Luke 12

Yisu ges bing ve ane singamolomb gen

Amolmol anongge iro is ate sut itangi Yisu ile love sawa ma molge be ivarkei iwei-iwei is ate. Beti Yisu ginei gitangi ane singamolomb gen be ginei; “Eisir Parisai amblas ailu weik ebe vap ok, dangetok be unemb aim ate dabin vie-ngge. Be gen ret-ret ete givuaivun ate-ngge ok atob niengk nitip ge, be yaun ebe amolmol tas gisgil ok atob inatpweng are be ma. Be yaun ret ebe yem unei uvang aikai-kawe-ngge ok, ete atob inei yaun etok nitangi amolmol be inaute. Be yaun ebe yem ate-ngge unei bwaibwayage gitangi aim ate-ngge nangge nam aplo ok ete atob inei nile nihlang nam luvwe be amolmol tepwengge inaute.

Amol ebe eitit ve tanpelk ve ane ok

“Angg nune-nggen, ayeu nanei nitangi yem, Unpelk ve amolmol ebe gitangi ve ines amolmol utlas ulis ge vunu bemem gitangi ebe atob inalgum gen tiate molge ti nitlek etok nindeb mul ane ok bwaya. Bemem amol ebe yem unpelk ve ei ok eteik. Yem unpelk ve Pomate ei dongke-ngge ebe asonge nes amolmol vunu bekob ane gwangne nitin eisir inde insov yev bamo ebe giengk dangetok ok aplo inde ok. Dangetok be unpelk ve ei dongke-ngge. Ve Pomate geb gen walang etenik dabin, be ei gili be givnawi gen bambamo etenik love givnawi mank natu natu ebe amolmol ili weik gen sin-ge ok, be givnawi amolmol dabaslan givin weik etok ge. Be yem unpelk ve amolmol ebeok sinsin-ge ite, ve yem amolmol yem gen vie molge gitlek mank natu ebe uli weik gen sin-ge ok bemem Pomate ta givalngan eisir ite.

Tanei Yisu are vusa nitangi amolmol

“Amol ti ginei ninei ayeu arengg vusa nitangi amolmol be ninei, ei ane kawe bamo ayeu. Atob Pomate Natu ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok nanei amol etok are vusa nitangi Pomate ane angela weik etok ge. Bemem ginei amol ti ninei nitangi amolmol be ninei ei ane kawe bamo ayeu ite, okob atob Pomate Natu ayeu ok atob nalgum ei weik etok ge nitangi Pomate ane angela nivin.

10 “Amol ti ginei ninei yaun ungglus-ungglus nipil Pomate Natu ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok, atob Pomate ta nivalngan ei ane tiate etok nikwai. Bemem amol ti ginei ninei yaun ungglus-ungglus nipil Ngalau Yamar, okob Pomate atob nisin ei ane gen tiate etok nikwai ite molge, ei ane tiate etok atob niengk dangetok.

11 Ginei amolmol emb yem ta be inggas aim isov as lum mateu ane aplo ule ve inalgum yem aim yaun, me itak yem uvarkei amolmol bambamo nas, okob aplongg aim bunam be tangg aim nitung walang ano ve ebe atob unei aim yaun nam nambed ok ane bwaya. 12 Ve sawa ete yem ve unvarkei bambamo yaun ane nas ok, atob Ngalau Yamar nemb yaun ebe yem ve unei niwel eisir avos ok nitangi yem be unei.”

Bing-ai gipil amol dabe gwet ma ti ebe tis wambal walang ok

13 Bekob amol ti gimdil be ginei, “Amol Bamo, ayeu tang givin ve mie nunei nitangi awangg kawe be ei nemb eilu amei gen ebe tamangg amei geb ok tavlu nitangi ayeu.” 14 Be Yisu giwel amol nok avo be ginei, “Amol ret geb ayeu be ginei ayeu navang ve napasang amolmol as yaun be nambwas as gen nitangi is ate? Ma yapin! Be etenik awangg kulkul ite ma.” 15 Beti Yisu ginei gitangi amolmol tepwengge be ginei, “Amolmol as gen vevies walang ano molge ete giengk nik, dangetok be yem undi aim ate-ngge velob unvalval as gen. Tanambweg matawand ane dabe gisov wambal ite, ma yapin.”

