Luke 11

Yaun tanes miengk ane

As mate ti Yisu ges miengk givang taku sawa ti. Ei ges miengk givang love ma gikwai kob ane singamolomb ti gitangi ei gile be ginei; “Amol Bamol, Mie umbul am singamolomb-gen amei veik anes miengk dangete Jon gibul ane singamolomb-gen ok ma?”

Beti Yisu ginei gitangi ane singamolomb gen be ginei,

“Yem unes miengk dangeteik;
Tamangg amei ebe gubweg gulumb ok
Mie arem niengk vie-ngge.
Amei tangg amei givin anei sawa ebe mie ve nomb amei dabin ve am gwangne ok menihlang.
Nomb ameimei ben as mate walang ok ane nitangi-ngge.
Mie tam nivalngan ameimei gen tiate ebe algum ok, dangete amei tangg amei givalngan amolmol as gen tiate ebe ilgum gitangi amei ok. Be nunggas amei antangi gen ebe ve nilgum amei be anambieg ansov gen tiate aplo ok ande bwaya.”
Be Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei, “Ginei yem aim amol ti nitangi ane nune ti ane nam nile tis tambok luvwe be ninei nitangi ane nune etok be ninei, ‘Omb ben siti ve ayeu bekob, ve awangg nune ti ginme nangge taku undib ti be vasov nik ge gibielk ve ayeu tis tambok luvwe, be ayeu ben ti giengk ebe atob namb nitangi ei be nen ok ite. Be ginei miam nune etok niwel mie avom be ninei, ‘Ande amei ayengk be as amei nam avo gile gikwai be ayeu gitangi ebe atob namdil be namb gen ti nitangi mie ok ite. Ginei miam nune etok ninei yaun dangetok nitangi mie okob atob nam nambed?”

Be Yisu ginei, “Ayeu nanei nitangi yem okob, Ginei amol etok nimdil ite ve gisov etok miam nune ete ei ok, bemem atob ei nimdil be nemb gen walang ok nitangi mie ve gisov mie avom kolkolonge ge be gutani ei ve gen ane.”
Be Yisu ginei; “Dangetok be ayeu nanei nitangi yem, Ginei yem unautani Pomate ve gen ti ane, atob ei nemb nitangi yem. Be ginei yem unrek gen, atob undi, be ginei utal Pomate, atob Pomate niute be nemb yem avongg aim ru. 10 Ve amolmol walang ok ginei inautani gen, atob invwat, be amol ti ginei girek gen atob ei nili. Be ginei amol ti nital Pomate, atob Pomate niute ei avo be nemb ei avo ru.” 11 Be Yisu ginei; “Nunus natu-natu ete ivang nik ginei inautani tinas gen ve wenk tis mank gaglus ane, atob tinas-gen inemb muat me vat nitangi eisir ite, ma yapin! Atob eisir inemb gen ete natus gen iutani ok roro-ngge nitangi natus gen.”

13 “Yem amolmol tiate ane! Yem utpweng luev etok are gikwai be omb gen vevies ge gitangi natungg aimgen. Dangetok be Tamangg aim ebe gibweg gulumb ok gitangi ebe atob nemb gen vevies ge weik etok be tis Ngalau Yamar nitangi amolmol ebe iutani ei ve gen ane ok ite me?”

Yisu be tis Belsebul

14 Ngalau tiate givang givin amol ti be gilgum amol nok love gitangi ebe ve ninei yaun vusa ok ite beti Yisu gitin ngalau tiate nok gile gihlang gikwai amol etok be seukie-ngge amol nok ginei yaun vusa vukuri. Be amolmol tepwengge ili love avos poke-ngge. 15 Bemem amolmol subu inei; “Etok ngalau tiate as amol bamo ebe geb is dabin ok (are Belsebul) geb ane gwangne gitangi Yisu beti gitin ngalau tiate gikwai amolmol.”

