Luke 13

Amol ti ginei giro ate vukir gikwai gen tiate aplo ite, atob ei nimat vunu be Pomate nitin ei dalgo matawe ane nikwai

Givin sawa etok ge amolmol subu itangi Yisu ile be inei amolmol Galilaia ane subu as yaun ebe warik Pilata ges is vunu givin ebe emb as da gitangi Pomate ok, lavo gitangi Yisu. Beti Yisu giwel eisir avos be ginei; “Pilata ges eisir etok vunkunu beti wat yem tangg-aim gitung unei eisir etok ebe ilgum gen tiate walang molge gitlek amolmol tepwengge nangge Galilaia ok me? Be Yisu ginei, Ma yapin! Ayeu nanei nitangi yem, ginei yem uro aim ate vukir ukwai aim gen tiate aplo ite, atob yem ok unmat vunu weik ete eisir ok weik etok ge. Be amolmol 18 ebe nam undib bamo ti gible be giduel eisir be imat vunu nangge Siloam ok, wat yem tangg-aim gitung unei eisir etok ebe ilgum gen tiate walang ano gitlek amolmol tepwengge ebe imbweg Jerusalem ok me? Ma yapin! Dangetok be ayeu nanei nitangi yem, ginei yem uro aim ate vukir ukwai aim gen tiate aplo ite, atob yem tepwengge ok unmat vunu weik ete eisir ok weik etok ge.”

Bing-ai gipil avi ebe ges ano ite ok

Bekob Yisu ginei bing-ai eteik gitangi eisir be ginei, “Amol ti givro avi ti givarkei ane um aplo, avi nok gireu love ande bamo be sawa ti amol nok gile ve ninggas ane avi nok ane ano ve nen, bemem avi nok ano ma. Beti amol nok ginei gitangi ane amol ebe geb ei ane um dabin ok be ginei, Ayeu gavail avi etenik gitangi Sonda Bamo aitol bemem gagas ano ti ite molge. Dangetok be ule be utle ikwai ve givarkei be girwel nalk ane sisi sinsin-ge be ges ano ite molge. Bemem amol ebe geb um dabin ok giwel ei avo be ginei, ‘Amol Bamo, utau be ivarkei Sonda bamo dongke etenik nivin be ayeu atle nalk be aro bwelk ta ile dabe be tandi kob. Be ginei ges ano givin Sonda bamo etenik givin ite kob tanatle nikwai.’”

Yisu gilgum avie dume kumb ti be vie vukuri givin Sonda Sabat

10 Givin Juda as Sonda ti Yisu gisov lum mateu ane aplo gile be ginei mateu ve amolmol givang. 11 Be avie nam etok ane ti ebe ngalau tiate ti geb gimat gitangi ei be gitangi ebe ve nivang dume roro ok ite, be gimat etok gisa ei dangetok gitangi Sonda bamo 18, be gilgum avie nok love givang dume kumb-kumb tiate molge. Avie nok gisov lum mateu ane aplo gile gibweg be giute mateu ebe Yisu ginei ginei ok. 12 Yisu na gile gili avie nok be gital ei be ginei, “Miam gimat ande ma gikwai.” 13 Yisu gitak bage giwei avie nok be seukie-ngge ei gito ate be dume gile roro vukuri be avo givwat Pomate are. 14 Bemem amol ebe geb lum mateu ane dabin ok gili ebe Yisu gilgum kulkul givin Sonda Sabat ve gilgum avie dume kumb etok be vie vukuri ok be ta vavis anongge. Be ginei gitangi amolmol tepwengge be ginei, “As mate ebe eitit ve tanalgum kulkul ok gitangi 6 ete giengk nik, dangetok be yem un-gas aim nune-nggen ebe tis gimat walang ano ok untangi Yisu unde nivin as mate 6 etok ge ve nili eisir as gimat. Be unalgum nivin Sonda ite!”

15 Be Yisu giwel amol nok avo be ginei, “Yem amblangg aim weik vap ane. Yem ate ok ulgum kulkul tis Sonda givin ite me? Givin Sonda walang ok yem amolmol ebe tis bwelk ok ule be os aim bwelk gile gihlang gikwai el aplo be utwem eisir ile ve inum bui me me? 16 Be avie etenik ei Ablaham ane dani ti, be Sadam gidgin ei ta love gwangne molge be givang dangetok ebe warik gitangi Sonda bamo 18, dangetok be gitangi ebe atob ayeu nalgum kulkul tis Sonda ve nahlang Sadam ane wal etok nikwai ei veik nivang vie vukuri ok me ma?” 17 Yisu ane yaun etok gilgum amolmol ebe ili ei tiate ok mai mayas anongge, be giwel amolmol tepwengge tas vevias ge ve gen vevies bambamo ebe Yisu gilgum gilgum ok ane.