16 Bekob Yisu ginei bing-ai ti gitangi eisir be ginei, “Amol ti ei tis are ti, be ane wambal eteik bamo molge, be amol nok givro ane ben gisov nalk sawa ti be ei ane ben etok ges ano anongge molge. 17 Beti amol nok tang gitung gile ma ve ei ane nam ben ano ane etok natu molge be gitangi ebe atob nitak ane ben etok tepwengge nisov nile niengk ok ite. 18 Amol nok ta gitung givang bekob ginei ve ate be ginei, “Ayeu nali be nasang angg nam ben ane etenik nikwai bekob natav ebe nambe bamo ok ti vukuri. Veik naro angg ben walang ok be tis angg wambal tepwengge sut nisov nile niengk. 19 Be Yisu ginei, Amol nok atob ninei ve ate dangeteik: Ayeu amol vie molge, awangg gen walang ok ande giro ate sut love ande gisov taku dongke-ngge gile gikwai, dangetok be atob ayeu nalgum kulkul ben ane ti vukuri ite ayeu atob nambweg sinsin-ge be nan be nanum be nambweg tis tanggvevie-ngge tis as mate walang ok.’ 20 Bemem kob atob Pomate ninei nitangi amol nok be ginei, ‘Kuelk girau gile mie, atob tambok etenik ge ayeu nanggas mie dalgom matawem ane nikwai utlem ulis okob mie gitangi ebe atob nunggas am gen vevies etok tepwengge nivin mie ate ok me ma?’

21 Be Yisu ginei gitangi amolmol tepwengge be ginei, Amolmol ebe tis wambal walang be ili is ate inei eisir tis mone bamo weik ete amol etok gilgum ok, eisir etok ete Pomate gili eisir weik ebe gen sin-ge ti ok.”

Amolmol tand nivin Pomate-ngge

22 Be Yisu ginei gitangi ane singamolomb gen be ginei, “Dangetok be aplongg-aim bunam be tangg-aim nitung gen ete ve unen be unum ok, be tis kup be kambam ebe ve nisil utlangg-aim ulis ok nitlek molge-ge ite. 23 Ve tanambweg matawand etok gen vie molge gitlek ben. Be utland ulis etok gen vie molge gitlek kup be kambam. 24 Be Yisu ginei, Yem undi mank bambamo ete ivang nik, eisir um ma ve is be as nam ben ano ane ti giengk ite ma molge, bemem Pomate ei ate givkwen eisir. Be yem amolmol yem gen vie molge gitlek mank be Pomate atob nemb yem dabin vie-ngge. 25 Bekob ginei, Amol ti ginei ta nitung ve ginei atob ei nimbweg matawe sawa undib siti nivin bekob, okob ei gitangi ebe atob nilgum dangete ande ta gitung ok me ma? Ma yapin!

26 Dangetok be yem tangg-aim nitung gen ete ve unum be unen ok be tis kup be kambam ebe ve nisil utlangg-aim ulis ok nitlek molge-ge ite. 27 Yem undi monok bambamo ete givarkei sangas be nam luvwe-luvwe nik, eisir emb kulkul ben ane me emb kulkul ve ipasang kup tis kambam ite, bemem ayeu nanei nitangi yem, amol bamo Solomon ei amol tis are ti be ei ane wambal bamo molge, bemem ei ane kup me kambam ti bwalbwale vie molge weik ete monok ok ite ma molge. 28 Be monok bambamo ete galkik ivarkei nik, eisir gen galkik ane-ngge be asongkob atob ainggwen be nes ulur nikwai. Bemem Pomate ei ate gigolong eisir utlas ulis ve gen bwalbwale vevies ge. Dangetok be Pomate ok atob nemb gen vevies ge nitangi yem nitlek ete ei gilgum gitangi monok ok, bemem yem aplongg-aim givin ei ano molge ite. 29 Beti gilgum be aplongg-aim bunam be tangg-aim gitung yaun walang ano molge. 30 (Amolmol gitip ane ebe itpweng Pomate are ite ok, eisir ilgum gen weik etenik. Eisir tas gitung walang ano be aplos bunam ve atob inen be inum gen nangge inend). 31 Bemem yem, yem Tamangg aim ebe gibweg gulumb ok ei gili be gitpweng are gikwai ginei yem tangg-aim givin ve un-gas gen etok be ebeik. 32 Dangetok be yem undi Pomate weik aim Amol Bamo, be atob ei nemb gen walang etok nitangi yem.

