Ephesians 6

Nunus tinas gen be tis tamas gen as yaun

Nunus amol be nunus avie, yem unsov tinangg-aimgen tis tamangg-aimgen as yaun ane lu ge ve Amol Bamo are ane. Ve luev etok ete vie molge be gitangi ebe ve tanvang mul ok. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangetik:

“Mie nupasang tinem gabu tamem vie-ngge be nusov as yaun ane lu ge.”
Be yaun etok ete vie molge be tis ane yaun ti givin, ebe warik Pomate gibiti givin ok.
Be yaun ebe Pomate gibiti givin ok dangeteik:

“Mie nulgum dang etok veik numbweg matawem sawa undib nangge nalk.”
Be yem nunus tamas gen, yem unbul eisir ve luev ebe ve nilgum be eisir tas vavis ok bwaya. Yem unemb eisir dabin vie-ngge be unbul eisir ve Amol Bamo ane yaun.

Amolmol kulkul ane be tis amol bamo ebe geb eisir dabin ok as yaun

Be yem amolmol kulkul ane, yem unsov aim amolmol bambamo ebe emb yem dabin ok as yaun ane lu be unalgum aim kulkul nitangi ete ande yem ate unei ve unalgum ok, dangete usov Kilisi ane yaun ane lu ok. Yem unalgum dangetok veik eisir indi yem vie ane ge ite, bemem yem unalgum kulkul tis aplongg-aim tepwengge nitangi gen ebe Pomate tang givin ve Kilisi ane amolmol kulkul ane inalgum ok. Be unalgum kulkul vangg-aim pale ge, be unalgum denang ebe omb amolmol as kulkul ok ite, yem unalgum denang ebe omb Amol Bamo ane kulkul ok. Yem uli gikwai ve asonge Amol Bamo nemb gen vevies ge nitangi amolmol kulkul ane be tis eisir ebe ivang as gen vie-ngge ok nivin weik etok ge niwel as kulkul vie ebe ilgum ilgum ok. Be yem amolmol bambamo ebe omb aim amolmol kulkul ane dabin ok, yem unpasang aim amolmol kulkul ane vie-ngge weik ete galkik ayeu ganei ve amolmol kulkul ane ve ganei insov as bambamo-gen as yaun ane lu ge ok. Be untau ete uyo-uyo eisir be ulgum be aplos bunam ok. Ve yem be tis eisir yem aim Bamo dongke ebe geb yem dabin ok gibweg gulumb, be ei gili amol ti gitlek ti ite amolmol tepwengge gitangi ate ge.

Pomate ane amolmol valir ane

10 Awangg yaun mul ane ebe ve nanei ok dangeteik; Yem tis Amol Bamo unvarkei unvin aim ate weik gen dongke-ngge, be atob ei niro yem ta ve ane gwangne be unvarkei gwangne. 11 Yem untak gen gwangne ebe Pomate geb gitangi yem ok, weik ebe aim lau valir ane ok veik unes valir nitangi Sadam love unambweg unwei ei ane luev tiate walang ok. 12 Ve eitit tas valir gitangi amolmol utlas ulis ebe tis twerk ok ite, eitit tas valir gitangi Sadam ane gwangne weik ngalau tiate as amolmol bambamo ebe ivang sawa sin-ge be emb gen aiweng tumi ane dabin ok. 13 Dangetok be yem untak Pomate ane lau valir ane ebe geb gitangi yem ok, be yem gitangi ebe atob unambweg unwei Sadam ane gwangne ok. Veik ginei sawa ebe gen tiate etok ve menihlang ok, okob yem gitangi atob unvarkei gwangne be unambweg unwei gen tiate etok. 14 Be gen valir ane ete Pomate geb gitangi yem ok dangeteik; Yem un-gas yaun ano ta gwangne ge niengk aplongg-aim be unbiti yaun ano weik ebe umbiti bika giengk luvwangg-aim pale ok. Be unavnu luev roro be vie weik ebe taval ok ve nisil bobongg aim. 15 Be unpasang aim ate be unei mateu nipil yaun bwaibwaya ebe Pomate tang givin eitit ok, weik ebe vangg-aim taptape (su) ok. 16 Yem aim gen valir ane bambamo etok gitangi ebe atob nemb yem ru be unambweg unwei Sadam ane gwangne ok. Be unro aim aplongg-aim givin ta gwangne ge weik ebe lau valir ane ok. Ve gen etok gitangi ebe atob yem unambweg unwei Sadam ane gwangne ok, weik ebe uitin i tis yev ve lau valir ane ok. 17 Yem tangg-aim nitung gen vie ebe Pomate gilgum ve geb yem ru ok, weik aim gululung valir ane. Be unvwat Pomate ane mateu ebe Ngalau Yamar geb gitangi aim ok weik ebe aim buyag valir ane ok. 18 Be gen bambamo etok yem unalgum tis miengk ge, unes miengk nitangi Pomate veik nemb yem ru. Ngalau Yamar niro yem ta be unes miengk painge-ngge tis as-mate walang ok be utlangg aim bua bwaya. Be unes miengk ve Pomate ane amolmol tepwengge ane nivin tis as-mate walang ok. 19 Unes miengk ve ayeu ane nivin weik etok ge, veik navarkei gwangne be nanei mateu ane dabe ebe givuaivun ate ok vusa nitangi amolmol. 20 Ayeu gavang ve nanei mateu nitangi amolmol, beti ayeu gabweg kapual-lu ve kulkul etok ane. Be yem unes miengk nitangi Pomate veik niro ayeu ta be navarkei gwangne be nas valir ve kulkul etok ane, ve ayeu gavang ve nalgum kulkul etok.

Pol ane yaun mul ane

21 Eitit and nune Tikikas ebe gisov Pomate ane yaun ane lu be gilgum Pomate ane kulkul va pale ge ok, atob ninei ayeu lavo nitangi yem be tis awangg kulkul walang ok ebe galgum ok. 22 Beti ayeu gahlin ei be gitangi yem gilek veik niro yem ta be ninei ameimei kulkul ebe algum ok lavo nitangi yem.

23 Ayeu tangg givin ve ganei Tamand Pomate gabu Amol Bamo Yisu Kilisi atob inalgum awangg nune-nggen yem tepwengge aplongg-aim bwaibwaya. Be atob ei nemb luev tas viti ane be tis aplos givin ane nitangi yem. 24 Pomate atob nemb ane yaun bwaibwaya nitangi amolmol ebe tas givin eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ok be niengk nemb ta ge.

Copyright information for `KBM