Luke 14

Yisu gilgum amol gimat ti be utle vie vukuri

Givin Sonda Sabat ti Yisu gen ben nangge Parisai as amol bamo ti ane nam. Be givin sawa etok ge amol ti ebe gigas gimat tiate ti love bage tis va givonk givonk ok gitangi Yisu gile, beti amolmol nas giengk Yisu vie-ngge ve indi ve atob ei nilgum amol nok be utle vie vukuri me ma? Bemem Yisu ande gitpweng eisir as tas gitung etok are gikwai beti ginei gitangi eisir Parisai be tis gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok be ginei; “Eitit gitangi ebe ve tanalgum amolmol ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri tis as mate ebe yem utak ve aim Sonda ok me ma?”

Bemem eisir Parisai be tis gidung yaun ane inei yaun ti ite be tumingge imbweg. Beti Yisu gilgum amol nok ane gimat be vie gikwai kob gihlin ei be gile ve givang. Bekob Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Ginei yem aim amol ti ane bwelk me ei ate natu nimbieg nisov bui kapkapul tiate ti nivin Sonda, okob amol nok atob nile be nemb kulkul tis Sonda ve nirwel ane bwelk me natu etok nikwai bui kapkapul etok me ma?”

Bemem eisir gitangi ebe ve inwel Yisu avo be inei yaun ti nipil gen etok ok ite beti tumi-ngge imbweg.

Yaun ebe ve tanalgum ben ve amolmol inen ok

Yisu gili amolmol subu ebe imbweg gideb mate ane-ngge ve ben ane ok beti ginei bing-ai ti gitangi eisir tepwengge be ginei, “Ginei amol ti gital mie ve nule be non ben avie gabu amol ane, okob mie nule be numbweg nindeb ete mate ane ok bwaya. Velob amol ti ebe vie molge gitlek mie ok atob ninme ve nen ben etok nivin, okob atob amol ebe geb yaun ve yemlu aim-gabu ok atob ninme be ninei nitangi mie be ninei, ‘Mie umdil ukwai sawa etenik be amol etok inme imbweg.’ Okob atob mie maimaem anongge be atob nule numbweg ebe mul ane molge ok.

10 Dangetok be ginei amol ti gital mie ve nule be non ben nuvin ei, okob mie nule bemem nule be numbweg nindeb ebe mul molge ok. Veik amol ebe gital mie ok atob ninme be ninei nitangi mie be ninei, ‘Angg nune, Umdil unme umbweg taku vie ebeik.’ Okob atob mie numbweg weik ebe amol bamo ti ok nangge amolmol tepwengge nas.” 11 Be Yisu ginei; “Bingano, amolmol ebe avos givwat is ate ok ete Pomate gili eisir weik ebe gen sin-ge ok. Bemem amolmol ebe ili is ate weik gen sin-ge ok ete Pomate avo givwat eisir ares.”

12 Bekob Yisu ginei gitangi amol ebe gigas ei gile ane nam ve gen ben ok be ginei; “Ginei mie ve nulgum ben ve amolmol inen, okob mie nomb yaun ve am nune-nggen me am kawe-nggen me amolmol ebe tis ares ok bwaya, ve eisir dang dangetok ete atob inalgum ben ve mie niwel miam ben ete gulgum ve eisir ok ane. Okob atob miam gen vevies ebe asonge nunggas nindeb mul ane ok ete ande gugas yapin ok be wat atob nunggas ti vukuri ite. 13 Dangetok be ginei mie ve nulgum ben, okob mie nomb yaun ve eisir kubuk ane be tis amolmol ebe wambal ma ve is ok be inme be inen miam ben etok. 14 Veik miam gen vevies ete ve nunggas niwel am ben ete gulgum ok atob niengk yapin, ve eisir ete en miam ben ok gitangi ebe atob inalgum ben ti niwel miam ben ete gulgum ve eisir ane ok ite. Bemem nindeb mul ane atob mie numbweg tis tam vevie-ngge nivin ebe amolmol vevies ane inamdil vukuri nangge taku gimat ane ok, ve Pomate ei ate atob nemb gen nitangi mie niwel miam ben ete gulgum ok.”

Bing-ai gipil ben ebe amolmol ilgum-ilgum ok

15 Amol ti gibweg ve giute Yisu ane yaun ebe ginei ginei ok love kob ginei gitangi Yisu be ginei; “Amolmol ebe asonge inambweg invin Pomate nangge ane taku be inen ben ok, eisir etok atob tas vevias ge.”

