Luke 10

Yisu gihlin amolmol gitangi 70 ve inde be inemb kulkul mateu ane

Bekob Yisu geb amolmol gitangi 70 be ivang ailu ailu ve inmungg inde nam dabe walang ok ebe ei ate ande ta gitung yapin ve atob vemul nile ok. Be ei geb bing-ai ti gipil amolmol ebe tas givin anongge ve inaute mateu ok be ginei, “Aiweng ebe ve inro ben ano sut ok etenik bemem amolmol kulkul ane ebe ve inro ben ano sut ok gitangi ite nangge. Dangetok be yem unes miengk be unautani um tivie veik ei nihlin amolmol kulkul ane subu inme invin yem be unro ane ben ano sut nisov ane nam ben ano ane nile.” Be Yisu ginei; “Unaute kob, Ayeu gahlin yem weik bwelk sipsip ebe ivang isov uvun valir ane aplo ok.”

Bekob ginei; “Unvwat aim mone tis paos me aim vak me gen ti nisa aim ate ite, be uno aim vangg aim taptape (su) nivin ite. Be unvarkei be kakie unvin amolmol ete ule vunge ve is nangge luev sawa ok bwaya. Be ginei amol ti gigas yem upil ane nam ule, okob unei nitangi nam nok ane tivie dang eteik, ‘Pomate givang givin mie tis am amolmol-gen nam etenik ane.’ Be ginei amol yaun bwaibwaya ane ti gibweg nam etok okob yem unemb yaun bwaibwaya nitangi ei, be ginei ma okob unei yaun ti bwaya. Ginei yem upil nam ti ule, okob unambweg nam dongke etok ge be unde unpil ti be ti ite. Be ben tis bui ete eisir nam etok ane ve inemb nitangi yem ok, yem unen be unum bui ete eisir emb gitangi yem ok. Ve amolmol kulkul ane gitangi ebe atob inen be inum gen nangge amolmol ebe eisir ilgum kulkul ve is ane ok. Be ginei yem umbielk nam dabe ti be amolmol nam dabe etok ane inggas yem upil as nam ule, okob unen ben ete eisir emb gitangi yem ok. Be unalgum amolmol taku etok ane ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri be unei nitangi eisir unei, ‘Gibloblo ve Pomate nemb em dabin.’ 10 Be ginei umbielk nam dabe ti be amolmol nam etok ane inggas yem upil as nam ule ite, okob unde unahlang unkwai eisir as nam luvwe be unei, “Yem aim seksek aim nam luvwe ane ete gisa amei vangg amei taptape ik atob amei antiti nile nitak be aim gen niengk yapin.” 11 Veik gen ete yem ulgum ok atob nes eisir nam etok ane as gen tiate ebe ilgum ilgum ok ru nitangi eisir ate.” Be Yisu ginei; “Unaute kob! Gibloblo ve Pomate nemb yem dabin. 12 Dangetok be ayeu nanei nitangi yem, Asonge nindeb mul ane atob amolmol taku etok ane atob in-gas vavavne bamo molge nitlek ebe amolmol Sodom ane ve in-gas ok.”

Gen etok bunam molge ve amolmol ebe iro isate vukir ite ok

13 “Yem amolmol nangge Korasin be tis Betsaida, asonge yem un-gas gen bunam bamo molge nindeb mul ane. Ve gen bwalbwale ete ayeu galgum nangge yem aim taku nik, ginei ayeu nalgum nangge amolmol tiate ane as nam, nangge Taia tis Saidon atob eisir inro isate vukir inkwai as gen tiate aplo seukie-ngge be aplos nivin ayeu. 14 Dangetok beti asonge nindeb mul ane atob Pomate nemb vavavne nitangi amolmol Taia be tis Saidon ane, bemem atob yem un-gas vavavne bamo molge nitlek ete eisir ve inggas ok. 15 Be yem amolmol Kapenaum ane ok weik etok ge, yem ulgum ve avongg aim givwat aim ate gitlek molge bemem asonge nindeb mul ane atob Pomate nitin yem unde unsov yev bamo ebe giengk dangetok ok unde.”

