Ephesians 5

Eitit tanvang tansov bogbogo aplo ge

Yem ande meuhlang ve Pomate natu-nggen ebe tang givin gitlek ok gikwai, dangetok be untau nile Ei ge. Be unvang tis tangg-aim nivin aimate ge, dangete Kilisi tang givin eitit be geb ate ve da ebe ane ukwas vie molge ok giwel eitit gitangi Pomate ok. Yem ande mohlang ve Pomate ane amolmol-gen gikwai, dangetok be yem kakie nipil yaun ebe vevies ok ge nitangi aim ate, be untau luev wasi be tis kaluek ane. Ve amolmol ebe meihlang ve Pomate ane amolmol-gen ok bwais ve yaun ungglus-ungglus dangdang-etenik. Be yaun tiate be tis yaun sinsin-ge be yaun molok subu ebe gitangi ve tanei nivin ite ok yem untau, be unei aim tangg-aim vie nitangi Pomate niwel yaun bambamo etok. Yem ate utpweng are gikwai, ve amolmol ebe ilgum gen ungglus-ungglus ok tis eisir ebe tas gitung luev gen tiate ane giengk aplos ok, be tis amolmol ebe kaleuk tinas ok eisir etok ebe inei uie be es miengk gitangi pomate bingkasop ane ok. Eisir etok gitangi ebe atob in-gas gen vie ti nangge Kilisi gabu Pomate ebe emb as amolmol dabin ok ite molge. Yem unsov amolmol ebe inei yaun bingkas-kasop ok as yaun ane lu ite, velob inarwel yem unde unsov gen tiate aplo. Ve asonge Pomate nemb vavavne nitangi amolmol ebe mongai ve Ei ane yaun ok. Dangetok be yem unvang unvin eisir dang dangetok bwaya. Bingano, warik yem uvang usov aiweng tumi aplo bemem galkik ande yem mohlang ve Amol Bamo ane amolmol-gen beti ande uvang usov Amol Bamo ane bogbogo aplo. Dang etok be unes aim luev weik amolmol ebe ivang tis Amol Bamo ane bogbogo ge ok. Ve Amol Bamo ane bogbogo ges ane ano vevies walang ano be tis luev yaun ano ane. 10 Yem unatpweng gen etok are vevie kob, ve luev inend ete Amol Bamo tang givin. 11 Yem unvang unvin eisir ete es as luev aiweng tumi ane ok bwaya, ve luev etok ane ano vie ti giengk ite. Yem unes ru nitangi amolmol ve luev etok tiate. 12 Ve gitangi ebe atob tanei gen ebe eisir ilgum ivuaivun ge ok nile nihlang ok ite, ve atob nilgum be mai-mayand. 13 Ginei yev niro be gen subu niengk nitip atob amolmol indi be inatpweng are. 14 Ve gen subu ebe giengk gitip ok meng-gihlang ve gen bogbogo ane. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:

“Yem amolmol ebe umat vunkunu ok, unamdil nangge taku gimat ane be atob Kilisi nemb ane bogbogo be niro yem.”
15 Dangetok be yem unemb aim luev dabin vie-ngge, be unvang weik amolmol ebe dabas gwet ma ok ite, yem unvang weik amolmol ebe itpweng gen arkares ok. 16 Galkik etenik yem unasge gen ti ite, yem unvang mul ve Pomate ge ve sawa etenik ande gen tiate walang ano meng-gihlang. 17 Dangetok be yem unalgum gen niriv be nira weik amolmol ebe dabas gwet ma ok ite. Yem unatpweng gen ebe Amol Bamo tang givin ve yem unalgum ok are vevie kob. 18 Unum bui vavis ge ite ve atob niyaing dabangg-aim gwet, yem unemb Ngalau Yamar ve nemb yem dabin be nitwem yem. 19 Be kakie nipil uie vevies subu ebe ges Pomate ane luev ru ok, weik pesalem be tis uie vevies subu nitangi aim ate, be unes pesalem be tis uie bwalbwale subu tis avongg-aim nivwat Amol Bamo are ge nangge aplongg-aim. 20 Asmate walang ok yem unei aim tangg-aim vie nitangi Tamand Pomate ve gen walang ok ane, ve eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi are.

Amolmol ebe tis arwasgen ok as yaun

21 Unsov aim ate ane lu ge ve yem aplong-aim givin Kilisi. 22 Be yem avie gaptol, yem unsov aim amolgen as yaun ane lu ge dangete usov Amol Bamo ane yaun ane lu ok. 23 Ve amol atob nemb arwe avie dabin weik ete Kilisi geb ane amolmol-gen dabin ok. Kilisi Ei Amol Bamo ebe geb ane amolmol-gen ru ok, be ei ane amolmol-gen weik ebe Ei ate utle ulis ok. 24 Dangetok be avie gaptol insov as amolgen as yaun ane lu vie-ngge dangete Kilisi ane amolmol-gen isov ei ane yaun ane lu ok. 25 Be yem amol gaptol, yem tangg-aim viti ve aim avie-nggen weik ete Kilisi ta-viti ve ane amolmol-gen be geb ate giwel eisir ve nemb is ru ok. 26 Ei gilgum gen dangetik, ei geb ane yaun gitangi amolmol gimungg be iro is ate vukir bekob iringk bui sanggu ve gisin as gen tiate tepwengge gikwai be geb is gitangi Pomate gile ve ane gen. 27 Veik nilgum ane amolmol-gen love invang nitangi ebe ei ate ane tang givin ok. Be luev gen tiate ane ti me yaun bingkasop me gen tiate ane subu niengk nangge eisir aplos vukuri ite. 28 Dangetok be Kilisi Ei ate be tis ane amolmol-gen atob menahlang weik gen ano dongke-ngge. Be amol gaptol ok atob tas nivin arwasgen weik ete tas givin isate ok. Amol ti ebe tang givin arwe ok, ei tang givin ei ate weik etok ge. 29 Amol ti utle bua ve utle ulis ite molge, ei givkwen utle ulis be geb ate dabin vie molge dangete Kilisi gilgum gitangi ane amolmol-gen eitit ok. 30 Ve Kilisi Ei ate be tis ane amolmol-gen eitit weik gen ano dongke-ngge. 31 Be gisov yaun etenik ane ge beti yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:

“Amol atob nikwai tine gabu tame be nile nivang nivin arwe, be sulu atob invang weik gen ano dongke-ngge.”
32 Yaun etenik ane dabe bamo molge be ayeu gatpweng are dangetok ganei, yaun etenik gipil Kilisi be tis ane amolmol-gen. 33 Bemem yaun etenik gitangi yem givin weik etok ge, amol gaptol atob tas nivin arwas gen be avie gaptol atob insov as amolgen as yaun ane lu ge.

Copyright information for `KBM