16 Beti Yisu ginei bing-ai ti gipil ei ate be tis eisir Juda be ginei; “Amol ti ta gitung ve nilgum ben bamo ti beti ei geb yaun ve amolmol walang ok yapin ve ben nok ane. 17 Be givin as mate ebe eisir veve inambweg ve inen ben etok ok be amol bamo nok gihlin ane amol kulkul ane ti be ginei, ‘Mie nule be nunei ve amolmol ebe ayeu gab ayun ve eisir yapin ok be inme ve inen ben ve ande ayeu gapasang gen walang ok gikwai.’ 18 Bemem amolmol ebe warik inggas yaun ben etok ane yapin ok imdil be inei is ate lavo-lavo gitangi amol bamo etok ane amol kulkul ane nok dang eteik; Amol ti gimdil be ginei, ‘Ayeu ande gavgo nalk sawa ti gikwai beti atob nale be nali kob, be mie nok ule kob unei ayeu lavo.’ 19 Be ti gimdil be ginei, ‘Ayeu gavgo bwelk gitangi 10 be atob nale ve nali angg gen, be atob nalek ite be mie nok ule kob unei ayeu lavo.’ 20 Ba amol ti gimdil be ginei, ‘Vasov nik ge ayeu gab avie be atob nalek ite, dangetok be mie ate nok ule kob unei ayeu lavo.’ 21 Amol nok ginumul gile be ginei yaun bambamo etok gitangi ane amol bamo be giute love ta vavis anongge ve amolmol ebe ande bwais ve inde be inen ben ok, beti avo girau ane amol kulkul ane be ginei, ‘Mie nule be nuvang nutangi nam etok ane luev bamo be natu walang ok be nunggas amolmol kubuk ane be tis eisir ebe wambal ma ve is ok be inme inambweg awangg nam aplo.’ 22 Amol kulkul ane nok gilgum gitangi ete ane amol bamo ginei ok, bekob gile ginei gitangi ane amol bamo be ginei, ‘Ayeu gasov miam yaun ane lu ge be gagas amolmol inme imbweg miam nam aplo bemem nam aplo sawa ete giengk nik nangge.’ 23 Be amol bamo gihlin ane amol kulkul ane nok vukuri be ginei, ‘Mie nule be nukaiwel amolmol ebe ilauk as gen sinsin-ge ivang luev bambamo ok be inpil awangg nam inme veik inambweg sawa ete giengk nik avwut. 24 Be ayeu nanei nitangi mie, amolmol ete ayeu gab yaun gile ve is be bwais ok atob ti ninme nen awangg ben etenik ite molge.’”

Yaun ebe ve tanvang mul ve Yisu ok

25 Amolmol dubi bamo ti itau gile Yisu ve ile be Yisu girau-lili be ginei gitangi eisir; 26 “Amol ti ginei tang givin ei ate be tame gabu tine be tis arwe-nggen be natu-nggen anongge, amol etok ei awangg nune ite. 27 Be amol ti ginei bua ve amolmol inya-yaing ei be bua ve ninggas gen bunam ebe gitangi ve nimat vunu weik ete ayeu gagas be gamat vunu ok ite, atob Pomate nili ei weik natu ite. 28 Ginei amol ti ve nitav nam ti, atob ei nimbweg be ta nitung luev ebe ve niro nam nok ane tulkwe sut ok nimungg bekob, 29 be ginei ei ta gitung gen dangetok gimungg ite, okob atob ei nemb ane nam etok avwut ite be atob salang-salang ge nivarkei. Kob atob amolmol indi be inalgum molok nile ei be inei, 30 ‘Amol etenik gili ate gitangi beti gitav nam etenik me ei gilgum sinsin-ge?’ 31 Be ginei amol bamo ti ane amolmol valir ane dubi ti gitangi 10,000 ivang be eisir veve ines valir nitangi amol bamo ti ebe ane amolmol valir ane gitangi 20,000 ok, okob atob amol ebe ane amolmol gitangi 10,000 ok atob nimbweg be ta nitung vevie-ngge be nili kob. Ve ei tis ane amolmol gen gitangi ebe atob ines valir invin amolmol 20,000 etok be inambweg inwei eisir ok me ma? 32 Be ginei ei gili ei gitangi ite, okob amolmol 20,000 etok atob invang undib ge nangge be atob ei nemb ane amolmol subu be inde invin eisir 20,000 etok be tepwe inpasang yaun valir nok ane be ines vunu nikwai.”

33 Be Yisu ginei, “Dangetok be amol ti ginei ta givin gen nalk ane bamo molge gilek ayeu, atob Pomate nili ei weik ane amol ti ite, ma molge!”

Yaun gipil gielk

34 “Gielk ei gen vavis vie molge, bemem ginei ei ane vavis etok ma be bwalum sin-ge weik ete bui ok, okob gen ti giengk gitangi ebe atob tanalgum be vavis vukuri ok ite ma molge. 35 Dangetok be atob eitit bwaind ve gielk nok be niengk em, atob tandu ben ve gielk etok vukuri ite. Be Yisu ginei, “Ginei yem talngangg-aim avo giengk, be unaute yaun ge ma!”

Copyright information for `KBM