16 Beti eisir ilgum ve inemb Yisu ta be iutani ei ve nilgum gen bwalbwale ti be eisir indi veik inatpweng are inei Pomate ane gwangne givang givin ei bingano. 17 Bemem Yisu ande gitpweng yaun ete eisir tas gitung ok are gikwai beti ginei gitangi eisir be ginei; “Nam dabe ti ginei inemb is ate vusa nile dubi ailu be ines is ate, okob amolmol nam dabe etok ane atob inambweg vie me ma? Be eisir vu ti ginei inemb is ate vusa be ines is ate atob eisir vu etok invang vie me ma? 18 Dangetok be ginei Sadam tis ane amolmol gen inemb is ate vusa nile ailu, okob atob eisir indi is ate weik eisir vu dongke ite ma yapin! Be yem unei ngalau tiate as amol bamo ebe geb is dabin ok geb ane gwangne gitangi ayeu beti gaitin ngalau tiate gikwai amolmol, bemem Sadam gitangi ebe ve nes valir nitangi ei ate ane amolmol gen ok ite. Be ande yem unei ayeu galgum kulkul etok ve Sadam ane gwangne, 19 be ginei dangetok, okob amol ret geb ane gwangne gitangi yem aim amolmol gen beti eisir itin ngalau tiate gikwai amolmol? Kob yem ate-ngge aim amolmolgen inei yaun etenik lavo itangi yem. Ve yaun ete galkik yem unei gipil ayeu ok, yaun etok gitlek molge.”

20 Be Yisu ginei, “Ayeu nanei nitangi yem; Pomate geb ane gwangne gitangi Ayeu ve naitin ngalau tiate nikwai amolmol veik yem unatpweng are, unei Pomate geb Ayeu ve yem aim Amol Bamo be ei geb ane gwangne gitangi ayeu ve namb yem dabin weik etok ge.”

21 “Amol ti ginei bage nisov ane gen (wambal) valir ane be nivo ane nam nimbweg, okob amol ebeok ti gitangi ebe atob nisov ei ane nam aplo nile be nivwat ei ane wambal tis ane gen walang ok nikwai ok ite molge. 22 Bemem ginei amol ti ebe tulkwe gavgavul tiate gitlek ei ok nile be nes valir nivin ei love nemb ei ane ralau tis i etok beleinge nikwai ei, okob amol tulkwe gavgavul nok atob nisov amol etok ane nam aplo nile be nivwat ei ane gen walang ok tepwengge nikwai be nimbwas nitangi amolmol ebeok sinsin-ge.”

23 Be Yisu ginei, “Amolmol ebe bwais ve Ayeu be ivkir dumas gitangi ayeu ok, eisir etok ebe es valir gitangi ayeu tis angg amolmol gen ok. Be amolmol ebe bwais ve inemb ayeu ru be inro awangg amolmol sut ok, eisir dang dangetok ebe ivin-vin awangg amolmol gen giriv be gira ok.”

Ngalau tiate ginumul gile lavo ebe warik gibweg ok vukuri

24 Be Yisu ginei, “Ngalau tiate ti ginei gile gihlang gikwai amol ti, okob ngalau tiate nok atob nile ve niriv be nira nivang taku sawa ve nirek taku ebe ve nimbweg ok. Be ginei ei nili sawa ebe ve nile nimbweg ok ti giengk ite, okob atob ei ninei nitangi ate dang eteik; “Ayeu nanumul nale angg nam ebe warik meng gahlang nangge ok vukuri. 25 Be ginei ei ninumul nile love nili ane nam ebe warik meng gihlang nangge ok ande ipasang aplo be inggolong love vie-ngge giengk, 26 okob atob ninumul nile be ninggas ngalau tiate 7 vukuri ebe as gwangne gitlek ei ane ok be tepwe inde inambweg nam dongke etok. Okob amol nok atob nimbweg vie ite molge nitlek ebe warik mate ane ok.

Gen ano molge ebe ve nilgum amolmol be tas vevias ok

27 Givin sawa etok amolmol dubi bamo ti imbweg ve iute Yisu ane yaun ebe ginei ginei ok. Be avie ti gimdil nangge eisir dubi bamo nok aplo be ginei gitangi Yisu, “Avie ebe gikuv mie be geb rur ve mie ok, avie etok asonge wat ta vevie anongge nitlek.”

28 Bemem Yisu giwel avie nok avo be ginei; “Bingano, bemem amolmol ebe iute Pomate ane yaun (mateu) be ilgum ano gile ok, eisir etok atob tas vevias anongge nitlek avie ebe gikuv be geb rur ve ayeu ok!”