Bing-ai gipil wer-sivsiev ano ane vatu

18 Be Yisu ginei ve amolmol be ginei; “Atob ayeu namb luev ebe Pomate geb amolmol dabin ok tuvweng nipil wer-sivsiev ano ane vatu. 19 Wer-sivsiev ano ane vatu nok ei gen natu pisik molge, be amol ti givwat gile givro nangge ane um. Bemem bwayage kob gen nok gireu love bamo weik ebe ei ok, be mank ile ipasang as niu gile range be imbweg.”

20 Yisu ginei bing-ai ti vukuri gipil Pomate ane gwangne ebe givang givin amolmol ebe ili Pomate inei as Amol Bamo ok, be ginei; 21 “Pomate ane gwangne givang geb taku walang ok avwut weik ebe gielk ok.

Luev ebe gitangi Pomate ane taku gile ok, ane nam avo natu molge

22 Yisu ta gitung ve nireu nile Jerusalem, beti ei ta gitung ve ginei nivang nitangi nam dabe ge nile be ninei mateu ve amolmol nile nile love nimbielk Jerusalem. 23 Be amol ti giutani Yisu be ginei; “Amol Bamo, amolmol ebe asonge inambweg matawas ok atob wat aitol ge me?”

Yisu giwel amol nok avo be ginei,
24 “Yem unemb tulkwangg-aim vier veik unsov nam avo natu pisik ebe gitangi Pomate ane taku ebe ve nemb amolmol dabin ok unde. Ayeu nanei roro-ngge nitangi yem, Amolmol anongge molge atob lolos ve insov nam avo natu pisik etok inde bemem atob inalgum be nitangi ite. 25 Be ginei Amol Bamo nes ane nam avo avwut nitle yem gili be unvarkei dume ane be ule unding ding nam avo be unei, “Amol Bamo os nam avo ponge ve amei ma!” Okob atob ei niwel yem avongg-aim be ninei, ‘Wali yem unme nangge, ve ayeu tangg gisgil yem?’ 26 Be atob yem unwel ei avo be unei, “Amei ebe an be anum gisov dongke avin mie, be mie guvarkei amei-mei nam luvwe be gunei mateu gitangi amei ok.’ 27 Bemem atob ei niwel yem avongg-aim vukuri be ninei, ‘Yem unme nangge sawa inend, ve ayeu tangg gisgil yem? Yem etenok tepwengge tiate ane ge be unde aikawe unkwai ayeu!’ 28 Be Yisu ginei, Nivin sawa etok atob yem undi Ablaham gabu Isak be Jakop be tis Pomate ane amolmol kulkul ane ebe inei Pomate avo ok (propet) tepwengge ebe isov ile be imbweg tis tas vevias ge nangge Pomate ane taku ok. Bemem yem ate atob unvarkei dume ane be yayai be unlat nivongg aim nipil ate be atob un-gas vavavne bamo molge. 29 Be amolmol anongge atob inme nangge taku walang ok, nangge nalk ane den dani be dani be atob inde inambweg invin Pomate nangge ane taku vie ebe ve nemb amolmol dabin ok. 30 Be unaute, Amolmol ete galkik imungg nik atob inde indeb mul ane, be amolmol ete galkik vemul nik atob inde inmungg.”

Yisu aplo bunam ve amolmol Jerusalem ane

31 Givin as mate etok ge eisir Parisai subu itangi Yisu ile be inei, “Mie uli be ukwai taku etenik be ule sawa ti ve Herodes gilgum ve nes mie vunu.”

32 Be Yisu giwel eisir nok avos be ginei, “Unde be unei ve uvun tiate etok (Herodes) be unei ayeu gapelk ve ei ite, ayeu atob namb angg kulkul tis as mate etenik be asongkob nivin, be tanamdil ti ane kob atob ayeu nas angg kulkul vunu. 33 Bemem atob ayeu naro angg luev dani itin vukuri tis as mate etenik be asongkob be tanamdil ti ane nivin, ve nareu nale Jerusalem. Ve gitangi ebe ines Pomate ane amolmol kulkul ane ti (propet) vunu nangge nam dabe ti ok ite, bemem nangge Jerusalem dongke-ngge.

34 Yisu tang gitung amolmol Jerusalem ane love aplo bunam be ginei, “O yem amolmol Jerusalem ane, yem os Pomate ane amolmol kulkul ane ebe inei Pomate avo ok (propet) vunkunu be os ane amolmol ebe gihlin eisir be itangi yem inme ve inemb yem ru ok ve vat. Be ayeu galgum ve naro yem sut unme unambloblo ayeu weik ebe kavkavav tine ti giro natu-nggen sut gisov bage-lan ane lu gile ok, bemem yem bwaingg aim ve ayeu. 35 Dangetok be unaute kob, Galkik as mate etenik atob taku nitu niwei yem aim nam luvwe be atob niengk dangetok. Be ayeu nanei nitangi yem, atob yem undi ayeu vukuri ite love nindeb mul ane kob atob yem unei, ‘Avond nivwat Amol etenik are ve Pomate givang givin ei.’”

Copyright information for `KBM