16 Be Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei, “Amol ti ginei giute yem aim yaun ge, amol etok ei giute awangg yaun ge weik etok ge. Be amol ti ginei bua ve yem be givkir dume gitangi yem, amol etok ei bua ve ayeu be givkir dume gitangi ayeu givin weik etok ge. Be amol ete givkir dume gitangi ayeu ok, ei givkir dume gitangi amol ebe gihlin ayeu be ganme ok givin weik etok ge.”

Amolmol 70 ebe Yisu gihlin is be ivang kulkul mateu ane ok imbielk vukuri

17 Bwayage kob amolmol 70 ebe warik Yisu gihlin is be ivang kulkul mateu ane ok imbielk ve Yisu vukuri tis tas vevias ge be inei, “Amol Bamo, Amei algum gen walang ok love aitin ngalau tiate gikwai amolmol givin weik etok ge ve miam gwangne be ngalau tiate isov ameimei yaun ane lu ge be ile ihlang ikwai.”

18 Be Yisu ginei gitangi eisir, “Givin ebe yem ulgum gen etok ok, be ayeu gali gen ti be gali weik ebe Sadam gibieg nangge gulumb weik ebe bilip geb ok. 19 Be unaute, Ande ayeu gab angg gwangne gitangi yem gilek gikwai be yem gitangi ebe ve unambweg unwei amol tiate Sadam ane gwangne ok, be ei ane gen ti gitangi ebe ve nilgum yem tiate ok ite molge. 20 Bemem yem undang aim ate be tangg aim vevie-ngge ve ebe ande ngalau tiate isov yem aim yaun ane lu ge be ile ihlang ikwai amolmol ok bwaya, bemem tangg-aim vevie-ngge ve Pomate ande giro yem arengg aim bwalbwale giengk ane taku vie ebe gulumb ok gikwai.”

Yisu ta vevie anongge

21 Givin sawa etok Ngalau Yamar geb Yisu avwut love ta vevie anongge be ginei, “Tamangg, Mie Amol Bamo ebe gob gulumb tis nalk dabin ok. Ayeu nanei angg tangg-vie nitangi mie ve mie gos gen ebe guvwaivun ve amolmol ebe isov lum be ili is ate inei eisir amolmol dabas gwet bambamo ane ok ru gitangi eisir ebe ili is ate weik nunus mwelu be itpweng gen ti are ite ok. Tamangg, bingano, Mie guli gen etok vie beti gulgum gitangi ebe am tam gitung ok.”

22 Be Yisu ginei, “Tamangg geb gen walang ok gitangi Ayeu gikwai ve namb dabin. Be amol ti gitpweng Pomate Natu ayeu are ite, Tamangg ei dongke-ngge. Be amol ti gitpweng Tamangg are ite, Natu ayeu dongke-ngge be tis amolmol ebe ayeu ve nas Tamangg ru nitangi eisir ok, ete itpweng Tamangg are givin.” 23 Bekob Yisu giro na vukir gitangi ane singamolomb-gen be ginei bwaya gege gitangi eisir be ginei, “Yem tangg-aim vevie-ngge ve gen ebe warik Pomate ginei ok ete ande yem uli nik.” 24 Be ayeu nanei nitangi yem, “Warik Pomate ane amolmol subu ebe inei Pomate avo ok (Propet) be tis eisir bambamo ebe emb amolmol dabin ok, eisir ilgum ve indi gen bwalbwale ete Ayeu galgum be yem uli nik, bemem eisir ili ite. Be eisir lolos ve inaute yaun ete ande yem ute nik, bemem iute ite.”

Bingai gipil amol Samaria ane vie ti ebe ta viti ve amol taku ti ane ok

25 Bekob Gidung ti ebe geb Mose ane yaun dabin ok ei girek luev ebe ve nemb Yisu ta ok, beti gitangi Yisu gile be ginei, “Gidung, Ayeu nalgum gen ret veik nambweg matawangg nemb ta-ngge?”

26 Yisu giwel amol nok avo be ginei, “Pomate ane yaun ebe geb gitangi Mose ok ginei yaun ret? Be mie gusam yaun etok okob ginei ret gitangi mie?”

27 Be amol nok ginei, “Yaun etok ginei dang eteik; ‘Tam nivin am Pomate ei dongke-ngge tis am gwangne be dalgom be aplom be tis dabem gwet tepwengge nitangi ei-ngge. Be tam nivin am nune-nggen nitlek ete mie ate tam givin im ate ok.’ ”

28 Be Yisu ginei gitangi ei, “Mie gunei yaun ano. Dangetok be nule be nulgum weik ete ande gunei ok veik numbweg matawem ninggas ta-ngge.”