Amolmol iutani Yisu ve indi gen bwalbwale

29 Amolmol anongge iro is ate sut itangi Yisu ile painge-ngge, be Yisu geb avo ponge be ginei, “Amolmol as mate etenik ane eisir amolmol tiate ane roro-ngge. Eisir iutani Ayeu painge-ngge ve nalgum gen bwalbwale ti be eisir indi veik inatpweng are inei Ayeu amol ebe ve namb amolmol dabin ok (Mesia) me ma? Be Pomate ane gwangne givang givin Ayeu bingano-ngge me ma?”

Bemem Yisu ginei; “Ayeu atob nalgum gen bwalbwale ti be eisir indi ite molge. Be gen bwalbwale ti ebe warik Pomate gilgum gipil ane amol kulkul ane ti are Jona ok ge ete atob eisir indi gen bwalbwale ti weik etok vukuri.
30 Ve amolmol nangge Niniwe itpweng Pomate ane gwangne are gipil gen bwalbwale ete gilgum gipil ane amol kulkul ane Jona ok. Dangetok be Pomate Natu Ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok atob nas Pomate ane gwangne ru nitangi amolmol as mate etenik ane be indi weik etok ge nivin sawa ebe atob ayeu namat vunu be as mate ebe ve aitol ane ok, okob namdil vukuri nangge taku gimat ane ok.” 31 Be Yisu ginei, “Dangetok be asonge nindeb mul ane nivin ebe Pomate Natu ve ninumul ninme ok, okob atob avie bamo ti ebe geb amolmol dabin nangge taku undib ti are Siba ok, atob nimdil be nilgum amolmol as mate etenik ane as yaun. Ve avie bamo nok ei gibweg taku undib molge bemem ei ta gitung ete luev undib molge ok ite ma. Ei gimdil be gile ve niute yaun vevies tepwe ebe amol bamo ti are Solomon ginei-ginei ok.” Be Yisu ginei, “ayeu angg dabangg gwet vie be bamo molge gitlek Solomon ane bemem yem ute awangg yaun ite. Dangetok be ayeu nanei nitangi yem, asonge nindeb mul ane atob avie bamo etok nimdil be nilgum yem aim yaun. 32 Be amolmol Niniwe ane ok atob inamdil be inalgum amolmol as mate etenik ane as yaun nivin weik etok ge. Ve gisov eisir iute Pomate ane yaun (mateu) ebe ane amol kulkul ane Jona ginei ok, be eisir iro is ate vukir seukie-ngge ikwai gen tiate aplo be aplos givin Pomate. Be Ayeu nanei nitangi yem, Pomate Natu ayeu, gatlek Jona bemem yem ute awangg yaun be aplongg aim givin ayeu ite molge.”

Yisu ginei yaun gipil gen ebe weik utland ulis ane yev ok

33 Be Yisu ginei, “Amol ti gitung lam bekob givandung kilkiel giwei ite ma, ei giravi gikaiwel lavo ebe gikaiwel ok veik niro amolmol ebe imbweg nam aplo ok, be amolmol ebe ve inde ei ane nam ok atob indi vas lavo vevie weik etok ge.” 34 Dangetok be matanond etok weik utland ulis ane yev. Ginei mie matanom gili gen vevies ge, okob mie aplom ok atob niengk sang vie-ngge weik etok ge. Bemem ginei mie matanom gili gen tiate, atob gen tiate walang ano ningik niengk mie aplom weik etok ge. 35 Dangetok be yem unemb aim ate dabin vie-ngge velob gen tiate walang ano ningik niengk yem aplongg aim. 36 Be unalgum aim gen walang ok niengk nitip ge unvang amolmol nas ge.

Eisir Parisai be tis gidung yaun ane as luev tiate ebe ilgum-ilgum ok

37 Yisu ginei yaun etok givang love ma gikwai bekob Parisai amol ti gile ginei gitangi ei ve nile be nen ben nivin ei nangge ane nam. Beti Yisu gile be gipil amol nok ane nam aplo gile gibweg ve nen ben. 38 Amol nok gili ebe Yisu givuk bage ite be ve nen ben ok, be avo poke-ngge. 39 Beti Yisu ginei gitangi ei be ginei, “Yem Parisai, yem upasang utlangg aim ulis gideb dume ane-ngge love vie molge, bemem nangge aplongg aim gen tiate walang ano molge gingik giengk. 40 Yem dabangg-aim gwet ma molge, Pomate gipasang gen walang ok, dume be aplo ok gitangi ate-ngge. 41 Bemem ginei yem unemb amolmol ebe gen ma ve is ok ru be unemb aim wambal subu nitangi eisir, atob amolmol indi yem aim luev walang ok vie-ngge.”