Tand nitung gen nalk ane bamo molge nitlek Pomate ite

33 Be Yisu ginei ve amolmol ebe imbweg ve iute ei ane yaun ok be ginei, Yem amolmol dubi natu etenik, amolmol subu ili yem weik gen sin-ge bemem Tamangg aim ebe gibweg gulumb ok ei ta vevie anongge ve ginei nemb yem dabin. 34 Dangetok be unemb aim wambal nitangi amolmol be inavgo be unemb gen etok ane mone nitangi amolmol ebe gen ma ve is ok. Be unemb kulkul ve unro aim gen vevies sut nisov Pomate ane taku nile niengk, ve amolmol vaina ane gitangi ebe atob insov inde be invwat nikwai ok ite, me gwaleseng wat nidbwen aim gen gilkili ok ite ma molge. Ve taku ete yem ve unro aim gen vevies sut nisov nile niengk ok, 35 ete atob yem ate ok tangg-aim nivin ve unde unambweg taku etok nivin weik etok ge.

Bing-ai gipil amolmol kulkul ane ebe ipasang is ate yapin be nas giengk as amol bamo ge ve ninumul ninme ok

36 Be Yisu ginei, “Yem tangg-aim gisgil gen ret-ret ebe atob ninme ok, dangetok be unpasang aim ate yapin ge kob unambweg. Unro aim kambam love gwangne vie be unban aim yev be aivi veik niro taku, 37 weik amolmol kulkul ane ebe ipasang is ate yapin be imbweg ve isge as amol bamo ebe gile ve gen avie gabu amol vaku as ben givang bekob ninumul ninme ok. Ginei amol bamo nok nimbielk be nile ninding-ding nam avo, atob ane amolmol kulkul ane nok inamdil seukie-ngge inde ines nam avo ponge. 38 Be amolmol kulkul ane nok atob tas vevias ge, gisov eisir ipasang is ate yapin be nas giengk as amol bamo-ngge love ande gibielk sin-ge. 39 Be Yisu ginei ayeu nanei nitangi yem, Ginei amol bamo nok nimbielk tis tambok luvwe me tis ebe kavkavav giteng mate ane ok be nili ane amolmol kulkul ane ebe ande ipasang is ate yapin be isge ei-ngge ok, okob atob ei nimbiti ane kup ta love gwangne be atob ninei nitangi ane amolmol kulkul ane nok ve inambweg golonge be ei ate atob nemb kulkul ve nindu ben be eisir inen. 40 Be Yisu ginei, Yem tangg-aim nitung yaun ete ayeu ganei nik vevie be undi kob! Amol ti ginei gitpweng as matano sawa ebe amolmol vaina ane atob inme be invaina ei ane gen nangge ane nam aplo ok are gikwai, okob amol nok atob nipasang ate be nimbweg ve na niengk amolmol vaina ane ebe atob inme ok. 41 Dangetok be yem ok unpasang aim ate yapin weik etok ge, ve Pomate Natu Ayeu ebe meng gahlang weik amolmol ok atob nanumul nanme nivin sawa ebe yem tangg-aim gitung unei atob ayeu nanme ite ok.”

Bing-ai gipil amol kulkul ane ailu, ti vie be ti tiate

42 Be Pita ginei gitangi Yisu be ginei; “Amol Bamo, mie gunei bing-ai etok gitangi amei singamolomb ge me mie gunei guro amolmol tepwengge avwut gipil dongke?”

43 Be Amol Bamo giwel Pita avo be ginei, Ayeu ganei yaun galkok gitangi amolmol tepwengge be ganei gipil amol dongke-ngge dangeteik, amol kulkul ane vie ti ei gisov ane amol bamo ane yaun walang ok ane lu vie-ngge be geb ane kulkul walang ok vie-ngge. Beti ei ane amol bamo geb ei ve nemb ane sukus-gen dabin be nemb ben nitangi eisir nivin. 44 Be givin ebe amol bamo nok ginumul ginme be gili ebe ane amol kulkul ane nok geb ane kulkul vie-ngge givang ok, be ei ta vevie-ngge ve ane amol kulkul ane etok anongge. 45 Be Yisu ginei ayeu nanei nitangi yem, amol bamo nok atob nemb ane amol kulkul ane etok ve nemb ei ane gen walang ok dabin. Bemem ginei amol kulkul ane nok weik amol tiate ti, okob atob ei ninei ve ate dangeteik, Awangg amol bamo gitangi ebe atob ninumul ninme ok ite. 46 Okob atob ei nimdil be nes ane sukus-gen ebe tepwe emb kulkul ivin is ate ok, be nile ve nen be ninum nivin amolmol bui vavis ane. Be amol nok atob ane amol bamo ninumul ninme nivin sawa ebe ei ginei bwat atob ane amol bamo ninme ite ok, kob atob amol bamo nok nes ane amol kulkul ane etok tiate molge be nitin ei be nile nimbweg nivin amolmol wayam tinas ane. Be nangge taku etok atob ei ninggas vavavne bamo molge.