29 Bemem amol nok gilgum ve nindang ate nivin beti giutani Yisu vukuri be ginei, “Awangg nune-nggen asav?”

30 Yisu giwel ei avo be ginei bing-ai ti dangeteik;

“Juda amol ti gimdil nangge Jerusalem be gisov ve nile Jeriko, ei gile love gile vunge ve amolmol tiate ane ebe es amolmol vunkunu be ivai vaina amolmol as gen giriv be gira ok nangge luev sawa. Eisir etok emb amol nok ta be ivwat ane mone be tis ane gen walang ok love ma bekob es ei love tiate-ngge be bais vier gile gitak luev bane be gimat viti giengk etok.
31 Be givin sawa etok ge amol bamo ti ebe givang-givang lum yamar aplo ve geb da gitangi Pomate ok, ei givang luev nok ge ve gile love gile vunge ve amol ebe gimat viti giengk luev bane ok. Be ei ande gili amol etok ebe gimat viti giengk ok gikwai, bemem geb giyai gile gipil luev tavlu be gile ve givang. 32 Be as mate dongke nok ge eisir Juda as amolmol ebe emb kulkul takes ane ok as amol ti givang luev dongke nok ge ve gile. Amol nok givang gile love gili amol ebe amolmol vaina ane es be giengk luev ok, bemem ei geb giyai be gile ve givang weik etok ge. 33 Be bwayage kob amol Samaria ane ti, be eisir Samaria nok ebe amolmol Juda ane ili eisir inei amolmol tiate ane ok. Amol nok givang luev galkok ve gile love gili amol ebe ande es be gimat viti giengk luev ok, be ei gili love ta viti ve amol nok anongge. 34 Beti givang gitangi amol nok gile be gitak marasing gipil amol nok ane bid bekob geb itin gile giwei ei ate ane bwelk dongki be gigas ei gile nam taulop ane be geb ei dabin nangge etok. 35 Be givin tistumi Samaria amol nok gimdil ve nivang beti gile geb mone ebe gitangi as mate ailu-ngge ane ok gitangi nam tivie be ginei, ‘Mie nomb amol gimat etenik dabin vie-ngge love ayeu nanumul nanme kob atob namb gen subu niwel miam gen ret-ret ete gob gitangi amol gimat etenik ok.’”

36 Be Yisu ginei gitangi gidung yaun ane ebe galkik giutani ei ok be ginei, ‘Mie tam gitung gunei sotol aitol etok as amol ret gilgum gen vie gitangi amol ebe amolmol vaina ane es be giengk luev ok?”

37 Be gidung yaun ane nok giwel Yisu avo be ginei, “Amol ebe ta viti ve ei be givko ei ane bid ok.”

Be Yisu ginei, “Dangetok be mie nule be nulgum weik etok ge.”

Yisu girngav Malia gabu Mata

38 Bekob Yisu tis ane singamolomb-gen ivang ve ile love imbielk nam dabe ti, be avie ti are Mata gigas is gipil ane nam gile. 39 Mata nok malavie ti are Malia be sulu imbweg etok. Be givin etok Malia ande gile gibweg gibloblo Yisu be giute Yisu ane yaun ebe ginei-ginei ok. 40 Be Mata ge geb kulkul ve gidu ben ve Yisu tis ane singamolomb-gen. Mata ande ta vavis vunungge beti gitangi Yisu gile be ginei, “Amol Bamo, Mie guli gen etok gitangi ve awangg malavie etenok nimbweg sinsin-ge be ayeu ge namb kulkul ve nandu eitit and ben me ma? Mie unei itangi ei veik ninme be nemb ayeu ru!”

41 Be Amol Bamo giwel Mata avo be ginei, “Mata, Mie tamgitung gen walang molge beti gilgum be aplom bunam anongge, 42 bemem gen dongke eteik ete mie gugas ite nangge. Bemem ande Malia gigas gen etok gikwai be gitangi ebe atob tanemb nikwai ei ok ite, ma molge.”

Copyright information for `KBM