42 “Yem Parisai yem amolmol tiate ane roro-ngge, yem undi aim ate-ngge, yem uvwat aim gen natu natu walang ok nangge aim um be omb ve da gitangi Pomate, bemem luev vie molge ebe ve tand nivin amolmol be tis ebe ve aplond nivin Pomate ok ete yem uvkir dumangg aim gitangi. Bemem gitangi ebe ve tanalgum gen ti be bwaind ve ti ok ite, gitangi ite molge.

43 Yem Parisai yem amolmol tiate ane, as mate walang ok yem tangg aim givin ve unambweg nindeb taku ebe amolmol tepwengge matanos gitut gibweg ok nangge lum mateu ane aplo gigas ta-ngge, be tangg aim givin ve amolmol avos nivwat yem arengg aim nangge nam luvwe luvwe.

44 Yem undi aim ate-ngge, yem weik umbub muanggane ti ebe nolge amolmol tulkwas gipiel giengk nalk aplo be amolmol tas gisgil be ivang iwei dobo ok.”

45 Bekob gidung yaun ane ti ginei gitangi Yisu be ginei, “Gidung, Mie gunei yaun etenok be gilgum amei ebe amb Mose ane yaun dabin ok tiate givin weik etok ge.”

46 Be Yisu giwel amol nok avo be ginei, “Yem amolmol ebe omb Mose ane yaun dabin ok yem ok weik etok ge! Be undi aim ate-ngge. Yem unei yaun gwangne molge gitangi amolmol be unei eisir invang mul ve yem aim yaun ge, bemem yem ate ulgum aim yaun ete unei ok ano gile ite weik etok ge. 47 Warik gimungg ane yem aim bambamo-nggen es Pomate ane amolmol kulkul ane ebe inei Pomate avo ok (propet) vunkunu, beti galkik yem uli gen ete eisir ilgum ok weik ebe aim gen vie molge ti ok beti upasang eisir as umbub love vie molge be ete ulgum painge-ngge uvang nik. 49 Dangetok beti yaun ti ebe warik Pomate ginei gimungg ok, yaun etok gipil yem etenik roro-ngge. Ve Pomate ginei dang eteik; “Atob ayeu nahlin angg amolmol kulkul ane ebe inei ayeu avongg (propet) ok be invang intangi eisir inde, kob atob eisir ines awangg amolmol kulkul ane nok subu vunkunu be ines subu nireu ei-givsangin be atob invinvin subu nangge nam dabe walang ok nitangi-ngge.” 50 Dangetok beti atob gen ebe warik Pomate geb nalk tis gulumb vaku-ngge be yem tumbungg aimgen ilgum be painge love galkik as mate etenik ok, ete atob yem amolmol as mate etenik ane un-gas gen bambamo etok ane vavavne nivin weik etok ge. Eisir es Abel vunu be ginme love es Sakarias, amol bamo ebe geb kulkul da ane nangge lum yamar ok vunu nangge lum yamar aplo gibloblo taku da yev ukwas ane. Dangetok be ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem nanei, amolmol as mate etenik ane atob in-gas gen bambamo etok ane vavavne nivin weik etok ge.”

52 Be Yisu ginei, “Yem gidung yaun ane, yem undi aim ate-ngge, Amolmol ilgum ve insov Pomate ane taku inde bemem yem uvarkei eisir as luev avwut painge-ngge. Bemem yem ate ok gitangi ebe atob unsov unde ok ite weik etok ge!”

53 Yisu gimdil ve nile nihlang nikwai nam ete gibweg ve gen ben ok, be amolmol ebe emb Moses ane yaun dabin ok be tis eisir Parisai subu ilgum ve inemb ei ta beti iutani ei ve yaun walang ano molge. Eisir ilgum veik Yisu ninei yaun ti nitlek be eisir inemb ei ta be in-gas ei intangi bambamo yaun ane inde be inalgum ei ane yaun.

Copyright information for `KBM