Jude 1

Yisu Kilisi ane amol kulkul ane (be Jems, yem aim amol ebe geb aim lum mateu ane dabin ok) ane male ayeu Jut garo kapia etenik gitangi yem amolmol ebe uvang mul ve Pomate ane yaun ok. Tamand Pomate ei aplo vie ve yem, be Yisu Kilisi ei ate geb yem dabin vie-ngge.
Copyright information for `KBM