47 Be Yisu ginei, “Amol ti ginei gitpweng gen ebe ane amol bamo tang givin ve ei nilgum ok are gikwai, bemem amol nok gipasang ate be gilgum gen ebe ane amol bamo ginei ei nilgum ok ano gile ite, amol etok atob ninggas vavavne bamo molge nangge ane amol bamo. 48 Bemem amol kulkul ane ti ebe ta gisgil gen ebe ane amol bamo tang givin ve ei nilgum ok, be ei gilgum gen subu-subu be gitangi ebe atob ei ninggas vavavne ve gen etok ane ok, bemem atob ei ninggas vavavne ano ite. 49 Be Yisu ginei, Ayeu ganme ve nalgum yev be niro nangge nalk, be ayeu tang givin anongge ve ganei nali yev nok ane aivi ebe giro taku be bogbogo ok. 50 Be gen bunam ti ebe atob ayeu nanggas ok ete giengk nik nangge, be ayeu aplongg bunam molge ve ganei gen bunam etok menile nikwai kob.

Yisu ginei ei ginme nalk, beti gilgum be amolmol atob inemb is ate vusvusa

51 Be Yisu ginei, Yem unei bwat ayeu ganme nalk ve nalgum amolmol be inambweg vie bemem ma! Ayeu ganme nalk be atob amolmol indi is ate tiate be inemb is ate vusvusa. 52 Galkik as mate etenik ginei eisir vu ti inambweg nam dongke-ngge, atob eisir inemb is ate vusa be inambweg atatane ve gisov eisir subu aplos givin ayeu, bemem eisir tavlu aplos givin ayeu ite. 53 Be amolmol walang ok atob inalgum weik etok ge, amol ti gabu natu atob indi is ate, be avie ti gabu natu-avie atob bwais ve is ate, be avie ti gabu lawa-vie ok atob bwais ve is ate weik etok ge.

Yem utpweng aiweng urwemb be tis asausa ane are gikwai

54 Bekob Yisu ginei yaun eteik givin gitangi amolmol be ginei, Givin ebe yem uli tumi bamo molge gile givarkei gielk dabe ok be unei, atob ur tis wavin ninme, be yem aim yaun etok ano gile. 55 Be givin ebe wavin givang be ane vavavne bamo molge geb taku avwut ok, be yem unei atob asausa nimbielk, okti gen etok ano gile gitangi ete yem unei ok. 56 Be Yisu ginei, Yem uli gen ebe giengk nalk ok be tis gen ebe giengk gulumb ane lu ok be utpweng sawa ebe gen etok ve menihlang ok are seukie-ngge, bemem gimdom beti utpweng gen as mate etenik ane ebe asonge Pomate nilgum nitangi yem ok are ite? Yem amolmol bingkasop ane.

Luev ebe ve tanpasang yaun nitangi it-ate ok

57 Be luev roro ebe ve tanpasang yaun ane ok ete yem utpweng are ite weik etok ge. 58 Ginei miam nune ti ve ninggas mie nitangi bambamo ebe ilgum amolmol as yaun ok nile, okob gabu unpasang aim yaun etok seukie-ngge tis ete gabu uvang dongke nangge luev ve ule ok. Veik ei ninggas mie nutangi bambamo ebe ilgum amolmol as yaun ok nule bwaya, velob eisir etok inemb mie nitangi amolmol ebe emb nam kapual-lu ane dabin ok nule. Be atob eisir ebe emb nam kapual-lu ane dabin ok intak mie nusov kapual-lu nule numbweg. 59 Be Yisu ginei, Ayeu nanei nitangi mie, atob mie menuhlang nukwai nam kapual-lu ane seukie ite love nos am gen bambamo ebe gulgum ok ane den vunkunu nikwai kob.

Yisu ginei bing-ai etenik gipil Pomate be tis amolmol.

Copyright information for `KBM