalgum Pomate ane Ngalau Yamar be aplo bunam bwaya, ve ei geb Ngalau Yamar gitangi yem veik unatpweng are ve nivin ebe Pomate ve nemb ane amolmol ru be inambweg vie ok, atob ei nilgum be yem unambweg vie weik etok ge. 31 Yem unkari luev ebe tangg-aim vadbu be tangg-aim vavis be tis ebe aplongg-aim ges amolmol ok be luev ebe unggo aimate ok be tis ebe uhle aimate be luev yaun bingkasop ane be tis luev gen ungglus ungglus walang ok ane tepwengge nikwai. 32 Unpasang aimate vie-ngge be tangg-aim nivalngan aim gen tiate ete ulgum gitangi aimate ok be tangg-aim viti ve aimate, dangete Pomate tang givalngan yem aim gen tiate ve Yisu Kilisi are ane ok.

Copyright information for `KBM